plik doc

Dodaktyka ogólna / teoretyczne podstawy kształcenia

Są tu omówione wszystkie pytania na dydaktykę ogólną
1.Omów przedmiot badań, funkcje i zadania dydaktyki ogólnej. Przedmiot badań dydaktyki ogólnej stanowi proces nauczania - uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami. Do głównych funkcje dydaktyki ogólnej zaliczamy: - funkcję teoretyczno-poznawczą - ma ona charakter diagnostyczny (odpowiada na pytania co jest i jak jest) i prognostyczny (odpowiada na pytania co...

plik docx

teoretyczne podstawy kształcenia - ped. antyautorytarna

notatki o pedagogice antyautorytarnej plus pedagogika emancypacyjna i jej przedstawiciele

  PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA

Pedagogika antyautorytarna jest prądem pedagogicznym w  naukach o wychowaniu który został ukształtowany w opozycji do różnych odmian autorytaryzmu i totalitaryzmu w świecie, przede wszystkim w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Nie ma jednej pedagogiki cz...

plik doc

Teoretyczne podstawy kształcenia

notatka z dydaktyki kształcenia ogólnego Bereźnickiego
POJĘCIE DYDAKTYKI Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, obejmowała ona to co dotyczy nauczania i uczenia się. Po raz pierwszy nazwy tej użyto w Niemczech w XVII w. (sztuka nauczania). Nawiązał do tego także Jan Amos Komeński w swym dziele ?Wielka dydaktyka? XIX wiek - Jan Fryderyk Herbert ? dydaktyka jako teoria nauczania, podstawa to czynności nauczyciela, nauka książkowa. XIX/XX wiek - John Dewey ? idea uczenia się akt...

plik odt

teoretyczne podstawy kształcenia

część zagadnień do prof. Siemienieckiego

1.Przedmiot i zadania dydaktyki
Dydaktyka
– z greckiego „didaktikos” czyli pouczający a
„didasko” – uczę.
Współcześnie określa się dydaktykę jako dział pedagogiki, który zajmuje się wykrywaniem i ustalaniem prawidłowości zachodzących w procesie nauczania – uczenia się.
Przedmiotem dydaktyki ogólnej jest:...

plik docx

teoretyczne podstawy kształcenia

materiały z pedagoiki wczesnoszkolnej z przedzkolna

Edukacja

                                                             ↓                                           ↓

                                                Wychowanie                           kształcenie

plik docx

Teoretyczne Podstawy Kształcenia

Herbart, Dewey i ich opisy. Podstawy kształecnia.

Przedmiot i metody badań dydaktycznych

Dydaktyka - grec. didactos - pouczający

Dydaktyka powitała na przełomie XIV i XV w.

Ostatnie wyszukiwania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.