ikona pliku docx

TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH notatki

Technika badań to czynności poznawcza, proces angażujący badacza i innych ludzi. Do technik nalerzą obserwacja, wywiad, ankieta, analiza tekstów,


  2741 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2741
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,06 kB.


TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCH                                                                                                              Techniki badań pedagogicznych są to czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów. Technika badań to czynności poznawcza, proces angażujący badacza i innych ludzi

OBSERWACJA  (Obserwacja powinna być planowa, systematyczna i dokładna)                                                                                                                                                                                                                                              Jest czynnością badawczą polegającą na gromadzeniu danych drogą postrzeżeń. Jest to prosta nieplanowana rejestracja zdarzeń i faktów, ale także założony proces kontrolowanej obserwacji systematycznej z użyciem skomplikowanych technik pomocniczych z użyciem kamery, magnetofonu i arkuszy obserwacyjnych włącznie. Obserwacja dostarcza badaczowi najbardziej naturalnej , prawdziwej wiedzy o obserwowanej grupie a więc i najbardziej prawdziwej. Przy zastosowaniu narzędzi kontrolnych  uzyskujemy najbardziej obiektywny przedmiot badań. WARUNKI POPRAWNEJ OBSERWACJI: a)wstępna znajomość przedmiotu obserwacji             b) jasne sformułowanie zagadnienia  i celów obserwacji, c) bliższe poznanie przedmiotu obserwacji przez zastosowanie obserwacji otwartej lub innych procedur poznawczych,                            d) szczegółowe opracowanie koncepcji badań , kategoryzacja zagadnień, opracowanie odpowiednich formularzy  arkuszy obserwacyjnych .                                                                        

Obserwację otwartą albo swobodną-  stosowana jest ona przez wychowawców, nauczycieli, organizatorów . Daję ona sumę wiedzy o przedmiocie zainteresowań lub pracy, pozwalając na sprawniejsze działanie w określonej dziedzinie. Dzięki jej zastosowaniu można uzyskać wiedzę ogólną o obiekcie badań , która daje podstawę do szczegółowego planowania dalszego toku badań , do sformułowania   zagadnień  wstępnych i hipotez roboczych .

Systematyczna obserwacja bezpośrednia lub pośrednia-  polega na planowym  gromadzeniu spostrzeżeń przez określony czas w celu poznania lub wykrycia istniejących zależności między zjawiskami, rodzajami i kierunkami procesów zachodzących w zbiorowościach społecznych lub instytucjach.  Wymaga ona zastosowania technik pomocniczych  tzn: zaplanowanie takich elementów  jak : problematyki, czasu oraz sposobu gromadzenia materiału. Obserwacja bezpośrednia: prowadzący badania osobiście wykonuje wszystkie czynności związane z tokiem poznania. Obserwacja pośrednia: materiały gromadzi większa liczba pracowników

Obserwacja uczestnicząca-  występuje wówczas , jeśli badający stanie się uczestnikiem badanej zbiorowości i jest przez nią akceptowany. Może mieć dwie postacie:  być jawną (czyli poinformowanie grupy o roli badającego) ukrytą(czyli badana grupa nie jest świadoma roli, jaką spełnia nowy  jej członek)

Narzędzia obserwacji:                                                                                                                     Narzędzi obserwacji pełnią dwojaką funkcję: 1)służą do gromadzenia spostrzeżeń, 2)są czynnikiem kontrolującym prawidłowości prowadzonej obserwacji.

Techniki gromadzenia materiałów ( niestandaryzowane / standaryzowane

Do narzędzi niestandaryzowanych należą : notatki, opisy, rejestracja dźwiękowa lub fotograficzna. Charakteryzują się tym że gromadzą materiały bez wyróżniania poszczególnych zagadnień i  aspektów  oraz bez umiejscowienia czasowego. Ten sposób  nie daję gwarancji gromadzenia materiału pełnego i weryfikacji spostrzeżeń .

Do narzędzi standaryzowanych należą:                                                                                            arkusz  obserwacyjny-  to wcześniej przygotowany kwestionariusz  z wytypowanymi wszystkimi zagadnieniami, które objąć ma obserwacja. W odpowiednich rubrykach pod określonym zagadnieniem notujemy wszelki spostrzeżone fakty, zdarzenia i okoliczności mające związek z danym zagadnieniem. Notowania mogą być też oznaczane datą  co ma szczególne znaczenie przy wprowadzaniu nowych zmiennych badane układy lub celowym przekształceniu zbiorowości. ZALETA:   Arkusz obserwacyjny daje możliwość porównania i oceny materiałów badawczych pod względem ich jednoznaczności i zakresu                                                                                                               dziennik obserwacji-  kategoryzuje spostrzeżenia ze względu na czas pojawiania się określonych faktów lub zmienności procesów i stosunków w badanych grupach. Prowadzony jest on w sposób zapisów dziennych

WYWIAD                                                                                                                                                                   Wywiad jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz. Wywiad służy głównie do poznania faktów, opinii i postawy danej zbiorowości. Materiał uzyskany drogą wywiadu pozwala na  analizę układów i zależności między zjawiskami . Jest to czynność dwustronna, oparta na bezpośrednim kontakcie respondenta z prowadzącym wywiad. W badaniach pedagogicznych szczególnie użyteczny jest wywiad środowiskowy: który stosowany jest przy poznawaniu charakteru i zależności środowiska wychowawczego oraz wszelkich aspektów wychowawczych w środowisku społecznym. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia wywiadu są właściwie przygotowane dyspozycje. PRZEDMIOT: jest uzyskiwanie informacji, toteż dyskusje, wymiana informacji, prezentowanie przez ankietera własnej wiedzy lub opinii są niewskazane.                                                  ZASTOSOWANIE: stosujemy go tam gdzie pragniemy poznać postawy, motywację, zależności, tam gdzie nie możemy uzyskać pełnej wiedzy o badanym przedmiocie na innej drodze(obserwacja, ankieta itp.), kiedy zależy nam na pogłębionym poznaniu środowiska wychowawczego, kiedy pragniemy poznać moż...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,06 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!