plik doc

Słownik pojęć socjologicznych

socjologia
Słownik Pojęć Socjologicznych Asertywność – sztuka wyrażania naszych myśli, oraz dbania o przestrzeganie należnych nam praw, bez naruszania praw innych osób. Asertywność to umiejętność, którą nabywa się z biegiem czasu, a nie cecha osobowa. Jest to również zachowanie, które sprzyja kształtowaniu równości międzyludzkich, umożliwiając nam działanie w naszym najlepszym interesie, obronę własnego stanowiska, swobodne wyrażanie uczuć. W. Kisie-Dorohinicki, Antymobbing. Walcz o swoj...

plik doc

pedagogika specjalna

sciaga przedstawia materialy do egzaminu
      PEDAGOGIKA SPECJALNA Co to jest pedagogika specjalna?       jest to nauka, która zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych. Pedagogika specjalna jest nauką, ponieważ spełnia kryteria naukowe: (ma swój cel, problem, metody i techniki, którymi się posługuje)       posiada swój przedmiot (niepełnosprawność, edukacja, wychowanie, terapia, itd.) oraz swój podmiot (osoba niepełnosprawna i je...

plik doc

Psychologia

Podstawowe wiadomosci z psychologii
Psychologia jako nauka pojawiła się w XVIII w (psycho- dusza, logos- nauka) nauka o wiedzy człowieka. Duszę rozumiano jako zespół przeżyć. Pierwsze laboratorium powstało w 1879r. stworzył je Wilhem Wundt, uważał że psychologia jest nauką o elementach światowego doświadczenia- Świadomości. W szerokim znaczeniu psychologia zajmuje się powstaniem i przebiegiem procesów psychicznych, stanami i cechami psychicznymi człowieka i jego zależnością od wew. organi...

plik docx

psychopatologia

ściąga

2

PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ jest to zespół twierdzeń, które opisują zaburzenia zachowania i funkcji somatycznych; wyjaśniają biopsychospołeczny mechanizm tych zaburzeń określając przyczyny i uwarunkowania zaburzeń i zdrowia. Przedmiot dzieli się na dwa skła...

plik docx

Etapy akceptacji choroby

przebieg godzenia sie z nagłą utratą zdrowia

UTRATA SPRAWNOŚCI JAK RADZIĆ SOBIE Z CHOROBĄ

  1.  Inaczej PRZYJMUJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ osoba o sprawności ograniczonej od urodzenia, a inaczej osoba sprawna, która nagle, nieoczekiwanie staje się niepełnosprawna.
plik pdf

niepełnosprawnośc słuchowa

moja
Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Małgorzata Czajkowska-Kisil Tekst opracowany na V seminarium specjalistyczne pt. Niepełnosprawność wzrokowa, wzorkowo-słuchowa i niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanki dyskryminacji w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany Seminaria odbywają się w ramach projektu Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publi...

plik pdf

Rehabilitacja

II rok. wykład 1 z dn. 05.11.207

REHABILITACJA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rehabilitacja?

wg Wiktora Degi

- proces medyczno-społeczny, dążący do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej, bezpieczeństwa oraz zadowolenia.

plik doc

test z rehabilitacji

taest zrehabilitacji
1. Podkreśl właściwą definicję: Kalectwo to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku Niepełnosprawność to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynnoś...

plik doc

Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem

praca kolokwialna
C.M. w Bydgoszczy U.M.K. w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kier. Pielęgniarstwo 5-letnie zaoczne Przedmiot POZ III rok, sem.VI, gr.II Wiesława Rudnicka Rola pielęgniarki szkolnej w opiece nad niepełnosprawnym uczniem. Niepełnosprawność to długotrwały stan , w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te są spowodowane obniżeniem sprawności funkcji fizycznych i psychicznych. Niepełnosprawność to rów...

plik docx

neurologia

fundacje itd dzialajace na rzecz schorzen neurologicznych na terenie warmii i mazur

Ewa Stefańska, grupa II

Pielęgniarstwo, rok akademicki 2009/2010

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Zajęcia realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ORGANIZACJE DZIALAJĄCE NA RZECZ PACJENTÓW ZE SCHORZE...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,