plik doc

Teoria Zarządzania

zarządzanie dla kulturoznawców, UAM prowadzi prof. Sójka
Zarządzanie – jako wiedza, nauka (ma swoje teorie, metody badawcze), sztuka (umiejętność wykonania) -Zarządzanie to dysponowanie zasadami dla uzyskania korzyści (spełnienia potrzeby), to robienie interesu cudzymi rękoma, to panowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego konfliktu we współprace. -Zarządzanie jest działalnością kierowniczą polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich relacji poprzez wykorzystanie zaso...

plik odt

Teoria i metodyka archiwalna

Teoria i metodyka archiwalna
1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de Wailly -zdefiniowana przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina - cel: zachowanie odrębności poszczególnych zespołów archiwalnych, poszanowanie organicznej struktury wytworzonej przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowanie związków zachodzących między dokumentacją ,,akta pochodzące od jednego twórcy (z jednej registratury) tworzą całość or...

plik pdf

Teoria maszyn i mechanizmów - zestaw problemów analizy i projektowania

Książka z Teorii Maszyn i Mechanizmów Politechniki Wrocławskiej
ANTONI GRONOWICZ STEFAN MILLER W£ADYS£AW TWARÓG TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW ZESTAW PROBLEMÓW ANALIZY I PROJEKTOWANIA WYDANIE TRZECIE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ WROC£AW 2000 Opiniodawca Antoni DZIAMA Opracowanie redakcyjne Maria KOPEÆ Korekta Aleksandra WAWRZYNKOWSKA Projekt ok³adki Ma³gorzata BODAK © Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 1996 OFICYNA WYDAWNICZA POLIT...

plik doc

Teoria i metodyka archiwalna

Opracowane zagadnienie
Standaryzacja opisu archiwalnego -standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie informacji w sieciach archiwów lokalnych i rozległych -cel: ujednolicenie informacji archiwalnej oraz przyspieszenie procesu przetwarzania danych w sieciach archiwalnych -po...

plik doc

Filozofia: teoria poznania, metafizyka, etyka

* teoria poznania * metafizyka * etyka
FILOZOFIA I TEORIA POZNANIA 28.02.2007 Rodzaje filozofii SPEKULATYWNAMORALNAteoretycznapraktyczna, bliższa życiuczłowiek myślący, uczonyczłowiek działającyoddziałowywuje na rozumoddziałowywuje na uczuciaabstrakcyjnaopiera się na emocjachkształtuje rozumkształtuje uczuciazbliża do doskonałościpopularna, przystępnanie widać błędów, brnie się w nie dalejwidać błędy, nie brnie się w nie dalej (człowiek uczy się na błędach)ważne nie tylko d...

plik doc

teoria wychowania pyt i odp


Przedmiot teorii wychowania. W wąskim zakresie: Głównym przedmiotem teorii wychowania jest wychowanie w wąskim jego rozumieniu, tj. kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży łącznie ze stwarzaniem im warunków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich konstruktywnych możliwości. W tym sensie teorię wychowania interesuje szczególnie rozwój moralny, społeczny, kulturalny i fizyczny dzieci i młodzieży, mniej natomiast ich rozwój umysłowy w procesie uczenia...

Ostatnie wyszukiwania