ikona pliku docx

Teoretyczne podstawy wychowania notatki

Portfolio z teoretycznych podstaw wychowania, zawiera m.in.:trzy zasadnicze kierunki rozwoju wychowawczego, program naprawczy,program wychowawczy dla Ali z \"Galerianek\",problem pracoholizmu,rola środków masowego przekazu,krzyżówka


  183 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 183
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 0 .


Teoretyczne podstawy wychowania

Karolina Kuszpit

Pedagogika specjalna

Grupa B

Co to jest wychowanie?

Wychowanie- potoczne rozumienie wychowania oznacza wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych (wychowawców) przede wszystkim na dzieci i młodzież (wychowanków), aby w nich kształtować określone pojęcia, uczucia, postawy, dążenia.

Wychowanie- pierwotnie znaczyło „żywienie, utrzymanie”.

Dziś wychowanie polega na przekształceniu człowieka, na wyprowadzaniu rozwijającej się jednostki ze zwierzęcego stanu natury i podnoszenia jej do stanu kulturalnego człowieczeństwa. Termin wychowanie w języku potocznym jest wieloznaczny i zawiera w sobie co najmniej poczwórne znaczenie. Gdy mówimy o wychowaniu mamy najczęściej na myśli:

- działanie wychowawcze;

- warunki, okoliczności, bodźce, czyli sytuacje wychowawcze;

- wynik, czyli wytwór wszystkich działań i warunków;

- zachodzące zmiany, czyli całkowity proces wychowawczy rozwoju człowieka.

Podział definicji wychowania na 4 grupy:

- prakseologiczną oddziaływań wychowawców;

- ewolucyjną procesu rozwojowego jednostki;

- sytuacyjną bodźców środowiska wychowawczego;

- adaptacyjną dotyczącą skutków i wytworów wychowania.

Cechy wychowania:

- złożoność;

- intencjonalność;

- interakcyjność;

- relatywność;

- długotrwałość.

Jedną z wartości uniwersalnych i ponadczasowych jako naczelnych celów wychowania jest altruizm czyli bezinteresowna troska o dobro innych ludzi.

Wychowanie jako proces;

zgodnie z większością definicji utożsamiane jest z oddziaływaniem na psychikę i zachowanie człowieka, przy czym przez oddziaływanie rozumie się szczególnie wywieranie wpływu na zmiany czy przeobrażenia w osobowości i zachowaniu, zwłaszcza opinii i przekonań o otaczającym świecie oraz postaw wobec ludzi, samych siebie i wartości.

3 zasadnicze kierunki rozwoju wychowawczego:

1. rozwój wzwyż do ideału nowego człowieka kierunek ten nazywamy progresją

2. rozwój umysłowy utrzymujący się na pewnym osiągniętym poziomie swych zadatków zdarza się, że rozwój początkowy dziecka wygląda prawie normalne, chociaż opóźnia się i zatrzymuje się na określonym poziomie, który staje się granicą nieprzekraczalną. Następuje wówczas zastój w procesie wychowania nazywany z francuska plateau. W zastoju ujawnia się niemożność postępowania naprzód i doskonalenia się w pełni. Natomiast degradacja psychiczna jest obniżeniem się poziomu rozwoju z powodu defektu umysłowego, ślepoty, głuchoty. Zastój powoduje jakiś rodzaj niedorozwoju i upośledzenia. Takie zahamowanie rozwoju i obniżenie się jego poziomu nazywamy degresją wychowawczą.

3. rozwój w dół, czyli proces wykolejenia prowadzący do alienacji rozwojowej, a więc do wynaturzenia człowieka i jego bestialstwa.

 

Jaką rolę pełnią środki masowego przekazu w kreowaniu świata wartości młodego człowieka?

Przedstawiany przez media, w szczególności przez telewizję, obraz świata  i wizji człowieka wywiera potężny wpływ na postawy, przekonania i działania dzieci i młodzieży.

Im więcej przemocy przedstawianej jest w telewizji, tym więcej młodych ludzi wykazuje skłonność do zachowań agresywnych w ciągu dnia, widząc  w nich skuteczny środek rozwiązywania międzyludzkich problemów. Im większa jest częstotliwość oglądania przemocy w telewizji, tym większa jest agresywność. Dzieci   i młodzież oglądające programy telewizyjne szczególnie nasycone agresją, mają o wiele większe predyspozycje do stosowania przemocy w międzyludzkich kontaktach, niż ci młodzi ludzie, którzy systematycznie oglądali programy o nikłym ładunku przemocy.

Oglądanie telewizji zmniejsza liczbę rozmów w rodzinie, a zakup następnego lub następnych odbiorników telewizyjnych sprowadza do minimum ilość czasu spędzanego razem przez członków rodziny. Ogranicza również czas przeznaczony na : sen, spotkania towarzyskie poza domem, słuchanie radia, czytanie książek  i czasopism, chodzenie do kina, zajęcia domowe oraz uczestnictwo w innych rodzajach form spędzania czasu wolnego.

Środki masowego przekazu dostarczają młodemu człowiekowi także rozrywki. Rozwiązują krzyżówki, quizy, oglądają różne edukacyjne programy.

Pracoholizm

  1.  Pojęcie pracy;

praca to celowa działalność człowieka, która polega na przekształcaniu różnego typu dóbr i przystosowaniu ich do zaspokajania potrzeb ludzkich.

     Dzięki niej są tworzone nowe wartości, przyczyniające się do większego uczestnictwa człowieka w dobru. Praca doprowadza zatem do wzrostu doskonałości osobowej, będącej doskonałością działania, uczestnictwa i bycia, ponieważ osoba realizuje się przez pracę, w niej przejawia się osobowość, przez nią dopełnia się i doskonali.

  1.  Funkcje pracy;

w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy funkcje pracy:

  1.  funkcja podmiotowa pracy odnosi się do skutków, jakie maja miejsce w sferze podmiotu sprawczego osoby pracującej;
  2.  funkcja przedmiotowa pracy jest związana ze skutkami, jakie z niej wynikają w świecie zewnętrznym;
  3.  funkcja tworzenia więzi społecznych odnosi się do tworzenia wspólnot.

  Wszystkie funkcje pracy występują nierozłącznie i są zależne od siebie.

  1.  Definicja pracoholizmu;

w międzynarodowej liter...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 0 . Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!