plik doc

Systemy zarządzania jakością

systemy zarządzania jakością
Systemy zarządzania jakością Kompleksowe Zarządzanie Jakością lub przez Jakość - TQM - Total Quality Management. Uzyskanie oczekiwanej jakości jest możliwe przez pełny współudział wszystkich zainteresowanych w procesie kształtowania jakości. Głównym motywem działania producentów jest zaspokojenie potrzeb konsumentów i skierowanie wszystkich przedsięwzięć na ich pozyskanie i utrzymanie. W roku 1987 ustanowiona została seria norm ISO9000 Międzynarodowej Organiz...

plik doc

Systemy zarządzania jakością

systemy zarządzania jakością
Systemy zarządzania jakością Kompleksowe Zarządzanie Jakością lub przez Jakość - TQM - Total Quality Management. Uzyskanie oczekiwanej jakości jest możliwe przez pełny współudział wszystkich zainteresowanych w procesie kształtowania jakości. Głównym motywem działania producentów jest zaspokojenie potrzeb konsumentów i skierowanie wszystkich przedsięwzięć na ich pozyskanie i utrzymanie. W roku 1987 ustanowiona została seria norm ISO9000 Międzynarodowej Organiz...

plik docx

Tytuł projektu: ?Wdrożenie i certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarzą

.,.,.,.,

plik doc

Funkcje i role osób odpowiedzialnych za jakość w administracji publicz

jakośc w administracji publicznej
Funkcje i role osób odpowiedzialnych za jakość w administracji publicznej Jolanta Jezierska Magdalena Sroka Pojęcie jakości w instytucjach publicznych jest bardzo złożona. Wymaga scharakteryzowania rodzaju usług publicznych, określenia, kto jest odbiorcą, oraz czym powinna charakteryzować się administracja publiczna, żeby dostarczać wysokiej jakości usług. Można zaryzykować twierdzenie, że ?dobre rządzenie? zależy od zarządzania przez jakość w insty...

plik doc

Biznes Plan Fitness Klubu

Obszerny biznes plan klubu fitness
Biznes plan Fitness Club SPIS TREŚCI 1. WST ĘP 3 2. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 3 3. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY 3.1. Historia firmy 3.2. Misja firmy 3.3. Oferta firmy 3.4. Zakres działania firmy 4. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 4.1. Analiza strategiczna 4.2. Szanse i zagrożenia 4.2. Wybór i wdrożenie strategii 5. PLAN MARKETINGOWY 5.1. Strategia marketingowa 5.2. Analiza rynku 5.3. Strategia...

plik doc

literatura POZ

bardzo przydatne
      Abramczyk A. Problemy edukacji zdrowotnej w rodzinie i środowisku, Warszawa 1997       Bożkowa K. Opieka zdrowotna nad rodziną, Warszawa PZWL 2003       Bożkowa K. (red) Zdrowie dzieci i młodzieży a edukacja, Warszawa- Kraków, PWN 1989, AP       Charońska E. Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej, Warszawa, CEM 1997       Górajek- Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarski...

plik pdf

Podstawowe pojęcia psychologii ogólnej

Elementarne pojęcia z psychologii ogólnej wraz z charakterystyką.

PSYCHOLOGIA

1.Odbieranie wrażeń a spostrzeganie. WRAŻENIA - podstawowy proces poznawczy. Elementarny i jednorodny proces poznawczy powstający pod wpływem jednego bodźca jednego rodzaju. Dając odzwierciedlenie pojedynczej cechy przedmiotu np.: barwa, dźwięk, smak. Wrażenia różnią się od siebie czterema cechami:

  • charakterem
  • intensywnością

plik docx

Zakażenia szpitalne

Zakazenia szpitalne - moze sie sprzydac

Na początku lat 90. został opublikowany raport WHO [4], w którym m.in. znalazło się stwierdzenie: właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze kryterium jakości pracy, i właśnie dlatego od początku istnienia Szpitala...

plik doc

Samoksztacelnie POZ.doc


ROLA PIELEGNIARKI W EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA W PORADNIACH POZ. Praca zaliczeniowa z przedmiotu Podstawy Opieki Zdrowotnej /samokształcenie/ Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i zdrowie społeczeństwa, w którym żyją. Edukacja zdrowotna obejmuje swoim zakresem: wiedzę o czynnikach społecznych, politycznych i środowiskowych wpływających na zdrowie; wiedzę o zdrowi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,