plik doc

teoria pielęgnowania

teoria pielęgnowania wykład
Teoria pielęgnowania       Północno Amerykańskie stowarzyszenie Pielęgniarskie       Definicja pielęgnowania wg tego Stowarzyszenia       Nadrzędne pojęcia wg Watson       Pielęgnowanie wg p. Leninger       Jaka jest różnica w znaczeniu diagnozy właściwej a diagnozy ryzyka       Watson - najważniejsze założenia       podaj definicję orzecze...

plik pdf

Teoria dzieła literackiego i procesu hist.-lit.

Zebrane informacje o teorii dzieła literackiego i procesie hist.-lit., strukturalizm, Ingarden, Sawicki, fikcja itd. (notatki do egzaminu).
Exam z Teorii Literatury 1. Podział nauki o literaturze: historia, teoria, krytyka 2. Teoria literatury, jej działy, zakres problematyki: TL to dyscyplina w ramach literaturoznawstwa. Działy: - teorie: *dzieła (ontologia, funkcje,wyznaczniki literackości, prawda i fałsz, budowa, teoria języka poetyckiego, organizacja), *procesu hist.-lit. (prawidłowości...

plik doc

teoria litaratury - funkcje krytyki

Omówienie tegoż artykułu.
Funkcje krytyki literackiej 4 funkcje: - poznawczo-oceniająca - postulatywna (to już właściwie zdania nie o samym utworze, tylko w powodu utworu) - operacyjna (odwołania do faktów życia literackiego) - metakrytyczna (opinie krytyka o samej krytyce, a skrajnie przypadki: krytyka krytyki) Jest to elementarna sytuacja wypowiedzi krytycznej, modelowy schemat, po której czytelnik rozpoznaje, że jest to krytyka. Dzięki temu odbiera ją jako całość, mimo, że je...

plik doc

Teoria litaratury - Markiewicz

Omówienie tegoż artykułu.
Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego część ? krytyka cudzych teorii część ? własna koncepcja Zazwyczaj dzieło literackie traktowano w sposób dualistyczny: - heglizm ? uzmysłowienie idei ? idealizm ? Ingarden (fenomenolog) ? przedmiot czysto intencjonalny, bo źródło w psychice autora, a przy tym pochodnie intencjonalny, bo fundament w języku, który jest fizyczny (dźwiękowy). - pozytywizm ? utwór ducha ludzkiego ? psychologizm ? do dziś angl...

plik doc

Teoria literatury - Ziomek

Omówienie tegoż artykułu.
Słowo ?prawda? może mieć dwa znaczenia: - w sensie funkcji poznawczych - w sensie klasycznej logiki Przeciwstawienie fikcja-prawda: Goethe: ?Dichtung und Wahrheit? (Dichtung znaczy i ?poezja?, i ?literatura?, i ?zmyślenie?) 3 grupy definicji fikcji: - postplatońskie (negatywnie wartościują ? kłamstwo, fałsz) - antyreferencyjne (nie wartościują, bo to odrębny świat ? Ingarden: quasi-sądy) - teoria możliwych światów (Arystoteles: ?Poeta naśla...

plik doc

Teoria temperamentu Jana Strelaua


Temat : Teoria temperamentu Jana Strelaua REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU (RTT) Jana Strelaua mówi o cechach temperamentu rozumianych jako mechanizmy regulujące poziom pobudzenia jednostki w związku z jej zapotrzebowaniem na stymulację, w relacji z otoczeniem ( temperament jako regulator zachowania ). TEMPERAMENTEM nazywamy podstawowe, względnie stałe cechy osobowości, które przejawiają się przede wszystkim w formalnych cechach zachowania, sprowadzających się do poziomu energet...

plik pdf

Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania

Książka z Teorii Maszyn i Mechanizmów Politechniki Wrocławskiej
ANTONI GRONOWICZ STEFAN MILLER W£ADYS£AW TWARÓG TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW ZESTAW PROBLEMÓW ANALIZY I PROJEKTOWANIA WYDANIE TRZECIE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ WROC£AW 2000 Opiniodawca Antoni DZIAMA Opracowanie redakcyjne Maria KOPEÆ Korekta Aleksandra WAWRZYNKOWSKA Projekt ok³adki Ma³gorzata BODAK © Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 1996 OFICYNA WYDAWNICZA POLIT...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,