plik doc

Wymień konsekwencje ograniczania bioróżnorodności ekosystemów,


Wymień konsekwencje ograniczania bioróżnorodności ekosystemów. Ekosystem jest to fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość. W nim zachodzi wymiana między częścią żywą (biocenozą) i nieożywioną (biotopem). W pełni rozwinięty ekosystem składa się z elementów biotycznych (żywych) i abiotycznych (nieożywionych). Elementy biotyczne to wszystkie żywe organizmy, zarówno rośliny jak i zwierzęta, pozostające między sobą w różnych zależnościach. Tworzą ożywioną część ekosystemu. El...

plik doc

zagadnienia opracowane z psychologi rozwoju człowieka I semestr

Zawiera opracowane zagadnienia z psychologi rozwoju człowieka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Studia Podyplomowe Kierunek studiów: Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Zagadnienia z przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka       Pojęcie i przedmiot rozwoju.       Podstawowe pytania psychologii rozwoju człowieka.       Modele zmiany rozwojowej.       Natura i mechanizmy rozwoju; podejście mechani...

plik docx

neurologia

fundacje itd dzialajace na rzecz schorzen neurologicznych na terenie warmii i mazur

Ewa Stefańska, grupa II

Pielęgniarstwo, rok akademicki 2009/2010

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Zajęcia realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ORGANIZACJE DZIALAJĄCE NA RZECZ PACJENTÓW ZE SCHORZE...

plik docx

OWI

Ochrona Właśności intelektualnej,

1

PRAWO O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Wynalazki, Wzory użytkowe, Znaki towarowe, Wzory przemysłowe, Topografie układów scalonych, Oznaczenia geograficzne, Projekty racjonalizatorsk...

plik doc

ekonomia

ekonomia podstawy
VII. Gospodarstw domowe w procesie gospodarowania. 1. Pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego. 1.1 Definicja gospodarstwa domowego. 1.2 Ewolucja funkcji gospodarstwa domowego: 1.2.1. Funkcja konsumpcyjna. 1.2.2. Funkcja produkcyjna. 2. Cele gospodarstwa domowego. 3. Dochody i wydatki gospodarstw domowych. 3.1. Rodzaje dochodów gospodarstw domowych. 3.2. Czynniki kształtujące poziom wydatków. 4.Wybór i ograniczenia wyboru. 5. Konsument na rynku...

plik docx

moralnosc

moranosc

Wybór wydaje się być prosty, przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej jasno określają obowiązek zachowania tajemnicy, a także zabezpieczenia przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.. Co więcej obowiązek ten jest nieograniczony w czasie, dlatego adwokat nie może nawet po zakończeniu postępowania przedsta...

plik doc

elemnty prawa karnego

elementy prawa karnego
Prawo 18.04.2013 http://www.polskieustawy.com/act_index.php?actid=474&norm=64&lang=48&adate=20080113&PHPSESSID=6056771cb7f73a84957dad4e43062f23#tenprzepis Test 17.05 godz. 18.30 Środki probacyjne WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY Art. 69- 76 k.k. art. 69 § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające...

plik doc

Podstawy Prawa

Podstawy Prawa, odpowiedzi przydatne do egzaminu
1. POJĘCIE NORMY PRAWNEJ I PRZEPISU PRAWNEGO PRZEPIS PRAWNY 1. Każde zdanie w sensie gramatycznym(sensowna wypowiedź), które występuje w tekście aktu prawnego.(Zazwyczaj zdanie oznajmujące). 2. Każda redakcyjnie wyodrębniona jednostka systematyki(podziału tekstu aktu prawnego (np. ustawy, konstytucji, rozporządzenia)- artykuł, paragrafy, punkty, podpunkty). NORMA PRAWNA Zrekonstruowana(odtworzona) z przepisów prawnych, reguła postępowa...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,