plik pdf

Karta charakterystyki Anilina


Ka rt a ch a rakt e ryst yki su bstanc ji n iebe zpi ec znej - anil ina Stan prawny na dzień: Data utworzenia: Data aktualizacji: 05/12/07 04/08/01 05/12/07 1. Identyfikacja substancji / preparatu Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Nazwa produktu: Nr katalogowy: Przeznaczenie / zastosowanie: Przedsiębiorstwo: Anilina cz.d.a. – 111458308, cz. – 421458307 odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez Numer telefonu alarmowego: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul...

plik docx

pielęgnowanie pacjenta na wyciągu pośrednim

Proces pielęgnacji pacjenta z założonym wyciągiem pośrednim -ortopedia

Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna                                                                                                Chałajda Marzena

Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                                                                             ...

plik docx

Arkusz wywiadu pielęgniarskiego - ukł. pokarmowy

Arkusz wywiadu pielęgniarskiego dotyczący układu pokarmowego.

Arkusz danych Układ Pokarmowy

Dane ogólne:

  1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………
  2. Data i miejsce urodzenie ( numer PESEL)…………………………………………………………………....
  3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………….
  4. ...

plik doc

Organizacja działań programu zdrowotnego.

planowanie i organizacja dzialan programy zdr. dotycaca raka szyjki macicy
Lp. CEL ZADANIA DOREALIZACJIFORMY, TECHNIKII METODYŚRODKIREALIZACJIOSOBY ODPOWIEDZIALNEZA REALIZACJĘCZASREALIZACJITERMIN1.Zachęcenie kobiet pracujących do udziału w programie?Pokochaj życie?Zainteresowanieudziałem w programieosób pracujących zterenu województwa dolnośląskiego- rozesłanie indywidualnych zaproszeń- rozesłanie zaproszeń do zakładów pracy- ogłoszenie na stronie internetowej- ogłoszenie w gazeta...

plik docx

technologia

4

Zadanie 1

Wykonaj sprawdzian semestralny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej.

Do sformatowania jego zastosuj poznane narzędzia edytora tekstu.

Za pomocą korespondencji seryjnej na każdym sprawdzianie umieść imię i nazwisko ucznia z klasy II.

Dla każdego testu przygotuj zaadresowaną kopertę z danymi rodziców uczniów.

Dane do korespond...

plik doc

Wywiad pielęgniarski wzór

Wzór wywiadu
WYWIAD PIELĘGNIARSKI Data przeprowadzenia wywiadu: _ _ - _ _ - _ _ _ _ , godzina: _ _ - _ _ I. Wywiad osobisty ogólny. 1. Nazwisko i imiona pacjenta: ___________________________________________ 2. Wiek: ______ 3. Adres zamieszkania: __________________________________________________ 4. Data przyjęcia do szpitala: _ _ - _ _ - _ _ _ _ , godzina: _ _ - _ _ 5. Tryb przyjęcia do szpitala: ________________ 6. Rozpoznanie lekarskie w chwili przyjęcia do szpitala: ___...

plik pdf

instytucje pośredniego wychowania

Instytucje pośredniego wychowania
Justyna Kacalińska gr 955 WPW Socjologia wychowania INSTYTUCJE POŚREDNIEGO WYCHOWANIA Wpływy wychowawcze dochodzą do młodocianej jednostki nie przez osobiste porozumienie, lecz za pomocą mniej lub bardziej sztucznych symboli rzeczowych takich jak:  pisma;  druki;  obrazy;  ilustracje;  telefon;  telegraf;  kino;  radio;  multimedia. Rozwój tego rodzaju styczności pośrednich jest jedną z najbardziej uderzających cech cywilizacji nowoczesnej. Wcześn...

plik pdf

instytucje pośredniego wychowania

charakterystyka instytucji pośredniego wychowania
“INSTYTUCJE POŚREDNIEGO WYCHOWANIA” Zanim przejdziemy do tematu odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Czym jest w ogóle wychowywanie? Wychowanie –to świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Czym jest instytucja wychowania? Instytucja wychowania – to zorganizowany zespół zadań, które zaspokajają potrzeby (gdy inne jednostki sobie nie radzą). Celem jest wywieranie wpływów na...

plik doc

technologia

4
Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.: do drukowania kopert i etykiet itp. Załóżmy, że musimy wysłać list identycznej treści do 100 różnych odbiorców. Np.: może to być zawiadomienie o zmianie numeru telefonu firmy, adresu, życzenia świąteczne czy zawiadomienie dla rodziców i zebraniu w szkole itp. Word oferuje w tym względ...

plik doc

BD "biblioteka"


III rok: Systemy i Sieci Komputerowe Temat: ?Biblioteka uczelniana?. Wstęp Baza danych ?biblioteka uczelniana? ma służyć do obsługi studentów uczących się w szkole wyższej. Jako platforma działania został wybrany system operacyjny Microsoft Windows, PowerDesigner 12 oraz baza danych Microsoft Access 2000. Wybór tych narzędzi programistycznych został podyktowany nie tylko ich dostępnością, ale przede wszyst...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,