plik doc

NA opracownie

NA
ROZDZIAŁ I NAUKA ADMINISTRACJI JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA       Przedmiot nauki administracji 1. Pojęcie administracji Administracja publiczna (państwowa) – obejmuje administrację rządową, samorządową, wykonywaną przez związki samorządowe oraz różnego rodzaju zrzeszenia, zakłady czy fundacje prawa publicznego. Określa działalność trwałą i planowaną, organizującą pewną liczbę osób i wielkość dóbr, a zmierzającą w ostatecznym swym celu do zaspokojenia interesów i potrzeb c...

plik doc

postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne na kierunku administracja
I. PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY ZAKRES EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ. 1. Uwagi ogólne. a) Def. postępowania egzekucyjnego - jest to uregulowany prawem procesowym ciąg czynności podejmowanych przez właściwe organy i inne podmioty w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej. b) Zakres stosowania przepisów egzekucyjnych - przepisy o postępowaniu egzekucyjnym...

plik doc

II RP

w notatce min. sądownictwo administracyjne II RP, sądy szczególne i inne organy wymiaru sprawiedliwości, system prawa cywilnego, prawo małżeńskie... etc :)
Sądownictwo administracyjne w II RP Sądownictwo administracyjne kontrolowało działalność administracji publicznej. Konstytucja marcowa przewidziała powołanie tego sądownictwa z Naczelnym Trybunałem Administracyjnym na czele- utworzono go w 1922, sądy niższych instancji nie zostały powołane także był on jedynym sądem poza ziemiami zabo...

plik doc

bezdomnosc

notatka zawiera podstawowe wiadomości o bezdomnosci
Brak jest dokładnych danych na temat skali zjawiska bezdomności w Polsce. Liczbę osób bezdomnych określa się w przedziale oscylującym pomiędzy 300 - 500 tysięcy. Jedynym źródłem, które mogłoby dostarczyć informacji o liczbie bezdomnych są beneficjenci ośrodków pomocy społecznej, którym formalnie udzielona została pomoc. Liczba ta jednak co roku ulega istotnym zmianom. Ze sprawozdań nadesłanych natomiast przez organizacje pozarządowe do M...

plik doc

PRAWO CYWILNE zasiedzenie wywłaszczenie

wykład 6
Prawo cywilne wykład 6 ZASIEDZENIE Zasiedzenie i przemilczenie są sposobem nabycia własności na skutek upływu czasu, który powoduje, że dotychczasowy uprawniony traci swoje prawa, a inna osoba je nabywa Wobec tego zasiedzenie polega na nabyciu prawa rzeczowego na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną, a przemilczenie z powodu tego, że właściciel przez czas w ustawie przewidziany swojego prawa nie wykonuje Tak więc w drodze zasi...

plik doc

postępowanie administracyjne

postępowanie administracyjne prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne (i sądowoadministracyjne) – pytania egzaminacyjne Literą (P) oznaczone są pytania podstawowe. 1. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (P). 2. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym. 3. System zasad postępowania administracyjnego. 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich cechy. (P) 4a. Zasada praworządności. 4b. Zasada prawdy obiektywnej. 4c. Zasada...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt do kodeksu postepwania cywilnego
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęc...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt z KPC
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęcie, charakter prawny i skut...

plik odt

KPA

Moje notatki z KPA cz 1
Decyzja Co rozstrzyga → sprawę co do istoty w całości lub w części Postępowanie bezprzedmiotowe – w części lub w całości – umorzenie postępowania w części lub w całości Elementy : 1.oznaczenie organu, 2. data wydania 3. strony lub strona 4. podstawa prawna , pouczenie o odwołaniu 5. Rozstrzygnięcie – osnowa – bez tego decyzja nie tej decyzją !!! 6. podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego Uz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,