ikona pliku docx

teoretyczne podstawy wychowania notatki notatki

notatki z TPW


  105 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 105
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70.51 kB.


Historia teorii wychowania

- pedagogika ogólna metodologia,

- dydaktyka czyli teoria nauczania i uczenia się,

- teoria wychowania wyrastająca z różnych koncepcji,

- pedagogika społeczna -teoria środowiska wychowawczego,

- pedagogika porównawcza- teoria analizy systemów oświaty i wychowania,

- historia oświaty i myśli pedagogicznej

Głównym przedmiotem zainteresowań teorii wychowania jest wychowanie w wąskim jego rozumieniu czyli kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i  młodzieży,

Teorię wychowania interesuje głównie rozwój moralny, społeczny, kulturalny, fizyczny. Natomiast mniej proces umysłowy tym interesuje się dydaktyka

Teoria jako nauka- jest to zbiór poglądów na dany temat, zbiór pojęć, terminów.

Główne poglądy

1. Formułowanie celów jakie mogłyby być lub powinny być realizowane w procesie wychowawczym i ukazywaniem związanych z nim wartości, a zwłaszcza różnego rodzaju powinności tj. normy, ideały, dezyderaty moralne (utwory, które mówią jak żyć) głoszone w filozofii, religii, etyce, a szczególnie teologii utwory mówiące jak żyć pięknie i dobru świata

(nauka o powinności i obowiązkach, które wynikają z różnych statusów np. kodeks lekarski)

2. Projektowanie działalności wychowawczej czyli sposobami umożliwiającymi realizowanie określonych celów wychowawczych jak również umożliwiając wychowankom samo aktualizację własnych szans rozwojowych w sferze pozytywnych cech osobowości.

3. Teoria wychowania zajmuje sie różnymi czynnikami zwłaszcza psychospołecznymi warunkującymi powodzenie lub nie powodzenie zaprojektowanej działalności wychowawczej:

przedmiotowe traktowanie dzieci młodzieży, racjonalne organizowanie życia i pracy, umiejętność nawiązywania z nimi kontaktów interpersonalnych, poznawanie ich i umiejętne kierowanie własnym rozwojem.

Okresy teorii wychowania

1. Okres powojenny 1945-1948

powoływanie się do pedagogiki przedwojennej, międzywojennej, poddawanie krytyce niektórych zagadnień np. pajdocentryzm (stawiające dziecko w centrum zainteresowania ) przywiązywano również coraz większą rolę do wiodącej roli wychowawców i nauczycieli w procesie wychowania uważano, że najważniejsza nie jest obserwacja i ułatwianie samorzutnego rozwoju wychowanków lecz świadome kształtowanie ich osobowości.

2. 1949-1956

-coraz większa cenzura, z której uczyniono przedmiot odgórnej manipulacji  ubezwłasnowolnienia ze strony  władz  państwowych i politycznych to był regres w teorii wychowania. W tym czasie polscy pedagodzy mogli głosić jedynie poglądy oferowane przed pedagogikę radziecką. Głównym zadaniem tej pedagogiki było kształtowanie z góry zaprogramowanej świadomości politycznej wychowanków (urabianie ich). Ten okres było okresem bezkrytycznego przyswajanie cudzej myśli pedagogicznej  przy dorobku w zakresie wychowania, a treści były wątpliwe pod względem poznawczym(radzieckie) społecznym i naukowym. Popularna w tym okresie była praca z młodzieżą wykolejoną Antoniego Makarenki czyli system wychowania kolektywnego w sposób dosłowny, nie dostosowując tego systemu do realiów w naszym kraju. W tym czasie panowało przekonanie o podobieństwie wychowania do procesu technologicznego w warunkach produkcyjnych czyli zakładano, że każdy wychowanek jest tak samo podatny  na działania wychowawcze. W tym czasie teoria wychowania zaczęła powoli wyłaniać się z pedagogiki. (do tego czasu nie było teorii wychowania) Do roku 1960 teoria wychowania nazywała się

filozoficznymi podstawami wychowania po 1960 filozofia wychowania, a 1969 na 5 zjeździe filozoficznym wprowadzono nazwę teoria wychowania.

3.1956-1969 W tym czasie teoria wychowania wkroczyła w bardziej dynamiczny okres rozwojowy głównie dlatego, że nawiązano kontakty Z pedagogami z innych krajów(poza ZSRR) kontakty te szczególnie pomagały w wypracowaniu podstaw metodologicznych badań prowadzonych przez teorię i dzięki temu teoria wychowania nie musiała uchodzić za dyscyplinę jedynie o charakterze normatywno-filozoficznym (funkcja ideologiczna), a stawała się dyscypliną o charakterze

empiryczno- indukcyjnym wtedy zaczęto prowadzić badania. Wiele badań dotyczyło np. samorządu szkolnego jego funkcjonowania, oceny z zachowania, problematyki,  zachowania etycznego, w-f oraz pracy z uczniami nie przystosowanymi społecznie

4.1969-1989 Charakteryzuje sie bardzo intensywnym rozwojem wychowania pomimo cenzury. Pedagogika musiała być usłużna.

5. Po 1989 Otwarcie na prądy zachodnie w wychowaniu, brak cenzury w tym czasie mógł się pojawić pluralizm edukacyjny, a także nowość poglądów dotyczących wychowania, swoboda wychowawcza, wychowanie bezstresowe, syndrom Ikara, zachłyśnięcie się wolnością i brak autorytetów.

Sposoby uprawiania teorii wychowania

1. Refleksja poszukująca nad wychowaniem np. w świetle dotychczasowego zasobu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, a także różnych systemów wartości i koncepcji człowieka powstałych na gruncie filozofii, religii, psychologii

2. Przeprowadzanie badań dotyczących procesu wychowania i niektórych jego uwarunkowań jak i różnego rodzaju badań podstawowych związanych z zagadnieniami wychowawczymi. Badania empiryczne w teorii wychowania są bardzo istotne ponieważ na ostatnim etapie rozwoju wychowania dorobek naukowy można wzbogacić głównie poprzez badania

weryfikacyjne, których celem jest ustalenie zależności między zmiennymi zależnymi i nie zależnymi czy określonymi czynnikami oddziaływań, a ich następstwami w sferze zachowań i postaw innych cech osobowości dzieci i młodzieży.

Najważniejszym warunkiem poprawności tych badań jest nie tyle drobiazgowa analiza zmiennych zależnych lecz szczegółowy  i  wielostronny opis zmiennych nie zależnych.

Przedmiotem badań teorii wychowania jest ten fragment rzeczywistości społecznej, który nazywamy wychowaniem.

Metody, które stosuje sie do tych badań i techniki socjometryczne, wypracowania, ankiety, wywiady, skale ocen, testy, obserwacja, eksperymenty, analiza dokumentów, i indywidualnych przypadków.  Współcześnie badania pedagogiczne typu ilościowego oparte na strategii badawczej stosowanej w naukach przyrodniczych uzupełnia się lub niekiedy

zastępuje badaniami jakościowymi (pytania otwarte, techniki obserwacji, rozmowy nakierowanej)

Zadania teorii wychowania

1. Określenie przedmiotu poznania poprzez ukazywanie jego aspektywnego charakteru.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70.51 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!