plik doc

nauka administracji

pojęcie, kształtowanie nauki administracji, metody badawcze w nauce administracji, nauka administracji a inne nauki
NAUKA ADMINISTRACJI I POJĘCIA OGÓLNE       Pojęcie nauki administracji. Pojęcie nauki administracji pojmowane jest różnie:       J. Starościak określa naukę adm. jako naukę o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania,       M. Jełowiecki twierdzi, że nauka adm. zajmuje się „organizacją i funkcjonowaniem admini...

plik doc

organizacja-zagadnienia

organizacja-zagadnienia
XIX wiek – gwałtowne przyspieszenie rozwoju organizacji w działalności gospodarczej:       Szybki postęp techniczny       Rozwój nowych technologii       Produkcja na wielką skalę       Pogłębiający się podział pracy       Przedsiębiorstwo – dominująca forma jednostki gospodarczej       Rozwój innych organizacji: administracji państwowej, oświatowych, ochrony zdrowia...

plik doc

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE 1. Trzy rozumienia pojęcia administracja Administracja to organizatorska działalność państwowa pochodzi od łacińskiego słowa ministrale – służyć. Administracja to zarządzanie sprawami państwa, zarządzanie innymi sprawami publicznymi. Pojęcie administracji w ujęciu negatywnym. To dziedzina aktywności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem ani sądownictwem w wymiarach sprawiedliwości tylko jest tą resztą czyli cz...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.1


Nazwa nauczanego przedmiotu jest bardzo długa i skomplikowana. Na wykładach skupimy i będziemy omawiać tylko historię myśli administracyjnej od momentu powstania nowożytnej administracji. Z narodzinami nowożytnej administracji publicznej mamy do czynienia od XVI wieku wraz z rozwojem monarchii absolutnych. Wynika to faktu, że dopiero wówczas pojawiła refleksja nad sposobami zarządzania krajem. W tym czasie wykształciła się policystyka, jako nauka administracji. Naturalnie już od staroży...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.8


Temat: Konstrukcja państwa prawnego a administracja „Restauracja” przez kongres Wiedeński (1815 r.) starego porządku w Europie oznaczała przywrócenie reakcyjnych rządów autokratycznych monarchy. W administracji oznaczało to kontynuację systemu policyjnego, który pod wpływem idei rewolucji francuskiej i dorobku epoki napoleońskiej zmierzłą w kierunku liberalnym. Liberalizm dążył do zapewnienia jednostce wolności politycznej, głównie poprzez ograniczenie władzy monarszej ( trójpodział wł...

plik doc

Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną

Praca mająca na celu objaśnienie różnic, pomiędzy Pomocą społeczna a opieką.
      Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną. Pomoc Społeczna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, jest instytucją polityki społecznej i częścią działu administracji rządowej o nazwie zabezpieczenie społeczne. Problematyką ta zajmują się różne dziedziny nauki, zwłaszcza pedagogika i nauki społeczne. W doktrynie prawa przedmiotowa dziedzina łączona jest z prawem administracyjnym, p...

plik doc

teoria z finansow

moze to nie taka zupelnie \"notatka\" bardziej sciaga ale wiecie....powieksz czcionke i gotowe:-)
Finanse-ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem zasobów pieniężnych tj gromadzenie i wydatkowanie pieniędzy przez różne podmioty gospodarcze. Są forma podziału produktu społecznego związanego z gospodarka towarowo-pieniężną i zależną od stopnia jej rozwoju. W zależności od typów podmiotów gromadzących i wydających środki pieniężne wyróżnia się finanse: 1)publiczne-proces gromadzenia i r...

plik doc

NA opracownie

NA
ROZDZIAŁ I NAUKA ADMINISTRACJI JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA       Przedmiot nauki administracji 1. Pojęcie administracji Administracja publiczna (państwowa) – obejmuje administrację rządową, samorządową, wykonywaną przez związki samorządowe oraz różnego rodzaju zrzeszenia, zakłady czy fundacje prawa publicznego. Określa działalność trwałą i planowaną, organizującą pewną liczbę osób i wielkość dóbr, a zmierzającą w ostatecznym swym celu do zaspokojenia interesów i potrzeb c...

plik docx

Prawo oświatowe – Arkadiusz Fastyn

„Podstawy prawne i organizacyjne oświaty” Źródła prawa oświatowego: konstytucja (art. 70 obowiązek nauki do 18 roku życia), ustawa o systemie oświaty, ustawy zwykłe, karta nauczyciela i ustawa szczególna prawa pracy (ustawa o zawodzie nauczyciela), prawo o szkolnictwie wyższym, akty podstawowe (rozporządzenia ministra edukacji, umowy międzynarodowe, statuty szkół, regulaminy szkół i rad pedagogicznych), część prawa administracyjnego (nierówno rzędność stron prawa), prawo cywilne (równorzędność...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,