plik doc

GEOGRAFIA EKONOMICZNA pytania testowe

są to pytania testowe z geografii ekonomiczne odnoszace sie do książki autorstwa Z. Pawlaka
GEOGRAFIA EKONOMICZNA Największy problem dla rozwoju świata. (ludność, zagrożenia dla świata) Europejska Wspólnota Wolnego Handlu? (EFTA) Liczba członków UE. Kiedy powstała organizacja NATO? Która roślina ma najkrótszy okres wegetacji? (RYŻ, 100 dni) System władzy, w którym prezydent sprawuje funkcję premiera? (Republika prezydencka) Komunikacja (wspólne pojęcia dla łą...

plik docx

kosmos

kosmos

0 

plik doc

Edukacja ekologioczna

Wszystkie notatki z wykładu z edukacji ekologicznej
Ogólne informacje o Ziemi: -3 planeta od Słońca - jedyna znana planeta na której występuje życie - wiek 4,5 miliarda lat - wokół Ziemi krąży jedna satelita (Księżyc)- masa 1,2% masy Ziemi - masa Ziemi 6x1021 ton - obwód równikowy 40075km - średni promień orbity wokół której Ziemia krąży wynosi 150 mln km - śr prędkość orbitalna Ziemi 30km/s - powierzchnia Ziemi 510 mln km2; 29% lady czyli 149 mln km2; 71% stanowią wody czyli 361 m...

plik pdf

geografia ekonomiczna luchter notatki

gap notatki geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna WYKŁAD 1: 07-10-2010 Pojęcie geografii. 1 · · · · · Za twórcę terminu geografia uważa się Erastotenesa z Cyreny (przełom wieku III i II p.n.e.), Pierwsze użycie nazwy pomnik przyrody – niemiecki uczony Alexander Humboldt, który spopularyzował i upowszechnił ideę ochrony przyrody (XIX w.), antropogeografia – obejmuje te działy geografii, które odnoszą się do działalności człowieka, np. geografia społeczno-ekonomiczna (gospodarcza), Ka...

plik doc

Geografia Ekonomiczna

ściąga z wykładów na sggw
Geografia Ekonomiczna: 1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i procesy dokonujące się w tych strukturach Przedmiot badań geografii ekonomicznej: 1)uwarunkowania przestrzennego rozmieszczenia ludności osadnictwa, produkcji infrastruktury 2)myśliwości i sposoby gospodarczego wykorzystania środków g...

plik doc

ruth benedict rozdz 1 i 2


Ruth Benedict ? wzory kultury Rozdz. 1 ? Nauka o zwyczajach - Antropologi? od innych nauk wyró?nia to, ?e bada stare spo?ecze?stwa - Antropolog interesuje si? zachowaniem ludzkim, ale nie takim, jakie ukszta?towa?a nasza tradycja, lecz ukszta?towanym przez wszelk? tradycj?. - Tradycyjny zwyczaj rozpatrywany w perspektywie ca?ego ?wiata stanowi mas? aktów zachowania bardziej zadziwiaj?cych od tego, co pojedyncza osoba mo?e kiedykolwiek wyprodukowa? w indywidualnym dzia?aniu, jakkolwi...

plik doc

mikrobiolgia

epidemiologia
Epidemiologia ? nauka o przyczynach i prawach szerzenia się chorób w populacji ludzkiej, częstości ich występowania oraz profilaktyce: epidemiologia chorób zakaźnych i inwazyjnych (bionoza) e. zakażeń szpitalnych e. chorób zawodowych e. środowiska geografia epidemiologiczna Podstawowe definicje: Sytuacja epidemiologiczna ? stan zagrożenia zdrowia ludności na określonym terenie i w określonym czasie określają współczynniki epidemiologiczne : Zapadalność Choro...

plik doc

Mikroekonomia

zaliczenie z mikroekonomii
M I K R O E KO N O M I A EKONOMIA- to nauka badająca sposób, w jaki ludzie i całe społeczeństwo używają rzadkich zasobów (ziemi, pracy, kapitału i wiedzy technologicznej) w celu produkcji różnych dóbr i jak decydują o rozdziale tych tych dóbr między konsumujących jej członków społeczeństwa. Jest to nauka interdyscyplinarna, czyli współpracuje z innymi naukami takimi jak np. geografia i historia. Odpowiada na 3 zasadnicze pytania: Jak produkować? Co produkow...

plik doc

Co to jest nauka?

praca zaliczeniowa
robertlit@wp.pl Co to jest nauka? Praca z przedmiotu: Metodologia nauk społecznych ?Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie wie - oto prawdziwa wiedza? Konfucjusz (551-479) Nauka, to wiedza, jaką jesteśmy w stanie posiąść w czasie naszego życia - to pewnego rodzaju sposób, żeby lepiej zrozumieć otaczający świat. Wiedza ta, aby nosić miano nau...

plik doc

Politologia - zagadnienia ogólne.

Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny
Politologia - zagadnienia ogólne. Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny 1. Definicja Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia, sprawowania i utrzy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,