plik doc

Kodowanie i szyfrowanie danych - testy

Kodowanie i szyfrowanie danych - Dwa testy z odpowiedziami.
1. Jak się nazywa usługa ochrony danych zapewniająca ze dane zawarte w systemie lub przesyłane przez siec nie będą zmienione lub przekłamane: a) uwierzytelnianie b) poufność danych c) integralność d) kontrola dostępu 2. Jak się nazywa usługa zapewniająca możliwość sprawdzenia czy użytkownicy komunikujący się ze sobą są rzeczywiście tymi za których się podają.. a) uwierzytelnianie b) poufność danych c) integralność, d) kontrola d...

plik doc

Testy z ekonomii

Zagadnienia z podstaw ekonomii
Krzywa transformacji. (krzywa możliwości produkcyjnych) Granica możliwości produkcyjnych- wskazuje na alternatywne kombinacje 2 grup produktów, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w ciągu danego okresu czasu wykorzystując do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane zasoby oraz technologie produkcji. dobro A             Krzywa transformacji dobro B...

plik doc

Testy z ekonomii

Przykładowe testy z ekonomi
Towar to: A. każde dobro ekonomiczne       B. kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej C. każdy produkt o wartości użytkowej Swobodny dopływ kapitału i siły roboczej do każdej dziedziny gospodarki / w warunkach wolnej konkurencji/ prowadzi do: A. wzrostu zatrudnienia B. wzrostu stopy amortyzacji       C. kształtowania się przeciętnej stopy zysku Reprodukcja rozszerzona: A. prawo ekonomiczne działające w kr...

plik doc

testy z zarządzania


9. Ekonomiczność działania to: wielkość wymiarowa dająca się wyrazić za pomocą liczby mianowanej stosowana do porównywania cenności kosztów wyniku użytecznego do cennością kosztów wielkość bezwymiarowa dająca się wyrazić za pomocą liczby nie mianowanej stosowana dla oddana stosunku cenności wyników użytecznych do cenności kosztów 10.Metoda wydajnościowa ekonomizacji polega na: zmniejszaniu kosztów przy jednoczesnym wzroście wyników użytecznych wzroście wyniku użytecznego przy utrz...

Ostatnie wyszukiwania