ikona pliku docx

teoria wychowania notatki

Definicje wychowania wg Stefana Kunowskiego,Podejścia do wychowania, Wychowanie wg koncepcji psychologicznych i pedagogicznych w ujęciu Mieczysława Łobockiego, Podstawowe kategorie teologiczne, Źródła celów wychowania, Funkcje celów, ideałów i wzorców...


  1097 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1097
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32,85 kB.


Teoria wychowania

Pierwsze kolokwium

I  Definicje wychowania wg Stefana Kunowskiego:

1) definicje prakseologiczne (podkreślające oddziaływania wychowawców) ujmują działanie wychowawcze jako proces jednostronny, wychodzący od dorosłego wychowawcy/-ców i ma na celu oddziaływanie na wychowanków. Podkreślają one jednostronnie aktywność tylko wychowawców.

2) definicje ewolucyjne (podkreślające proces jednostkowego rozwoju) to w wychowanku coś się dzieje, wychowanek jest aktywny, wychowawca wspiera go i pobudza do aktywności. Rozumienia wychowania:

a. wychowanie jako działalność i zadanie dla pokolenia dorastającego, oczekujące na wsparcie i pomoc otoczenia. Obok tradycyjnych osób i modeli identyfikacyjnych oddziaływujących wychowawczo na młodego człowieka (rodziców, nauczycieli czy duszpasterzy), coraz większe znaczenie nabierają grupy (liderzy, bohaterzy komiksów, gwiazdy kina lub piosenki).

b. wychowanie jako proces rozwoju osobowego, obok przyswajania sobie norm i wartości społecznych (proces asymilacji) oraz dostosowania się do środowiska, istniejących w nim warunków i wymagań (proces adaptacji), należy podkreślić aktywność i kreatywność jednostki.

3) definicje sytuacyjne (podkreślające rolę bodźców środowiska wychowawczego) relacje interpersonalne pomiędzy wychowankiem w wychowawcą, jako wypadkowe spotkania między światem „natury” i „kultury”, oraz odniesienie do struktur społecznych, ekonomicznych, politycznych czy religijnych.

4) definicje adaptacyjne (mówiące o znaczeniu skutków i wytworów wychowania) wychowanie jest pojmowane często jako „efekt” lub „rezultat”. Wychowanie nie otrzymuje się już tylko w rodzinie lub w szkole, zachodzi w większej części na ulicy, w życiu dzielnicy, w grupach rówieśniczych, w chwilach zabawy, w czasie wolnym, przez lektury, książki, na dyskotekach, w kinie, radiu, telewizji.

II  Podejścia do wychowania:

1) podejście biologiczne wartościowe wskazania, zachęcające do etapu rozwoju, potrzeb i zainteresowań dziecka. Potrzeba respektowania praw rozwoju człowieka. „Wychowanie” jako proces przyzwyczajania się do życia w społeczności i wchodzenia w nią przez przyglądanie się dorosłym, naśladowanie ich i podejmowanie samodzielnych działań, metodą prób i błędów.

2) podejście socjologiczne jako pomoc w socjalizacji „wychowanie” jako „pomoc w adaptacji”, „pomoc w socjalizacji” lub jako „jedna z form działalności ludzkiej o charakterze społecznym”. Człowiek jest skazany na pomoc innych i na życie w społeczeństwie, musi on nauczyć się społecznych form życia, musi być do nich przygotowany i wprowadzany w nie (wychowanie ma wprowadzić człowiek w życie społeczne).

Czy mechaniczna „adaptacja”? W odniesieniu do „wychowania” ma ona służyć nie tyle doprowadzeniu jednostki ludzkiej do mechanicznego powtarzania czynności (jak przy tresurze czy szkoleniu), jako naczelne zadanie jest poszerzenie w człowieku repertuaru jego zachowań. Wprowadzenie i adaptacja młodego pokolenia w życie społeczne.

Socjalizacja i jej związek z socjalizacją:

a. wychowanie jest uczeniem się wartości i norm społecznych wartości są ujęciem tego czego oczekujemy, ukazują to, co jest najbardziej godne ludzkiego dążenia; tworzą podstawowy element ludzkich postaw i stosunków między ludzkich. Normy są przepisami zachowań, wskazują na konkretne postawy i sposoby, poprzez które członkowie danej społeczności chcą wypełniać określone wartości.

b. wychowanie jest pomocą w przygotowaniu do podjęcia i pełnienia ról społecznych wychowanie powinno służyć powodowaniu i podtrzymaniu procesu uczenia się pełnienia ról społecznych i wchodzenia w uregulowane życie społeczne.

c. wychowanie jako formowanie sumienia kształtowanie świadomości moralnej wychowanka. Durkheim łączy „świeckie ujęcie sumienia” z faktem życia społecznego. „Sumienie” jest instancją, która od wewnątrz reguluje ludzką postawę względem jej zgodności z wartościami i normami oraz oczekiwanymi postawami i zachowaniami.

3) podejście kulturowe jako pomoc w inkulturacji człowiek żyje w pewnej kulturze, jest istotą nie tylko społeczną, lecz także kulturalną.

Antropologia kulturowa badania nad związkami miedzy „kulturą” a „wychowaniem człowieka”, relacja między społecznością a kulturą.

Wychowanie jako „inkulturacja” powinno zmierzać do kształtowania świadomości „bycia przedmiotem kultury” i zdolności twórczego przemieniania struktur oraz poprawy aktualnego stanu w zastanej kulturze. Wprowadzenie w kulturę nie może być pojmowane tylko w sensie pasywnym, jako przyjmowanie. Musi w nim wystąpić również nabywanie zdolności produktywnego, aktywnego tworzenia kultury. Inkulturacja jako oferta pewnej kultury, która oczekuje na twórcze podejście.

4) podejście psychologiczne jako pomoc w personalizacji człowiek jest nie tylko istotą społeczną ani tez kulturalną, lecz również jest on „osobą”, nie może być używany za środek do czegoś. Kształtowanie indywidualnej tożsamości, budowanie własnego „bycia osobą”, w którym człowiek uczy się rozumienia i akceptowania siebie jako jednostki, określamy mianem personalizacji.

Wychowanie może tu być świadomą pomocą i wsparciem w kształtowaniu świadomości „bycia sobą” oraz kształtowaniu w wychowanku poczucia indywidualnej tożsamości. Warunkiem skuteczności wychowania, jak też pracy nad sobą, jest nie tylko wybór i akceptacja określonej hierarchii wartości, lecz także postępowanie zgodne z nimi.

III  Wychowanie wg koncepcji psychologicznych i pedagogicznych w ujęciu Mieczysława Łobockiego:

1) Wychowanie wg koncepcji behawiorystycznej: John B. Watson (S R; Bodziec Reakcja)

Dwie odmiany koncepcji behawiorystycznej:

Skrajna, wychowanie jest jedynie bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka, polegającym na jawnym kierowaniu jego rozwojem, nieuwzględnieniu przysługującego mu prawa do własnej aktywności i samodzielności. Ważniejsza od poszanowania godności dzieci i młodzieży, bywa stosowane wobec nich określonej technologii oddziaływań wychowawczych.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32,85 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!