plik docx

SM, definicja choroby

definicja choroby,

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, o podłożu zapalno-demielinizacyjnym. Etiologia choroby jest nadal nieznana. Zmiany patologiczne dotyczą głównie osłonek mielinowych, ale towarzyszy im również uszkodzenie aksonów. Cechą charakterystyczną choroby jest jej postępujący przebieg, najczęściej z zaostrzeniami i remisjami oraz wieloogniskowym uszkodzeniem układu nerwowego. Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą przyczyną nie...

plik docx

Stwardnienie rozsiane


Stwardnienie Rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się występowaniem wieloogniskowych uszkodzeń o cechach zapalno demielinizacyjnych w obrębie rdzenia kręgowego i mózgu nieprawidłowości te występują najczęściej w istocie białej i są to zmiany dynamiczne.

plik doc

SM

SM
Stwardnienie rozsiane czym jest i gdzie szukać wsparcia Samokształcenie neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. Pielęgniarstwo rok III semestr V Skład grupy:       Joanna Chrapek       Kamil Grabias       Katarzyna Jabłońska       Magda Kuźniar       Paulina Marcińczak       Agnieszka Mołda       Dorota Niedzielska       Barbara Rzadkosz...

plik doc

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania kobiety z stwardnieniem rozsianym
Pacjentka M.W., lat 33 przebywa na oddziale 6 dzień z rozpoznaniem stwardnienie rozsiane. Przyjęta z powodu rzutu choroby.        Pacjentka w stanie ogólnym dobrym, kontakt słowny logiczny – łatwy do nawiązania, mowa niewyraźna powolna, pamięć bez zaburzeń. Chora jest leżąca.  czasu spędza. Pacjentka wymaga stałej pomocy w wykonywaniu wszystkich czynności dnia codziennego. Występują niedowłady kończyn górnych i dolnych. Stan ogólny:...

plik doc

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu.

Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki.
Podopieczny przewlekle chory. Planowanie działań w domu, wsparcie dla chorego, organizacja opieki. Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej spośród pielęgniarek ubezpieczenia zdrowotnego, które zawarły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji o wyborze lekarza, pielęgniarki i położnej. Wyboru pielęgniarki m...

plik docx

Choroby ukł. nerwowego

Choroby układu nerwowego

Choroby demielinizacyjne:

To grupa schorzeń ośrodkowego układu nerwowego o wspólnym podłożu morfologicznym, w którym dominuje uszkodzenie i rozpad osłonek mielinowych.

Wśród chorób demielinizacyjnych wyodrębnia się:

  1.  Ostre zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego o przebieg...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,