plik pdf

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007

Aktualna Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp ............................................................................................................................ 3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa.......................................................................................................... 4 1.1. Interesy narodowe.............

plik docx

Zagrożenia niemilitarne

Opracowane zagrożenia niemilitarne, może się przydać na przedmiot zwany bezp. publiczne.

Zagrożenia niemilitarne

Pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego było dawniej definiowane w ścisłym związku w przyjmowanym za priorytetowy, a nawet jedyny, militarnym obszarem bezpieczeństwa narodowego. Z upływem czasu i różnymi katastrofalnymi wydarzeniami, zidentyfikowano no...

plik doc

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opra


Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej moje opracowanie 1. Interesy narodowe       zapewnienie niepodległości       nienaruszalność terytorialna       wolności       bezpieczeństwa       poszanowania praw człowieka       ochrona środowiska       rozwój cywilizacyjny       stworzenie warunków do rozwoju społecznego     &n...

plik doc

strategia obronności RP 2009

Strategia obronności RP z 2009 roku
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ STRATEGIA OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej WARSZAWA 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP Na przełomie XX i XXI wieku nastąpiły istotne zmiany w globalnym środowisku bezpieczeństwa, które znacząco determinują stan bezpieczeństwa naszego państwa. Rzeczpospolita Polska umocniła swoją pozy...

plik docx

bezpieczenstwo

bezp

  1.  Przedstaw i opisz definicję bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z róż...

plik rtf

infrastruktura krytyczna

infrastruktura krytyczna
Zagrożenia infrastruktury w czasie pokoju, kryzysu i wojny. ZAGROŻENIE - sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia. Przyjmując za podstawę dziedziny, w których może wystąpić zagrożenie, wyróżnia się zagrożenia militarne i niemilitarne. wśród zagrożeń niemilitarnych można z kolei wyróżnić zagrożenie polityczne, zagrożenie gospodarcze, zagrożenie psychospołeczne, zagrożenie ekologiczne, zagrożenie wewnętrzne i...

plik doc

formy społecznej partycypacji w zapewnieniu bezpieczeńśtwa

xxxxxxxxx
FORMY SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Termin partycypacja, stosowany jest na ogół z dodatkowym określeniem, np. społeczna, obywatelska, publiczna, indywidualna, wspólnotowa, wertykalna, horyzontalna. Partycypacja społeczna (horyzontalna, wspólnotowa) to udział jednostek w działaniach zbiorowych, podejmowanych...

plik doc

ZPP,CBKP, PKWN

Komuniści, itp.
Związek Patriotów Polskich (ZPP) - organizacja polityczna, powołana w marcu 1943 przez komunistów polskich w ZSRR; narzędzie polityki Stalina w kwestii polskiej - przygotowywał warunki do przejęcia władzy przez komunistów w powojennej Polsce. ZPP pełną działalność rozwinął po zerwaniu przez władze ZSRR (kwiecień 1943) stosunków dyplomatycznych z rządem RP na uchodźstwie. We władzach ZPP dominowali komuniści (od I 1944 skupieni w Centralnym Biurze Komunistów Polskich), którzy...

plik doc

Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej


Słownik terminów z zakresu Obrony Cywilnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA - władcze wykonywanie zadań przypisanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. W Polsce zaliczamy do niej: organa administracji rządowej (naczelne, centralne, wojewódzkie, powiatowe zespolone i niezespolone), organa administracji samorządowej (terytorialne, zawodowe, gospodarcze) i inne organa administracji państwowej (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowa Rada Radio...

plik doc

HW

wolfgang ratke, john locke.. historia wychowania
Wolfgang Ratke (1571-1635) Urodzony w mieszczańskiej, luterańskiej rodzinie w Wilster (Holsztyn). Nauki początkowe zdobywał w Hamburgu, a następnie studiował teologię na uniwersytecie w Rostocku, ale jej nie ukończył. Zajął się studiowaniem języka łacińskiego hebrajskiego i greki. W 1603 r. wyjechał do Amsterdamu, głównego centrum europejskiej nauki i kultury. Miał okazję poznać z bliska system edukacyjny Holandii wyrastający z tradycji br...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,