ikona pliku docx

TEORIA PIELĘGNOWANIA Marthy Rogers notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 10.62 kB.


TEORIA PIELĘGNOWANIA
wg Marthy Rogers

Martha Elizabeth Rogers urodziła się 12 maja 1914r. w Dallas w Texasie (USA). W latach 1931-1933 studiowała nauki przyrodnicze i w tym samym roku, w którym ukończyła studia, zdecydowała, że zostanie pielęgniarką. Dyplom ukończenia Szkoły Pielęgniarskiej przy Szpitalu Ogólnym w Knoxville otrzymała w 1936r., a rok później tytuł bakałarza nauk ścisłych. W latach 1937-1939 pracowała najpierw jako pielęgniarka zdrowia publicznego, później jako kierownik do spraw edukacji, kontynuowała kształcenie z nauk pielęgniarskich, gdzie uzyskała magisterium z ochrony zdrowia publicznego. W 1954r.obroniła doktorat z nauk przyrodniczych. Szybko awansowała i przez 21 lat już jako profesor pielęgniarstwa pełniła funkcje dziekana wydziału Edukacji Pielęgniarskiej (New York University). Zmarła 13 marca 1994r.
Martha Rogers była aktywnym członkiem licznych towarzystw pielęgniarskich. Dużo publikowała w różnych pismach pielęgniarskich, jest autorką kilku książek. Przedmiotem szczególnego zainteresowania to: edukacja pielęgniarska, praktyczne pielęgnowanie oraz badania naukowe w pielęgniarstwie. Przeciwstawiała się kontynuowaniu nauki pielęgniarskiej opartej na modelu medycznym. Powszechnie przyjmuje się, że to ona zapoczątkowała 5-letniego kształcenia pielęgniarek w USA. Martha Rogers opracowała teorię, którą nazwała „Człowiek Integralny i Środowisko” (1970). Szczególnie istotne było skupienie uwagi na humanistycznym podejściu do człowieka, którego postrzegała holistycznie. M. Rogers aby opracować swoją teorię korzystała z różnych dziedzin takich jak: psychologia, socjologia, religia, anatomia, filozofia, historia, biologia, fizyka, matematyka.
Dla celów własnej koncepcji wykorzystała wiedzę dotyczącą:
    Teorii systemów otwartych na podstawie twierdzeń Ludwiga von Bertalantty’ego z 1937r. gdzie jedno z nich mówi o tym, „by organizmy żywe traktować jako zorganizowane całości o charakterze dynamicznym”.
    Współdziałanie człowieka ze środowiskiem otaczającym go. Każdego pojedynczego człowieka należy rozpatrywać łącznie z jego otoczeniem, jego środowiskiem.
Martha Rogers swoje zainteresowania skupiła wokół kilku pojęć takich jak:
CZŁOWIEK – zdrowy czy chory to integralna całość pozostający w ciągłym, wzajemnym oddziaływaniu ze środowiskiem. Wykorzystała następujące pojęcia:
    Wymiany energii, materii i informacji pomiędzy człowiekiem i środowiskiem co gwarantuje mu autonomiczne funkcjonowanie.
    Pola energetycznego człowieka i środowiska które na siebie oddziaływają.
    Całość; człowiek jako niepodzielna całość, nieredukowalne- wielowymiarowe pole energetyczne
    Otwartość; wzajemne oddziaływanie, stała wzajemna wymiana energii między człowiekiem a środowiskiem
    Jednokierunkowość; życie które postępuje do przodu
    Wzór i organizacja; cechy charakterystyczne dla zachowań i działań każdego człowieka, np. nagłe wystąpienie dolegliwości bólowych
    Odczucie i myśl, zachowanie człowieka jako przejawy działania pola energetycznego
ŚRODOWISKO – jest energetycznym terenem pozostającym w stałym wzajemnym oddziaływaniu z osobą ludzka. Zawsze analizując życie, zachowanie, reagowanie człowieka, jego stan biopsychospołeczny należy uwzględnić współdziałanie ze środowiskiem. To są dwa pola energetyczne.
POLE ENERGETYCZNE – wzajemne oddziaływanie: własne pole człowieka oraz środowiska jako materia ożywiona i nieożywiona. Proces ten dokonuje się dzięki przepływowi fal energetycznych, które podlegają stałym zmianom. Kazy człowiek ma własną tożsamość energetyczną, dlatego też ludzie bardzo różnie reagują na działanie pola innych ludzi, środowiska przyrodniczego oraz pola materii nieożywionej. W teorii M.Rogers nawiązuje się do dotyku terapeutycznego rozumiany jako działanie pola energetycznego.
PIELĘGNIARSTWO (pielęgnowanie)
Pielęgniarstwo to humanistyczna nauka o jednolitości istoty ludzkiej, jest ona unikalna, ponieważ tylko ona zajmuje się całym człowiekiem.
Pielęgnowanie jest to umiejętność wykorzystania wiedzy w praktycznym pielęgnowaniu. Od pielęgniarki wymaga się twórczego podejścia i bogatej wyobraźni. W koncepcji M.Rogers podstawowym celem pielęgniarstwa jest wykorzystanie wiedzy na temat możliwości oddziaływania pola energetycznego człowieka i środowiska na zdrowie. Celem praktycznego pielęgniarstwa (pielęgnowania) jest świadczenie takiej pomocy ludziom, aby dzięki niej mogli uzyskać maksymalny potencjał zdrowia. Chodzi o to by mobilizować chorego człowieka oraz jego rodzinę do tego aby stworzyć harmonię, jedność w środowisku fizycznym człowieka.

Teoria Marthy Rogers była uważana za abstrakcyjną. Jej model holistyczny oraz zawarte w nim teorie systemów, przedstawiają wzajemne oddziaływanie i przenikanie się wszystkich grup istnienia człowieka. Najważniejsza role odgrywa samo podejście do człowieka pielęgnowanego, umieć podejść humanistycznie, czyli tak aby środowisko człowieka i jego naturę poznać. Jej bezpośrednie przesłanie to praktyczne pielęgnowanie:
- wyraża ważność skupienia się pielęgniarki na humanistycznym podejściu do osób,
- umiejętność współdziałania człowieka ze środowiskiem,
- wzmacnianie spójności i integralności ludzkiego pola energetycznego,
-osiągnięcie jak największego potencjału dobrego samopoczucia.
Podsumowując według teorii Marthy Rogers podstawową rolą pielęgniarki jest pomaganie ludziom w osiąganiu jak najlepszego samopoczucia, w ramach ich własnego potencjału energetycznego. Mobilizując wszystkie siły człowieka i jego rodziny przez co wzmacnia jego integralność i jego związki z otoczeniem.

DZIĘKUJEMY
Nowicka-Nycz Olga
Domagała Aneta
Urbasek Joanna
Stawiarska Krystyna
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 10.62 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!