plik doc

ściąga/teoretyczne podstawy wychowania

notatki z wykładów i pytania na kolokwium
1 .Pojęcia i kategorie teorii wychowania. Definicja wychowania- ujęcie szerokie, ujęcie wąskie SZEROKIE ?Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.? De Tchorzewski WĄSKIE ? aspekt teleologiczny (musi być wyraźnie określony cel) i prakseologiczny (musi być wyraźnie określony rodzaj działalności wych...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania dr Szablewska

wykłady z roku 2008
Teoretyczne podstawy wychowania wykłady 2008/09 14.09.2008 T:1 Geneza ewolucji i fazy rozwoju teorii wychowania w Polsce i na swiecie, rozróżnianie pojęć teorii wychowania, typologia teorii. Analiza porównawcza teorii wychowania a ich różnice i elementy zespolone, wychowanie jako wywieranie wpływu pedagogicznego. Modele pojęcia wychowania: (wychowanie jako): -element mymikij kulturowej -droga ku emancypacji -wspieranie rozwoju tożsamości -moduly systemowe, cech...

plik pdf

Teoretyczne podstawy wychowania - wykład 2

moje notatki z wykładu
//rftłr?r _ ,43"Óg" ilułfr fro47wałrr /{"łod,y prłt2Ćy t.cta//p ł/1 /1 /ł u . sv /u, b,z, d/ 0 4",,ch.ot"lar,-Ćt?/ a (/ fi,t s6's/6^7tle € t,tł.rłeśc,' ti,,cły cyqiłycl ( (,/( / !Ącsn"7rcb , (*, lb*ryci .Lec.,l,uuł lt,/c'ń,zii.ł.aa,a.c ffolł - c ) an,-r,d/ "n r / . uceologk ,,.,.t',Ć.7Z1.

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania


Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego: 1. Pojęcie wychowania i jego cechy. Pojęcie wychowania- proces polegający na przygotowaniu dziecka do dorosłego życia; dot. przekazywania wzorów kulturowych i intelektualnych rozwoju osobowości, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowy, wpajanie norm i zasad *Gurycka- dynamiczny złożony układ oddziaływań społecznych, wywołując zmiany w osobowości człowieka tym działaniom poddawanego *Durkhein- oddziaływania pokoleń dorosł...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania

Dziedziny wychowania:wychowanie moralne,społeczne,patriotyczne,seksualne,estetyczne,umysłowe
DZIEDZINY WYCHOWANIA Cele, zadania, kształtowane postawy poszczególnych treści wychowania Spis treści 1.Wstęp W poniższym referacie pragniemy dokonać przeglądu głównych dziedzin wychowania. Przedmiotem naszej analizy uczynimy kolejno wychowanie: moralne, estetyczne, umysłowe, patriotyczne, seksualne, społeczne. Opis zawiera charakterystyczne właściwo...

plik doc

Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady

Z tych info miałam egzamin
Teoretyczne podstawy wychowania ?wykłady 1.Pojęcie wychowania w odniesieniu do różnych koncepcji ( z nurtu humanistycznego poznawczego ,pozytywistycznego ,behawioralnych) porównanie wpływów jednych na drugich Wg koncepcji behawiorystycznej-wychowanie jest jedynie bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka, polegającym na jawnym kierowaniu jego rozwojem, nieuwzględnianiu i wręcz lekceważeniu przysługującego mu prawa do własnej aktywności i samodzielno...

Ostatnie wyszukiwania