plik doc

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1)(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:   1)   zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemiczny...

plik pdf

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005.

©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych1)

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708.

plik pdf

WIĘZIENNICTWO, USTAWA dot. więziennictwa

ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r dotycząca więziennictwa. Trochę nowelizacji wprowadzono od tamtego roku jednakże nie wiele :-)
Dz.U.02.207.1761 2003.01.01 2003.09.01 2003.10.01 2004.01.01 2004.07.01 2005.01.01 zm. przen. zm. zm. zm. przen. zm. zm. zm. Dz.U.01.110.1189 Dz.U.03.142.1380 Dz.U.03.166.1609 Dz.U.02.153.1271 Dz.U.03.90.844 Dz.U.03.210.2036 Dz.U.04.273.2703 art.62 art.3 art.8 art.40 art.20 art.8 art.24 USTAWA z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej. (tekst jednolity)...

plik pdf

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany: 1) preambuła otrzymuje brzmienie: „Uznając, że przemoc w r...

plik doc

ustawa pip

..
USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r.o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. z dnia 30 lipca 1996 r.) Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Art. 2. Zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi. Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o "pielęgniarce", należy przez to rozumieć również "pielęgniarza". 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "położnej", należy przez to rozumieć również "położnego". Art. 4. 1. Wykonywanie za...

plik doc

Proces legislacyjny-czyli jak powstaje ustawa?

Procedura powstania ustawy
Proces legislacyjny Aby ustawa mogła być uchwalona, projektodawca musi wnieść do Sejmu, a ściślej - jak chce polska tradycja parlamentarna - do laski marszałkowskiej, inicjatywę ustawodawczą, czyli projekt ustawy z wnioskiem o jej rozpatrzenie przez izbę. Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do występowania z inicjatywą ustawodawczą są: prezydent, rząd, Senat, posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa), a także grupa co najm...

plik pdf

Ustawa o Państwowym ratwnictwie medycznym

kwestie prawne w zawodzie ratownika medycznego
©Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwany dalej „systemem”. Art. 2. 1. Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewni...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,