ikona pliku docx

teoretyczne podstawy wychowania notatki

wazne wiadomości na teoretyczne podstawy wychowania


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,96 kB.


1 Geneza i historia teorii wychowania, zrodła wiedzy o wychowaniu.

Teoria wychowania nie jest więc jednolitym obszarem naukowym zawiera wiele koncepcji, ujęć teoretycznych wychowania zarówno o charakterze ogólnym, jak i bardzie. Nazwa teorii wychowania jako odrębnej dyscypliny pedagogicznej pojawiła się w Polsce dopiero po drugiej wojnie światowej, wcześniej opisywane i badane przez nią problemy mieściły się w obszarze zainteresowań pedagogiki ogólnej.j szczegółowym. W innych krajach Europy oraz w USA tematyka,

która wchodzi w zakres teorii wychowania, stanowi przedmiot zainteresowania wielu innych dyscyplin, m.in. psychologii, socjologii, filozofii człowieka oraz przedmiotu zwanego podstawami wychowania w odróżnieniu od podstaw nauczania lub kształcenia Przedmiotem badań teorii wychowania jest wychowanie jako proces w jego wąskim rozumieniu. Tak pojmowane wychowanie oznacza kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży oraz stwarzanie warunków ułatwiających im realizację własnych możliwości. Z tego względu teoria wychowania bazuje najczę-ściej na zagadnieniach rozwoju moralnego, społecznego, kulturalnego i fizycznego dzieci i młodzieży. Mniej interesuje się zagadnieniami rozwoju umysłowego uczeniem się czym zajmuje się dydaktyka. Poza gromadzeniem i systematyzowaniem wiedzyna wyżej wymienione zagadnienia,

Teoria wychowania zajmuje się również:

formułowaniem celów realizowanych w procesie wychowania w kontekście wartości, norm, ideałów, powinności moralnych zawartych w filozofii, religii, etyce,

projektowaniem działalności wychowawczej w kontekście realizowania celów wychowania oraz własnych szans rozwojowych wychowanków,

badaniem czynników wpływających na powodzenie lub niepowodzenie zaprojektowanego procesu wychowawczego, na który składa się podmiotowe traktowanie wychowanków, pomaganie im w kierowaniu własnym rozwojem, racjonalne organizowanie ich życia i działalności.aksjologii,

W polskiej literaturze pedagogicznej teoria wychowania definiowana jest jako

usystematyzowany system wypowiedzi dotyczących wychowania analizowanego na tle innych nauk społecznych (na przykład socjologiczna lub psychologiczna teoria wychowania),

zbiór teoretycznych przesłanek wyjaśniających funkcjonowanie systemów wychowawczych (na przykład system Herbart)

wynik zbierania i systematyzowania założeń teoretycznych oraz badań empirycznych pochodzących z różnych dyscyplin naukowych.

Teoria wychowania jest dyscypliną pedagogiczną zajmującą się przede wszystkim: celami, sposobami i warunkami działalności wychowawczej podejmowanej wobec dzieci i młodzieży.

Początki działalności pedagogicznej związane byłyz konkretnymi umiejętnościami praktyką „prowadzenia chłopca” (paideia, por. paidagos),której towarzyszyła określona wiedza pedagogiczna (teoria), która miała charakter refleksji na temat tego procesu. Na przestrzeni wieków, począwszy od starożytności, można wyznaczyć charakterystyczne okresy rozwoju myśli pedagogicznej: wyróżnia się pedagogikę:

-Jana Amosa Komeńskiego

-Jana Jakuba Rousseau

-Jana Henryka Pestalozziego

-Johanna Friedricha Herbarta

-Johna Deweya

i wielu innych, aż do czasów współczesnych, gdzie wśród najważniejszych teoretyków znajdujemy Marię Montessori, Janusza Korczaka, Aleksandra Kamińskiego, Marię Łopatkową.

2.Teoria wychowania. Geneza i historia wychowania, funkcje teorii wychowania, ewolucja teorii wychowania

*Funkcja teorii wychowania:

Ważną funkcją teorii wychowania jest wspieranie w dokonywaniu uogólnień oraz upowszechnianie wyników badań i analiz, co wspomaga wytwarzanie wiedzy pomocnej w praktyce pedagogicznej.

