plik doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga)

Druga praca z zawodoznawstwa, inna.
Anna Makowska Doradztwo zawodowe i personalne Rok I Koncepcje i sposoby badania procesu pracy Analizę koncepcji i sposobów badania rynku pracy zacząć należy od sięgnięcia do dokładnego wyjaśnienia terminu praca. W ujęciu potocznym zaczerpniętym od Tadeusza Kotarbińskiego możemy stwierdzić, iż praca, to takie czynności, które służą zaspokojeniu potrzeb w sposób pośredni, tzn. że nie jest pracą jedzenie czy spanie (bezpośredni s...

plik pdf

pedeutologia

notatki michalski
Jarosław Michalski Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela MCTWO AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Warszawa 2013 Spis treści WSTĘP .................................................................................................................... ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI TAKTU ........................ 1.1. Zasady formułowania znaczeń pojęciowych w humanistyce .......................... 1.2. Definiowanie pojęć w humanistyce .................................

plik doc

struktura procesu wychowania

struktura procesu wychowania
Struktura procesu wychowania i jego dynamika. Temat ten postaram się przedstawić w wizji więcej niż jednego pedagoga, porównując również ujecie pedagogiczne i psychologiczne. Zanim przejdę do omawiania procesu wychowania, przypomnę może, czym jest samo wychowanie. Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Według Psychologii wychowawczej- Wychowanie rozumiane jest jako: jednoki...

plik doc

struktura procesu wychowania

struktura procesu wychowania
Struktura procesu wychowania i jego dynamika. Temat ten postaram się przedstawić w wizji więcej niż jednego pedagoga, porównując również ujecie pedagogiczne i psychologiczne. Zanim przejdę do omawiania procesu wychowania, przypomnę może, czym jest samo wychowanie. Wychowanie - to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego, przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Według Psychologii wychowawczej- Wychowanie rozumiane jest jako: jednoki...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 8

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wymień i omów czynniki determinujące stan zdrowia człowieka‭ ‬biologia,‭ ‬środowisko‭ ‬-‭ ‬w ujęciu pedagogicznym jest to otoczenie które wpływa na jednostkę modyfikując jej zachowanie i osobowość.‭ ‬W skład tego otoczenia wchodzą wszelkie rzeczy materialne które jednostka posiada‭ (‬ma na własność‭) ‬lub które tylko na nią oddziałują‭ (‬styka się z nimi np.‭ ‬w pracy‭) ‬ułatwiając codzienne czynności.‭ ‬,‭ ‬styl życia‭ ‬-‭ ‬pojęcie wprowadzone do‭ ‬psych...

plik doc

Cele wychowania

Cele wychowania - teoretyczne podstawy wychowania i rozwoju
Teoretyczne podstawy wychowania i rozwoju ? Cele wychowania ? Nadrzędnym celem każdego wychowawcy jest osiągnięcie wielopłaszczyznowego rozwoju swojego podopiecznego. Z definicji ( w ujęciu pedagogicznym ) celem nazywamy zakładaną zmianę, jaką chcemy uzyskać kształtując osobowość wychowanka. Inaczej mówiąc przedmiotem dążenia wychowawcy jest kształtowanie pewnych dyspozycji psychicznych wychowanka: nawyków, postaw, zdolno...

plik doc

teoria literatury 4 rok

do egzaminu z teorii litertury
WYKAZ ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z TEORII LITERATURY 1. Pojęcie poezji i jej odmian w ?Poetyce? Arystotelesa 2. Katharsis i mimesis w ?Poetyce? Arystotelesa 3. Epos i tragedia W ?Poetyce? Arystotelesa 4. Kryteria oceny działa w ?Poetyce? Arystotelesa 5. Główne twierdzenia ?Retoryki? Arystotelesa 6. ?Sztuka poetycka? Horacego (?List do Pizonów?) 7. Starożytne stylistyki (Pseudo ? Longinos, Demetriusz, Dionizjusz) 8. Średniowieczne ?poetrie? (V ? X w.)...

plik doc

zagadnienia wychowanei i opieka w sskole

zagadnienia na wychowanie i opiekac w szkole
Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: „WYCHOWANIE I OPIEKA W SZKOLE” 1. Grupy definicji wychowania w ujęciu Kunowskiego 2. Cechy procesu wychowania 3. Wychowanie a socjalizacja 4. Wychowanie, opieka, nauczanie- różnice i podobieństwa 5. Sposoby nauczycieli na utrzymanie dyscypliny w klasie 6. Demokratyczny vs autokratyczny styl kierowania klasą 7. Szkoła - jak kształtuje środowisko wychowawcze dziecka 8. Funkcje szkoły 9. Role uczniów...

plik doc

Historia powszechna odp na zagadnienia prawo

Notatka zawiera wyjaśnione zagadnienia do egzaminu z historia powszechnej państwa i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Tutaj jest część: prawo
PRAWO       Dzieje prawa – problemy klasyfikacyjne i periodyzacyjne Prawo:       w ujęciu przedmiotowym       zbiór norm postępowania, które powstały w związku z istnieniem państwa i zostały ustanowione lub uznane przez odpowiednie organy władzy oraz są przez nie stosowanie, a ich naruszenie grozi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,