ikona pliku docx

teoria wychowania notatki

tekst na temat teorii wychowania według Łobockiego.


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.67 kB.


1.Przedmiot badań. 

Przedmiotem badań teorii wychowania jest wychowanie w wąskim zakresie a w szczególności kształtowanie postaw innych cech osobowości oraz stworzenie warunków umożliwiających samorealizację.

2.Zadania teorii wychowania.

a) gromadzenie wiedzy o sposobach wywołania zmian w osobowości człowieka,

b) refleksja nad wychowaniem w świetle wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i aksjologicznej,

c) przeprowadzenie badań dotyczących procesu wychowania i jego uwarunkowań,

sięganie do własnych doświadczeń w zakresie wychowania.

3.Podstawowe dziedziny wychowania:

- wychowanie moralne: to proces wychowania i rozwijania w jednostce cech ułatwiających jej współżycie z innymi osobami, postawy mające na celu dobro innych ludzi, aktywne doskonalenie siebie poprzez pracę na rzecz społeczeństwa.

- wychowanie umysłowe: proces kształcenia, rozwój procesów poznawczych, pamięci.

- wychowanie estetyczne: percepcja- odbiór, przeżywanie i odbieranie dziel sztuki, ekspresja wyrażanie siebie przez sztukę.

- wychowanie fizyczne: zdrowie, zdrowy styl życia, kultura fizyczna.

4. Pojęcia:

  1.  Wychowanieto wrastanie w społeczną świadomość gatunku” (Dewey); „to świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków w osobowości wychowanka” (W. Okoń).
  2.  Socjalizacja proces nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań obowiązujących w danej zbiorowości.
  3.  Inkulturacja - przejmowanie przez człowieka dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń; Jest to proces uczenia się kultury lub wrastania w nią, proces kulturowego przystosowania.
  4.  Edukacja to ogół oddziaływań służących formowaniu się (zmienianiu, rozwijaniu) zdolności życiowych człowieka.

5. Proces wychowania i jego cechy.

Proces wychowania: jest pewnym ciągiem zmian dokonujących się w obrębie osobowości. Zmian, które prowadzą do nowego stanu psychicznego i fizycznego człowieka.

Cechy wg Łobockiego:

  1.  Złożoność wychowanie człowieka zależy od czynników wewnętrznych i zewnętrznych;
  2.  Intencjonalność poprzez wychowanie realizowane są konkretne cele;
  3.  Interakcyjność proces wychowania prowokuje wzajemne interakcje wychowującego i wychowanka;
  4.  Relatywizm ciężko przewidzieć rezultaty procesu wychowania;
  5.  Długotrwałość trwa przez całe życie.

6. Wąskie i szerokie ujęcie znaczenia wychowania.

- szerokie ujęcie wychowanie skoncentrowanie zarówno na rozwoju umysłowym i uczuciowym jednostki, jak również na sferze jej motywacji i konkretnych działań. Rozwijanie i kształtowanie osobowości pod względem wszystkich jej cech.

- wąskie ujęcie kształtowanie charakteru jednostki, w którym stała, silna, samodzielna wola jest skierowana na cele wartościowe, głównie moralne. Takie wychowanie sprzyja więziom emocjonalno-motywacyjnym jednostki oraz zachowaniom i postawom społecznie pożądanym.

7. Wychowanie jako urabianie w ujęciu H. Muszyńskiego.

Sterowanie procesami socjalizacyjno - enkulturacyjnymi oraz uczenia się jednostek podporządkowanym celom kształtowania określonych dyspozycji osobowościowych.

8. Wychowanie jako działalność wyzwalająca w ujęciu M. Łobockiego:

Polega na dawaniu dziecku marginesu swobody i wyboru. Dorosły nie ingeruje w działanie dziecka. Dziecko samo z siebie wyzwala swe możliwości, nauczyciel wspomaga dziecko.

9. Dynamiczne składniki procesu wychowania wg. S. Kunowskiego.

BIOS życie, pęd życiowy.

ETOS obyczaj, norma, przyzwyczajenie.

AGOS korygujące zachowanie wychowawcy.

LOS jako siła niewymierna, niedająca się przewidzieć.

10. Intencjonalność wychowania. Teleologia wychowania

Intencjonalność poprzez wychowanie realizowane są konkretne cele.

Teleologia wychowania nauka zajmująca się celami wychowania.

11. Pojęcie i klasyfikacja celów wychowania.

Celem jest stan jakiegoś przedmiotu działania, który ma być pozyskany, wytworzony lub choćby ukształtowany pod względem pewnych właściwości zgodnie z wyobrażeniem potrzeby, którą ma zaspokoić.

Cele wychowania (wg Łobockiego) to normy postulujące określone stany rzeczy wskazujące pożądane cechy osobowości i zachowania.

Klasyfikacja celów tradycyjne cele wychowania definiowane są następująco:

- przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie,

- przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym,

- przysposobienie do podjęcia pracy zawodowej,

- zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości.

12. Ideał wychowania i wzór osobowy.

Ideał wychowania to ogólna długodystansowa wytyczna do działalności wychowawczej. W wielu systemach wychowawczych ideałem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowości człowieka, czyli ideałem wychowania jest wszechstronnie rozwinięta osobowość, harmonijnie ukształtowany człowiek.

Wzór osobowy postać historyczna lub literacka.

Ideał -› konstrukt teoretyczny; jeden; bez wad; jest dla wychowawcy.

Wzór -› człowiek; może być wiele; ma wady; dla wychowanka.

13. Cztery grupy celów wychowania wg A. Guryckiej.

a) kreatywne ukształtowanie u wychowanka takiej cechy, jakiej jeszcze nie posiada.

b) optymalizujące zakładamy, że cecha jest i taką trzeba ją rozwijać.

c) minimalizujące istnieje dana cecha, ale jest ona niekorzystna (osłabienie, ograniczenie).

d) korekcyjne skorygowanie czegoś co wychowanek posiada, ale nie jest to dobre.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.67 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!