plik doc

Teoria literatury - Sart

Omówienie tegoż artykułu.
Czym jest literatura? - Czy Sart mówi o literaturze jednorodnej? - Nie, wyraźnie oddziela poezję od prozy. - Co łączy poetę i prozaika? - Tylko proces pisania ? ruch piórem na napierze. - Do czego porównuje poezję? - Do malarstwa, muzyki. Poeta kontempluje słowo, jak malarz barwę, a muzyk dźwięk. - Jak odnoszą się do języka poeci, a jak zwykli ludzie? - Dla zwykłych ludzi słowa odsyłają do rzeczy, a dla poetów słowa są rzeczami. Poeci ?odmawiają...

plik doc

Teoria literatury - Ziomek

Omówienie tegoż artykułu.
Słowo ?prawda? może mieć dwa znaczenia: - w sensie funkcji poznawczych - w sensie klasycznej logiki Przeciwstawienie fikcja-prawda: Goethe: ?Dichtung und Wahrheit? (Dichtung znaczy i ?poezja?, i ?literatura?, i ?zmyślenie?) 3 grupy definicji fikcji: - postplatońskie (negatywnie wartościują ? kłamstwo, fałsz) - antyreferencyjne (nie wartościują, bo to odrębny świat ? Ingarden: quasi-sądy) - teoria możliwych światów (Arystoteles: ?Poeta naśla...

plik doc

Teoria literatury - Hermenutyka

Omówienie tegoż artykułu.
Hermeneutyczny wymiar podstawowych pytań estetyki - Co oznaczał grecki termin hermeneutyka? - Dla sofistów: objaśnianie dzieł, retoryka; Dla Platona: dialogiczność, anamneza (przypomnienie wiedzy wrodzonej ze świata idei); Dla romantyków: nauka o duchu; Dla modernistów: (Diltej) wczucie się w psychikę autora. Odrodzenie hermeneutyki w czasach nowożytnych: protestanci niemieccy XVII Zawsze rozumienie jest ?czyjeś? ? zależne od podmiotu (czas, mi...

plik doc

Teoria literatury - Jung

Omówienie tegoż artykułu.
Psychologia i twórczość - W jaki sposób Jung definiuje psychologię? - Nauka o duszy. - W jaki sposób Jung definiuje dzieło sztuki? - Produkt skomplikowanych duchowych czynności. - Jakie dwa rodzaje sztuki wyróżnił Jung? - Psychologiczne i wizjonerskie. - Czy można wnioskować o twórcy na podstawie jego dzieła? - Tylko w ograniczonym stopniu; nigdy nie da to nieodpartych konkluzji. Gdyby psychologia mogła tak wnioskować, to cała wiedza o sztuce s...

plik doc

Teoria literatury - Tatarkiewicz

Omówienie tegoż artykułu.
Tatarkiewicz: Pierwsza definicja sztuki: umiejętność wytwarzania rzeczy według reguł (więc rzemiosło, arytmetyka, ale nie poezja i muzyka, bo je tworzy się pod wpływem natchnienia). Pitagorejczycy odkryli matematyczne prawa harmonii dźwięku ? muzykę dodano do sztuk. Literaturę zaliczył dopiero Arystoteles. Koniec XVII: wykreślono ze sztuk logikę i arytmetykę; muzykę, literaturę i sztuki plastyczne nazwano ?wyższą kategorią sztuk?. Połowa XVIII: Batte...

plik doc

Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich

Omówienie tegoż artykułu.
Wartości i oceny w badaniach literackich Naukowcy mają niechęć do ocen dla zachowania naukowej ścisłości. Intuicjonizm ? unika uogólnień w imię jedyności poznawanego dzieła, woli wartościować pośrednio przez interpretację. Skrajny historyzm ? równouprawnia wszystkie kryteria wartości, a więc w praktyce czyni je bezużytecznymi. Niektórzy zaś wartościują dużo i śmiało, ale nie zdają sobie sprawy, że subiektywnie. Markiewicz z góry odrzuca tezę, że wi...

plik doc

teoria literatury

teoria literatury
T E O R I A L I T E R A T U R Y WYKŁAD I Literatura przedmiotu, Einführung In die Literaturwissenschaft: Sammlung Metzger, Band 217 von J. Schutte Fink-Verlag von J. Schulte W. Kaiser ? Das sprachliche Kunstwerk? Was ist Kunst Was ist Literatur Was ist Literaturwissenschaft Paul de Man In der Literaturtheorie gibt es etwas eckelhaftes, abschreckendes, abscheuliches, was man nur der Perversion der Literaturtheoretiker zuschreiben kann. Literatu...

plik doc

teoria literatury 4 rok

do egzaminu z teorii litertury
WYKAZ ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z TEORII LITERATURY 1. Pojęcie poezji i jej odmian w ?Poetyce? Arystotelesa 2. Katharsis i mimesis w ?Poetyce? Arystotelesa 3. Epos i tragedia W ?Poetyce? Arystotelesa 4. Kryteria oceny działa w ?Poetyce? Arystotelesa 5. Główne twierdzenia ?Retoryki? Arystotelesa 6. ?Sztuka poetycka? Horacego (?List do Pizonów?) 7. Starożytne stylistyki (Pseudo ? Longinos, Demetriusz, Dionizjusz) 8. Średniowieczne ?poetrie? (V ? X w.)...

Ostatnie wyszukiwania