Jednakże najistotniejsza jest funkcja związana z

użytecznością teorii. Za główne funkcje teorii wychowania uznaje się:

funkcję diagnostyczną polegającą na ustalaniu warunków funkcjonowania wy-chowanka oraz przyczyn zjawisk edukacyjnych poprzez wskazanie na stosowane środki wychowawcze,

funkcję oceniającą polegającą na analizie zgodności stanu faktycznego z ideałem wychowawczym, wartościowaniu każdego przejawu działalności wychowawczej, określaniu szkodliwości i wartości postępowania,

funkcję prognostyczną sprowadzającą się do stawiania hipotez i projektów edukacyjnych oraz ich weryfikowania w praktyce.

3. *Według Bogdana Suchodolskiego źródłem celów wychowania może być koncepcja człowieka i humanistyczny charakter cywilizacji. Wśród koncepcji wyróżnia on: koncepcję ontologiczną i metafizyczną (byt człowieka jako konkretny i osobowy), koncepcję empiryczną (potrzeba badania rzeczywistości i wyciągania wniosków dla wychowania), koncepcję materialistyczną (człowiek jako istota aktywna, stwarzająca rzeczywistość i samego siebie).

*Współczesne teorie, koncepcje i nurty wychowania Koncepcja behawiorystyczna Koncepcja humanistyczna Koncepcja psychospołeczna Koncepcje pedagogiczne

4.Podstawowe pojęcia wychowania:

1. Wychowanie świadome, celowe i specyficzne pedagogiczne działanie osób z reguły występujących w ich różnych zbiorach (rodzinnych, szkolnych, innych) dokonywane głównie przez słowo ( i inne postacie interakcji, zwłaszcza przez przykład osobisty) zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych skutków (zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym społecznym kulturowym i duchowym jednostki ludzkiej.

( W. Pomykało encyklopedia pedagogiczna, Fundacja INNOWACJA, Warszawa 1997 )

Wychowanie - świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym miedzy wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo instrumentalną, związaną z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, jak i stronę emocjonalno motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia.

(„Słownik pedagogiczny” W. Okoń PWN, Warszawa 1987r.)

 

Wychowanie oddziaływanie na czyjąś osobowość, jej formułowanie, zmienianie i kształcenie; wyzwalanie w drugiej osobie bądź grupie społ. pożądanych stanów, jak rozwój, samorealizacja czy wzrost samoświadomości: efekt powyższych działań lub procesów.

( Internet )

5. cechy wychowania:

Złożoność Adaptacja Intencjonalnoś Interakcyjność Relatywność Długotrwałość

6. dziedziny wychowania.

Umysłowe Fizyczne i zdrowotne Moralne Estetyczne Patriotyczne Seksualne

7. metody i techniki wychowania.

Metody wychowania, to: „świadomie i konsekwentnie stosowany sposób oddziaływania pedagoga na jednostkę, grupę lub

zbiorowość dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowawczego”

Podstawowe grupy metod wychowania:

Metoda wpływu osobistego Metody wpływu sytuacyjnego Metody wpływu społecznego Metody wpływu kierowania Samowychowaniem metodę nagradzania metodę karania metodę modelowania metodę perswazji metodę zadaniową

Ogólny podział metod grupuje je ze względu na sposób i formę oddziaływania:

metody indywidualne i grupowe,

metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego,

metody wpływu osobistego, sytuacyjnego, środowiskowego,

metody kierowania samowychowaniem,

metody strukturalne i sytuacyjne.

Do metod oddziaływań indywidualnych zalicza się:

-metodę modelowania,

-metodę zadaniową,

-perswazyjną,

-nagradzania i karania.

Do metod oddziaływań grupowych zalicza się:

metodę organizowania działalności zespołowej i samorządowej

metodę współudziału uczniów w organizowaniu lekcji.

Metoda modelowania, nazywana też metodą dawania dobrego przykładu, jest oparta na odwzorowywaniu, czyli przyswajaniu zaobserwowanych zachowań, jak również nabywaniu nowych lub modyfikowaniu już nabytych pod wpływem wzorca. Z zakresu modelowania wyklucza się jednak świadome naśladowanie modelu przez obserwatora. Najczęściej mamy do czynienia z podświadomym procesem, polegającym na bezwiednym czy odruchowym...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,96 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!