plik doc

Pedagogika specjalna

specjalna, niepełnosprawność, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, upośledzenie umysłowe, tyflopedagogika
ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Pedagogika specjalna jako nauka - jej miejsce w systemie nauk o człowieku Władysław Dykcik wyróżnił 5działów pedagogiki specjalnej:       Pedagogika zdolnych i uzdolnionych - osoby o wybitnych zdolnościach ogólnych - osoby o wybitnych zdolnościach ukierunkowanych       Pedagogika rewalidacyjna i rehabilitacyjna - upośledzeni...

plik doc

Organizacja opieki nad dzieckiem umysłowo upośledzonym

Notatka zawiera opis organizacji opieki nad dzieckiem umysłowo upośledzonym, opis czym jest upośledzenie umysłowe, opis stopnia upośledzenia umysłowego, etiologię upośledzenia umysłowego oraz rozpoznawanie
      Upośledzenie umysłowe, określane również jako niepełnosprawność intelektualna jest to zahamowanie lub opóźnienie rozwoju intelektualnego. Jest ono najczęstszą formą niepełnosprawności występującą u dzieci i u osób młodych. Według istniejących opracowań w Polsce żyje...

plik docx

wychowanie intelektualne

o wychowaniu inelektualnym

WYCHOWANIE INTELEKTUALNE

Opracowała mgr Łucja Gadomska

Podyplomowe Studia Pedagogiczne Ostrów Wlkp.-2011

Termin „wychowanie intelektualne” lub „wychowanie umysłowe” pojawia się w literaturze u wielu autorów. W Leksykonie PWN czytamy:

plik docx

psychologia kliniczna - niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna ? W Polsce według Karty Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. ?karta praw osób niepełnosprawnych?): ??niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa, trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi??

Niepełnosprawność intelektualna

plik doc

terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną


Rozdział II 1.Wybrane aspekty diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną       Niepełnosprawność intelektualna to „skomplikowane zjawisko w swych powiązaniach biopsychospołecznych i to zarówno z powodu różnorodnych przyczyn, jakie leżą u jego podstaw, jak i wielorakich objawów, a także ze względu na nieraz trudny do przewidzenia jego dynamizm, a więc i prognozę” J. Doroszewska, Pedagogika specjalna t.1., wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warsza...

plik doc

niespecyficzne trudności w nauce czytania i pisania

Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z dziecmi które mają problemy w czytaniu i pisaniu
2. Niespecyficzne trudności w nauce czytania i pisania Do niespecyficznych trudności w nauce czytania i pisania zalicza się:       upośledzenie umysłowe       inteligencję niższą niż przeciętna       wady zmysłu       braki edukacyjne zaniedbania środowiskowe 1) Upośledzenia umysłowe: Przyczyna trudności w pisaniu i czytaniu jes...

plik docx

Zaplanuj opiekę nad osobą z niepełnosprawnością psychiczną

Poprzez niepełnosprawność rozumie się długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. Niepełnosprawność jest nie tylko istotnym p...

plik doc

Psychologia - ściąga

Podstawowe terminy z psychologii w formie ściągi!
REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Są one bardzo dobrze określone, zawsze idą z pomocą. b) heurystyczne- to ogólne niezależne od dziedziny zasady, strategie, które nie gwarant...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,