plik docx

udar niedokrwienny

udar niedokrwienny

Udar mózgu

Udarem mózgu nazywamy zespół objawów klinicznych, które cechują się nagłym wystąpieniem ogniskowych lub uogólnione zaburzenia czynności mózgu. Utrzymują się, o ile wcześniej nie spowodują zgonu, dłużej niż 24 h i niemających innej przyczyny niż naczyniowa. Udary mózgu stanowią jedną z najczęściej spotykanych chorób układu nerwowego. Udar...

plik doc

Udar niedokrwienny mózgu

Udar niedokrwienny mózgu - opis przypadku
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCAH WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Udar niedokrwienny mózgu Kielce 2012 Historia choroby: 1. Dane o pacjencie: Nazwisko i imię: . Wiek: 48 Stan cywilny: rozwiedziona. Wykształcenie: wyższe. Zawód: krawcowa. Miejsce zamieszkania: miasto. 2. Rozpoznanie: Udar niedokrwienny mózgu. 3. Główne dolegliwości: Pacjentka --- lat 48 z zawodu nauczyciel została przyjęta do Kliniki w trybie nagłym. W chwili...

plik doc

Udar mózgu

Udar mózgu
Ratownictwo medyczne W 21.10.2005 Udar mózgu Definicja udaru: Nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu wskutek zaburzeń krążenia mózgowego. Krążenie mózgowe- koło tętnicze mózgu Fizjologia krążenia mózgowego       tkanka mózgowa jest bardzo wrażliwa na niedokrwienie       przepływ krwi przez tkankę mózgową jest stały i wynosi ok. 55 ml/ 100g/ min       800 ml krwi w ciągu 1 min przepływa pr...

plik docx

udar niedokrwienny mógu

wykład geriatrii

Udar niedokrwienny mózgu

Ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o patofizjologii naczyniowej, które występują nagle i utrzymują się dłużej niż 24 godziny, Światowa Organizacja Zdrowia określa mianem udaru. Definicja ta o...

plik doc

Udar mózgu

Wytyczne postępowania w udarze mózgu
Ratownictwo medyczne W 21.10.2005 Udar mózgu Definicja udaru: Nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu wskutek zaburzeń krążenia mózgowego. Krążenie mózgowe- koło tętnicze mózgu Fizjologia krążenia mózgowego       tkanka mózgowa jest bardzo wrażliwa na niedokrwienie       przepływ krwi przez tkankę mózgową jest stały i wynosi ok. 55 ml/ 100g/ min       800 ml krwi...

plik docx

Udar niedokrwienny

problemy pacjenta z udarem niedokrwiennym

Udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów i główną przyczyną niepełnosprawności. Obecna wiedza dotycząca udaru mózgu pozwoliła na wprowadzenie skutecznych metod profilaktyki i leczenia tej choroby. Osiemdziesiąt procent udarów mózgu ma etiologię niedokrwienną, pozostała część to udary krwotoczne (u.k.).

plik docx

Udar Mózgu

W tej notatce znajduje opis udaru mózgu, przyczyny oraz objawy a także jak udzielać pierwszej pomocy

Udar mózgu                                                                                                                                                zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia cz...

plik pdf

udar niedokrwienny

udar niedokrwienny
Udar Mózgu 2008, tom 10, nr 2, 83–90 Copyright © 2008 Via Medica ISSN 1505–6740 PRACA ORYGINALNA Problemy opiekunów chorych po udarze mózgu Problems of stroke patient caregivers Justyna Maria Morawska*, Aleksandra Gutysz-Wojnicka Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Streszczenie ________________________________________________________________________ Wstęp. Po zakończeniu hospitalizacji z powodu udaru mózgu...

plik doc

Udar mózgu

Udar
Temat: „Udar”       1. Udar mózgu - to nagłe zaburzenie krążenie mózgowego wskutek niedokrwienia (zatkanie przez zakrzep lub zator naczynia mózgowego) albo krwawienia z nagle pękniętego naczynia krwionośnego. Wiodącymi przyczynami udarów są nadciśnienie tętnicze oraz zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych, malformacje naczyniowe (tętniaki, naczyniaki), choroby serca wady serca, zwłaszcza wada zastawki dwudzielnej, zawały mięśnia sercowego).       Podzi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,