plik txt

stale weglowe

stale weglowe z materialoznawstwa
Celem poni¿szego æwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie siê z charakterystycznymi strukturami stali niestopowych (dawniej stali wêglowych). Wêgiel jest g³ównym sk³adnikiem stopowym stali wêglowych, silnie wp³ywaj¹cym na ich w³aœciwoœci, nawet przy niewielkich zmianach zawartoœci. Wzrost zawartoœci wêgla podwy¿sza wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm, granicê plastycznoœci Re oraz twardoœæ stali, natomiast w³aœciwoœci plastyczne, jak wyd³u¿enie A, przewê¿en...

plik doc

Rodzaje stali

Małe conieco na temat rodzajów stali wraz z przykładami.
WSTĘP TEORETYCZNY: 1. STALE DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH. Stal przeznaczona na elementy maszyn i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach powinna posiadać dwie podstawowe właściwości: Żaroodporność – to odporność stopu na działanie czynników chemicznych: głównie powietrza oraz spalin i ich agresywnych składników w temperaturze wyższej niż 600C. H5M, H18N25S2 , H23N13 Żarowytrzymałość – jest nazywana odporność stopu...

plik docx

materialoznawstwo

materialoznawstwo, roztwory stale srodwezlowe

Roztwory stałe śródwęzłowe (różnowęzłowe) nieograniczone i ograniczone.

Roztwory stałe różnowęzłowe (śródwęzłowe) występują gdy atomy metalu rozpuszczonego zajmują przypadkowo dolne węzły w sieci krystalicznej metalu rozpuszczalnika. Obecność atomów innego pierwiastka w sieci krystalicznej rozpuszczalnika, w zależności od stosunku średni...

plik doc

Zaburzenia psychiatryczne wieku starczego. Alzheimer

W MIARĘ POSTĘPÓW MEDYCYNY ZWIĘKSZA SIĘ I BĘDZIE SIĘ STALE POWIĘKSZAŁA LICZBA LUDZI STARYCH PONAD RESZTĄ POPULACJI!!! Z danych demograficznych wynika, że w roku 2010 co siódma osoba starsza osiągnęła wiek 80 lat lub wyższy. • Gerontologia - nauka zajmująca się starzeniem. • Geriatria - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego. • Psychogeriatria to dziedzina wiedzy, czerpiąca z psychiatrii i geriatrii, zajmująca się zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego.
...

plik doc

wczesne

rehab
Wczesne wykrywanie uszkodzeń słuchu jest zagadnieniem bardzo ważnym i stale aktualnym. Wysiłki lekarzy muszą być skierowane na stałe obniżanie granicy wieku rozpoznawania zaburzeń słuchu. Istnieje optymalny okres dla rozwoju percepcji słuchowej i wykorzystania jej dla rozwoju mowy. Za taki okres uważa się pierwszy i drugi rok życia, stąd też w tym okresie powinno zacząć się rehabilitację dziecka z uszkodzonym słuchem. Na rozwój mowy duży wpływ ma plastyczność ośrodkowego układu nerwow...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typ 2

Możliwość wystąpienia hipo – i hiperglikemii. Unormowanie poziomu glukozy we krwi. 1. Wdrożyć dietę cukrzycową. 2. Regularne posiłki. 3. Regularny pomiar poziomu glukozy we krwi. 4. Podaż insuliny w zależności od poziomu glukozy we krwi. 5. Prowadzenie karty obserwacyjnej poziomu glukozy we krwi. 1. Wdrożono dietę cukrzycową. 2. Pacjent je regularnie. 3. Wykonałem pomiar poziomu glukozy we krwi. 4. Podałem insulinę w zależności od poziomu glukozy we krwi. 5. Prowadziłem karty obserwa...

plik doc

tok pracy nauczyciela

Toka pracy nauczyciela
Tok pracy nauczyciela. Aby nauczyciel mógł przygotować w odpowiedni sposób integralną jednostkę tematyczną musi rozpocząć od sformułowania tematu naczelnego, który wynika z aktualnie obowiązującego programu nauczania. Forma jego musi być wyraźna i na tyle ogólna, aby obejmował wszystkie zamierzone zajęcia. Czyli różne przedmioty przypadające w danym czasie oraz pewne treści wychowawcze i dydaktyczne, np.: ?Legendy o mojej miejscowości?, ?Technika w służbie człow...

plik doc

Adam Mickiewicz - Dziady

Wypracowanie
Adam Mickiewicz ?Dziady? ?Dziady kowieńsko-wileńskie?, wydane zostały obok ?Grażyny? w 1823 r. w II tomie ?Poezyj?. Całość poprzedza wiersz ?Upiór? Według opowieści tych, ?którzy bliżej cmentarza mieszkali? (w.13), corocznie, nocą ?na niedzielę czwartą? (w.17) ukazywał się upiór. Samobójca, ?z piersią skrwawioną? (w.19) żali się na los, który każe mu ?Ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć? (w.38). Tak jak z życia ze strony ludzi spotyka go tylko drwina lub litość; ma t...

plik doc

Młoda polska - szczególowa ściąga

Młoda polska - szczególowa ściąga
Nazwa epoki: a. Neoromantyzm - w tych latach odrodziły się pewne tendencje romantyzmu b. Modernizm - od francuskiego słowa moderne czyli współczesny, nowatorski, nowoczesny, określa nowoczesny światopogląd określa zjawiska obejmujące zjawiska pod koniec XIXw. *neoromantyzm ? nowy romantyzm powrót do romantyzmu w literaturze, poglądach, żeby z nią dyskutować polemizować zostaje odkryta twórczość Norwida, ciągłe odkrywanie błędów romantyzmu. c. Symbolizm - je...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,