plik pdf

scenariusz zajęć


Mariola Mańka TEMAT: Mamo, tato nie pal! - scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie II CELE : ( uczeń) ● ● ● ● ● ● wymienia najważniejsze choroby i negatywne skutki dla zdrowia spowodowane paleniem papierosów wie, że palenie innych osób ( mamy, taty, babci itp.) ma zły wpływ na jego zdrowie ( palenie bierne). dostrzega korzyści płynące z niepalenia papierosów umie zaprezentować swoje poglądy jest przekonany o konieczności dbania o zdrowie umie wykonać plakat- rysunek zgodni...

plik pdf

scenariusz zajęć


Mariola Mańka TEMAT: Mamo, tato nie pal! - scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie II CELE : ( uczeń) ● ● ● ● ● ● wymienia najważniejsze choroby i negatywne skutki dla zdrowia spowodowane paleniem papierosów wie, że palenie innych osób ( mamy, taty, babci itp.) ma zły wpływ na jego zdrowie ( palenie bierne). dostrzega korzyści płynące z niepalenia papierosów umie zaprezentować swoje poglądy jest przekonany o konieczności dbania o zdrowie umie wykonać plakat- rysunek zgodni...

plik pdf

oświata, metodyka pracy z uzależnieniami

metodyka pracy z uzależnieniami
SCENARIUSZ ZAJĘĆ z ZAKRESU METODYKI ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH Arkadiusz Grudziński grupa T. TEMAT: Przeciwdziałanie prostytucji wśród młodzieży. ADRESACI: Osoby z terenu całego kraju pracujące z młodzieżą, a w szczególności pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, pracownicy świetlic, domów kultury, stowarzyszeń, społecznicy, rodzice. CELE: 1) Budowanie świadomej motywacji do odrzucenia prostytucji jako sposobu na życie i zarabianie pie...

plik doc

Scenariusze badań Piageta

scenariusze do badań przeprowadzanych z dziećmi w wieku przedszkolnym
Scenariusze prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (wg prób J. Piageta) do badania operacyjności rozumowania na poziomie konkretnym     I. SCENARIUSZ DO BADANIA OPERACYJNOŚCI ROZUMOWANIA W ZAKRESIE STAŁOŚCI  ILOŚCI NIECIĄGŁYCH 1. Pomoce do badań: 6 krążków dużych (średnica 4 cm) i 6 krążków małych (średnica 2 cm). 2. Zadania: Tu są krążki (kładziemy przed dzieckiem), oglądnij je i daj...

plik pdf

Integracja sensoryczna

Integracja scensoryczna-scenariusz zajęć
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Usprawnianie percepcji słuchowej i ogólnej koordynacji ruchowej Prowadzący: Elżbieta Cichoń Charakterystyka grupy docelowej: Dwoje dzieci, u których występuje niedosłuch, obniżony zasób słownictwa, wiadomości ogólnych, myślenie pojęciowe oraz rozumienie określonych sytuacji społecznych, ob...

plik doc

filozofia


fatalizm (łac. fatalis - przesądzony) - przekonanie o nieodwracalności zdarzeń, które mają nastąpić, wiara w przeznaczenie. Fatalizm wyklucza wolność i wolną wolę, zakłada bowiem, iż wszystko, co się zdarzy, jest zapisane "w górze" i w żaden sposób nie można tego zmienić. Człowieka przyjmującego postawę fatalistyczną nazywa się fatalistą. W starożytnej tragedii greckiej fatalizm objawiał się w postaci fatum, czyli nieodwracalnego losu, ciążącego nad bohaterem i będącego przyczyną jego trag...

plik docx

arteterapia scenariusz

arteterapia scenariusz

Scenariusz zajęć arteterapeutycznych dla dzieci szkolnych w wieku 12-14 lat

Temat: Węzły w przyjażni

Cele rozwojowe:

• zaspokojenie potrzeby nawiązania i utrzymania przyjaźni rówieśniczej.

Cele edukacyjne:

• poznanie cech wyróżniających dobrego przyjaciela.

Cele terapeutyczne:

• odreagowanie napięć,

• wyrażenie własnych poglądów, przeżyć i doświadczeń związanych z przy...

plik doc

Rola społeczna

W notatce znajduje się opis roli społecznej, pozycji,na co się dzieli. konflikt roł. dwa kierunki zainteresowania rolą społeczną.
1.Rola społeczna       Związana jest z pozycją społeczną (statusem społecznym)       Pozycja to sposób usytuowania człowieka w zbiorowości. Człowiek należy do wielu zbiorowości, w każdej z nich zajmuje jakąś pozycję. - pozycje społeczne dzielą się na: a) przypisane- człowiek nie ma wpływu na zajmowanie pozycji, są mu przy...

plik doc

ryzyko a niepewność

notatka
RYZYKO A NIEPEWNOŚĆ Słowem ryzyko posługujemy się w potocznym języku niemal codziennie. Ryzyko towarzyszy bowiem niemal każdej działalności człowieka. Terminu tego używamy powszechnie na określenie takich sytuacji lub stanów, jak:       stan zagrożenia,       możliwość wystąpienia zdarzenia nieprzewidzianego,       możliwość poniesienia straty,       możliwość uzyskania wyniku odmiennego od oczekiwanego. Co więcej...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,