plik doc

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego

Rola edukacyjna Ratownika Medycznego
ROLA EDUKACYJNA RATOWNIKA MEDYCZNEGO W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ. 1.Wstęp Postęp cywilizacyjny niesie za sobą coraz więcej zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Ratownik medyczny oprócz wiedzy i umiejętności medycznych, musi umieć przekazywać tą wiedzę i umiejętności innym. Zatem w swej pracy zawodowej pełni również rolę edukacyjną jednostek i grup społecznych. Zajęcia dydaktyczne w...

plik txt

skuteczne

mala
profilaktyka zakazen w pracy ratownika i opiekuna zabiegi przeciwzapane Delikatnoœæ i skutecznoœæ! Od teraz mo¿esz wybieraæ spoœród wielu produktów K-Classic z asortymentu ...przed³u¿acze

plik doc

Psychologia

Napewno sie przyda
KIERUNEK: RATOWNIK MEDYCZNY PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE Cieszyński J., Urazy układu ruchu, Urazy czaszkowo-mózgowe, Ratownik medyczny, Podręcznik pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, s.80-81, Kokoszka A., Psychologia w pracy ratownika medycznego, w: Ratownik medyczny, Podręcznik pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003, s.5-8, Kokoszka A., Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych, w...

plik txt

pielegniarstwo-depresja

bardzo prosze o tematy o depresji,,na prace licencjacka,,moj mail,,andziazab@gmail.com.dziekuje
Pierwsza pomoc — zespó³ czynnoœci wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nag³ego ataku choroby w celu ochrony ¿ycia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych nastêpstw, Rodzaje pierwszej pomocy[edytuj] Rozró¿nia siê[1]: pierwsz¹ pomoc, definiowan¹ jako zespó³ czynnoœci ratunkowych wykonywanych przez osoby znajduj¹ce siê na miejscu zdarzenia kwalifikowan¹ pier...

plik doc

nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat

co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia
Olga Trandziuk Co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia Nagły wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której człowiek, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Pojęcie wypadku    W potocznym rozumieniu wypadek jest utożsamiany z nagłym zdarzeniem, niemożliwym do przewidzenia, w wyniku, którego ludzie doznają obrażeń ciała i ponoszą straty. Można rów...

plik pdf

konikopunkcja i odbarczanie odmy prężnej


Medyczne Czynności Ratunkowe cz I Konikopunkcja Cele Kształcenia • • • • 1. Utrwalenie wiedzy z zakresu wykonania zabiegu konikopunkcji Poznanie wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu Pokazanie techniki wykonania zabiegu konikopunkcji uwzględniając gotowy zestaw Poznanie możliwych powikłań podczas wykonywania zabiegu konikopunkcji Wstęp W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane...

plik doc

Błędy jatrogenne w zawodzie ratownika medycznego

W prezentowanym ujęciu cała problematyka wynikać będzie z interakcji ratownik – pacjent a badanie i ratowanie. Ratownik medyczny - osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownicy medyczni pracują zwłaszcza w karetkach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych, jednostkach GOPR, WOPR, prowadzą szkole...

plik pdf

Leki Medycyna Ratunkowa

Dawkowanie leków w Medycynie Ratunkowej
Dawkowanie leków w ratownictwie medycznym - leki ratownika medycznego zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14.01.2009 r. Nazwa leku Acidium acetylosalicylium 300 mg/tabl. Wskazania OZW NZK dorośli 300 mg po 1 mg iv dzieci 10 µg/kg iv 100 µg/kg it rozważ podanie co 3-5 minut Adrenalina 1 mg/1 ml Wstrząs anafilaktyczny 500 µg im 300 µg-1 mg iv > 12 lat: 500 µg im 6-12 lat: 300 µg im < 6 lat: 150 µg im 1 µg/kg iv rozważ podanie co 10-15 minut a...

plik pdf

Badanie fizykalne pacjenta urazowego. Schemat

Schemat badania fizykalnego pacjenta urazowego. Polecam.
Badanie fizykalne pacjenta urazowego Schemat postępowania ratownika medycznego ETAPY POSTĘPOWANIA RATOWNICZEGO  Szybka ocena sytuacji  Wstępna ocena kliniczna i resuscytacja  Wtórna ocena kliniczna i leczenie wstępne  Leczenie specjalistyczne Szybka ocena sytuacji 1. Czy miejsce jest bezpieczne? 2. Czy ambulans jest postawiony prawidłowo? 3.Czy potrzebne są dodatkowe zespoły? Wstępna ocena kliniczna i resuscytacja ABCDE...

plik odt

Poród ;postępowanie ratownika

postępowanie podczas porodu
Poród dziecka zwykle następuje samoistnie, jeżeli nie pojawią się powikłania. W prawidłowo przebiegającym porodzie rolą ratownika jest zapewnienie rodzącej spokoju, dodanie jej otuchy, udzielenie podstawowej pomocy medycznej w dostępnym zakresie oraz, jeżeli to konieczne, resuscytacja noworodka. Podczas porodu kobieta odczuwa bóle, kiedy macica się kurczy, i ulgę kiedy się kończą. ratownik powinien pomóc rodzącej w regulacji oddechów podczas skurczów macicy oraz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,