plik pdf

geografia ekonomiczna luchter notatki

gap notatki geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna WYKŁAD 1: 07-10-2010 Pojęcie geografii. 1 · · · · · Za twórcę terminu geografia uważa się Erastotenesa z Cyreny (przełom wieku III i II p.n.e.), Pierwsze użycie nazwy pomnik przyrody – niemiecki uczony Alexander Humboldt, który spopularyzował i upowszechnił ideę ochrony przyrody (XIX w.), antropogeografia – obejmuje te działy geografii, które odnoszą się do działalności człowieka, np. geografia społeczno-ekonomiczna (gospodarcza), Ka...

plik doc

Eneolit

Eneolit
ENEOLIT Kultura cucutieni-Tripolije II połowa V tys przed Chr (4500-3000/2500) południowo-wsch Europa (Dniestr, Dniepr) - domostwa na planie owalu , domy po 1000 obiektów, domy z cegły suszonej, obtaczanie na kole, ceramika (czerwono ?biało - czarna), pismo ok. 3800(Gradesznica i Tataria). Przyczyny upadku: zmiany klimatyczne (osuszenie i stepowienie terenów) , ekspansja Kultury Strednij Stog i Kultury grobów jamowych(elitarne groby z kamiennymi berłami, ochra) STARSZY ENEOL...

plik docx

kosmos

kosmos

0 

plik doc

Edukacja ekologioczna

Wszystkie notatki z wykładu z edukacji ekologicznej
Ogólne informacje o Ziemi: -3 planeta od Słońca - jedyna znana planeta na której występuje życie - wiek 4,5 miliarda lat - wokół Ziemi krąży jedna satelita (Księżyc)- masa 1,2% masy Ziemi - masa Ziemi 6x1021 ton - obwód równikowy 40075km - średni promień orbity wokół której Ziemia krąży wynosi 150 mln km - śr prędkość orbitalna Ziemi 30km/s - powierzchnia Ziemi 510 mln km2; 29% lady czyli 149 mln km2; 71% stanowią wody czyli 361 m...

plik doc

Geografia Ekonomiczna

ściąga z wykładów na sggw
Geografia Ekonomiczna: 1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i procesy dokonujące się w tych strukturach Przedmiot badań geografii ekonomicznej: 1)uwarunkowania przestrzennego rozmieszczenia ludności osadnictwa, produkcji infrastruktury 2)myśliwości i sposoby gospodarczego wykorzystania środków g...

plik doc

ruth benedict rozdz 1 i 2


Ruth Benedict ? wzory kultury Rozdz. 1 ? Nauka o zwyczajach - Antropologi? od innych nauk wyró?nia to, ?e bada stare spo?ecze?stwa - Antropolog interesuje si? zachowaniem ludzkim, ale nie takim, jakie ukszta?towa?a nasza tradycja, lecz ukszta?towanym przez wszelk? tradycj?. - Tradycyjny zwyczaj rozpatrywany w perspektywie ca?ego ?wiata stanowi mas? aktów zachowania bardziej zadziwiaj?cych od tego, co pojedyncza osoba mo?e kiedykolwiek wyprodukowa? w indywidualnym dzia?aniu, jakkolwi...

plik doc

mikrobiolgia

epidemiologia
Epidemiologia ? nauka o przyczynach i prawach szerzenia się chorób w populacji ludzkiej, częstości ich występowania oraz profilaktyce: epidemiologia chorób zakaźnych i inwazyjnych (bionoza) e. zakażeń szpitalnych e. chorób zawodowych e. środowiska geografia epidemiologiczna Podstawowe definicje: Sytuacja epidemiologiczna ? stan zagrożenia zdrowia ludności na określonym terenie i w określonym czasie określają współczynniki epidemiologiczne : Zapadalność Choro...

plik doc

Mikroekonomia

zaliczenie z mikroekonomii
M I K R O E KO N O M I A EKONOMIA- to nauka badająca sposób, w jaki ludzie i całe społeczeństwo używają rzadkich zasobów (ziemi, pracy, kapitału i wiedzy technologicznej) w celu produkcji różnych dóbr i jak decydują o rozdziale tych tych dóbr między konsumujących jej członków społeczeństwa. Jest to nauka interdyscyplinarna, czyli współpracuje z innymi naukami takimi jak np. geografia i historia. Odpowiada na 3 zasadnicze pytania: Jak produkować? Co produkow...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,