ikona pliku docx

teoria aktywizacji społecznej notatki


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.04 kB.


Teoria aktywizacji społecznej i edukacji środowiskowej i jej zastosowania w pracy socjalnej

Chcąc rozwinąć temat teorii aktywizacji społecznej i edukacji środowiskowej na samym początku skupię się na wyjaśnieniu kluczowych pojęć dotyczących tematu mojej pracy czyli czym jest praca socjalna, edukacja środowiskowa oraz aktywizacja społeczna.

Pracę socjalną rozumieć można jako mediację między osobą która uwikłana jest w problem a społeczeństwem. Interesy indywidualne oraz społeczne są praktycznie podobne, chociaż w różnych systemach społecznych, indywidualne dążenia mogą być przez dany system wzbogacane lub blokowane. Jeżeli będą one blokowane to właśnie praca socjalna ma te blokady przezwyciężać, aby w miarę możliwości maksymalnie wyzwolić indywidualne siły, które dążą do rozwoju, wzrostu oraz samorealizacji. Z drugiej strony praca socjalna powinna organizować społeczności zbiorowe poprzez zintegrowanie pojedynczych wysiłków w dynamiczną i wspólną całość. W tym kontekście pracę socjalną można rozumieć jako zaangażowanie w proces rozwiązywania problemów które polega na mediacji pomiędzy stronami, które są uwikłane w konflikt3.  

M. Rein twierdził, że praca socjalna powinna dążyć do osiągnięcia trzech celów:

  1.  Rozwiązywania oraz minimalizowania problemów, które wynikają z napięć, pomiędzy jednostką czy też grupą a środowiskiem- cel leczniczy;
  2.  Wykrywania potencjalnych zagrożeń oraz źródeł napięć pomiędzy jednostkami a grupami ich środowiskami, po to bu nie dopuścić do ujawnienia się iszczących konfliktów- cele profilaktyczne;
  3.  Wzmacnianiu maksymalnych sił oraz wszelkich możliwości jednostek oraz grup usytuowanych w określonym środowisku- cele edukacyjne4.

W Polsce pojęcie pracy socjalnej wprowadziła H. Radlińską, która sens pracy socjalnej widziała we wszelkich działaniach, które umożliwią przezwyciężenie i wyrównanie braków w rozwoju. Działalność taka miałaby polegać na wydobywaniu a także pomnażaniu sił ludzkich, oraz ich usprawnieniu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi, a więc na przetwarzaniu środowiska siłami człowieka5.

Natomiast ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pracę socjalną definiuje jako „działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”6.

Kolejnym ważnym pojęciem w niniejszej pracy, jest pojęcie aktywizacji społecznej. Pojęcie „aktywność” i „aktywizacja” są terminami, które bardzo często odnajdują swoje odzwierciedlenie w naukach społecznych. Często aktywność kojarzy się ze zdolnością do działania, zaś aktywizacja z wzmacnianiem lub wzmożeniem aktywności. Na gruncie pedagogiki społecznej, gdzie wychowanie traktowane jest jako pobudzenie do aktywności jednostki i przygotowanie do pełnienia odpowiedniej roli w środowisku w oparciu o „siły społeczne”, które tkwić będą w danym środowisku. Aktywność jako działanie społeczne można rozumieć jako element który warunkować będzie rozwój i zmiany. W psychologii natomiast aktywizacja oznaczać będzie właściwość psychiczną, która przejawiać się będzie w działaniu nie tylko fizycznym ale także intelektualnym7.

Aktywizacja jako działanie socjalno-wychowawcze doprowadzić ma do podniesienia poziomu aktywności osób zmarginalizowanych w szczególności do udziału w życiu społecznym, a także w wywołaniu zmian w postawach, poglądach, wzorach, stylach i sposobie życia nie tylko jednostek ale także całych grup społecznych8.

Współcześnie jest wiele metod, które rozwijają aktywizację społeczności lokalnych do których zaliczyć można:

  1.  Animację społeczno-kulturalną która pomaga w pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych, wspierając proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Metoda ta prowadzi do zespołowej działalności ludzi którzy zamieszkują na danym terenie prowadząc przy tym do poprawy warunków własnego życia oraz całej społeczności lokalnej9.
  2.  Organizowanie społeczności jest metodą, która polega na polepszeniu sytuacji lokalnej społeczeństwa poprzez, mobilizowanie sił społecznych do działań opartych na wspólnym planie, który został wypracowany na podstawie dokładnych badań10.
  3.  Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, metoda która opiera się na działaniach ludzi którzy zamieszkują dane terytorium, i wspólnym wysiłkiem zaspokajają swoje potrzeby oraz podnoszą warunki życia zarówno własne, jak i grupy lokalnej11.
  4.  Planowanie społeczne w środowisku lokalnym- samorząd. W tej metodzie analizuje się warunki społeczne i materialne mieszkańców poprzez zebranie i zdiagnozowanie problemów które dotyczą np. sfery mieszkaniowej, zdrowia, opieki socjalnej itp. Dzięki temu opracować można działania zmierzające do wyeliminowania uciążliwych problemów społecznych. Na podstawie takich danych tworzy się program, który następnie wdrażany jest przez samorząd12.
  5.  Budowanie i aktywizacja społeczności lokalnej. Koncepcja ta wymagał poprawienia sposobu zarządzania organizacjami pozarządowymi, które stanowić będą ośrodek, który zorganizować ma aktywizację środowiska lokalnego poprzez mobilizowanie społeczności do rozwiązywania problemu, przeprowadzenie kampanii informacyjnej13.
  6.  Kompleksowa koordynacja lokalnych inicjatyw, czyli stworzenie wspólnej wizji oraz strategii rozwoju a także zintegrowanie działań w sferze społecznej i przedsiębiorczości; czyli jak można wykorzystać już istniejący potencjał instytucji, organizacji społecznych, a nawet biznesu14.  
  7.  Akcja i działanie społeczne, czyli podejmowanie działań przez grupy pokrzywdzonych mieszkańców. Odepchnięci i potrzebujący organizują protesty, manifestacje po to by doprowadzić do zmiany swojego położenia15.

Głównym celem a także główną funkcją aktywizacji społecznej jest budowanie i rozwijanie demokracji, wspomaganie osób, które nie mogą odnaleźć się w danej rzeczywistości oraz pomoc osobom, które w jakimś stopniu są zmarginalizowane16

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.04 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!