plik docx

Pestalozzi, egzamin Pedagogika I rok

Podstawowe idee Pestalozziego

Ojciec ogólnokształcącej szkoły ludowej Johann Heinrich Pestalozzi (urodzony 12 stycznia 1746 w Zurychu -zmarł 17 lutego 1827 w Brugg)zmarł 17 lutego 1827 w Brugg) -szwajcarski pedagog i pisarz zwany ojcem szkoły ludowej, twórca pierwszej teorii nauczania początkowego.

Główne prace

Wieczory samotnika czasem także nazywane Wieczo...

plik doc

Krystalografia - sciaga

sciaga z krystalografii
PR.GOLOSMITHA budowa kryształu jest uwarunko. przez stosunek ilości,wielkości i stanu polaryzacji skł.-ów(at.,jony lub gr.at.-ów) Wiązania: homodesmiczne struktura o wiązaniach jednorodnych(Cu,NaCl,NaOH) heterodesmiczne strukrtura o różnych wiązaniach np. grafit Koordynacja wzajemne ułożenie,decydują o niej wiązania.Najsłabsze wiązanie decyd.o kształcie zewn.i własn.mechan. Najwolniej kryształ rośnie tam gdzie są najsłabsze wiązania.Liczba koord.( LK) jest to liczba...

plik doc

Rodzaje stali

Małe conieco na temat rodzajów stali wraz z przykładami.
WSTĘP TEORETYCZNY: 1. STALE DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH. Stal przeznaczona na elementy maszyn i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach powinna posiadać dwie podstawowe właściwości: Żaroodporność – to odporność stopu na działanie czynników chemicznych: głównie powietrza oraz spalin i ich agresywnych składników w temperaturze wyższej niż 600C. H5M, H18N25S2 , H23N13 Żarowytrzymałość – jest nazywana odporność stopu...

plik txt

stale weglowe

stale weglowe z materialoznawstwa
Celem poni¿szego æwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie siê z charakterystycznymi strukturami stali niestopowych (dawniej stali wêglowych). Wêgiel jest g³ównym sk³adnikiem stopowym stali wêglowych, silnie wp³ywaj¹cym na ich w³aœciwoœci, nawet przy niewielkich zmianach zawartoœci. Wzrost zawartoœci wêgla podwy¿sza wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm, granicê plastycznoœci Re oraz twardoœæ stali, natomiast w³aœciwoœci plastyczne, jak wyd³u¿enie A, przewê¿en...

plik docx

stal konstrukcyjna wejściówka

stal konstrukcyjna

Stale stopowe konstrukcyjne głównie stosuje się do produkcji części maszyn i wszelakich konstrukcji oraz pojazdów. Własności stali konstrukcyjnych stopowych dobiera się w oparciu o warunki pracy. W większości przypadkach stale konstrukcyjne to stale średniowęglowe, gdzie minimalna zawartość węgla wynosi 0,25%, przeznaczone do u...

plik docx

stal konstrukcyjna wejściówka

stal konstrukcyjna

Stale stopowe konstrukcyjne głównie stosuje się do produkcji części maszyn i wszelakich konstrukcji oraz pojazdów. Własności stali konstrukcyjnych stopowych dobiera się w oparciu o warunki pracy. W większości przypadkach stale konstrukcyjne to stale średniowęglowe, gdzie minimalna zawartość węgla wynosi 0,25%, przeznaczone do u...

plik pdf

Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach

opis instalacji w domu
Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych W mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować:  izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa),  obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X,  wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpoś...

plik odt

pestalozzi ściąga

sciąga
Ojciec ogólnokształcącej szkoły ludowej Johann Heinrich Pestalozzi (urodzony 12 stycznia 1746 w Zurychu -zmarł 17 lutego 1827 w Brugg)zmarł 17 lutego 1827 w Brugg) -szwajcarski pedagog i pisarz zwany ojcem szkoły ludowej, twórca pierwszej teorii nauczania początkowego. Główne prace Wieczory samotnika czasem także nazywane Wieczorami pustelnika(1780)Lenart i Gertruda(1781) Idee pedagogiczne idea ograniczonego rozwoju -o rozwoju dziecka decydują następujące siły: intelektualna, fizy...

plik doc

zasady budowy i elementy instalacji gazowej

Notatki na kolokwium
Zasady budowy instalacji gazowej Materiały W instalacjach gazowych stosuje się: rury twarde z miedzi o grubości ścianki nie mniejszej niż 1 mm (co oznacza średnicę 28 mm), łączone poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem kształtek miedzianych. rury stalowe: bez szwu lub przewodowe ze szwem łączone przez spawanie lub łącznikami gwintowanymi z żeliwa białego. Przewody wykonane ze stali mogą być zastosowane zarówno w instalacji zewnętrznej (wówczas można użyć ty...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,