plik doc

Aronson - Psychologia społeczna serce i umysł -skrypt


1 Psychologia Społeczna serce i umysł Elliot Aronson Timothy D. Wilson Robin M. Akert SPIS TREŚCI: 1.       Wprowadzenie do psychologii społecznej ..................................................................................................... 2 2.       Metodologia: proces przeprowadzania badań ............................................................................................... 3 3.       Dysonans pozna...

plik doc

Durkheim - kontrola społeczna


Kontrola społeczna a zachowania dewiacyjne Durkheim twierdził, że przestępczość jest zjawiskiem normalnym, które występuję, występowało i będzie występować w każdym społeczeństwie. Naturę człowieka traktował jako- Homo duplex. Człowiek w swej naturze jest egoistyczny i nie ma żadnych biologicznych hamulców powstrzymujących go przed krzywdzeniem innych ludzi, kieruje się popędami pierwotnymi. Życie ludzkie składa się z dwóch aspektów psychicznych, jeden to instynkty i potrzeby organizmu,...

plik doc

pedagogika społeczna


1.Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną? Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno ? społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do propagowania jednak poza szkołą pozytywistycznych haseł ,, praca u podstaw?, ,,oświata dla ludu?. Potrzeba poznania środowis...

plik doc

Pomoc społeczna


Jacek Kosela Gr.11 Nr. Albumu: 45150 Pomoc społeczna Definicja i cele pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, z wykorzystaniem własnych środków, możliwości i uprawnień. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacja...

plik doc

diagnostyka społeczna


Diagnostyka społeczna, podobnie jak lekarska, stosowana jest dla rozpoznania przyczyny niezadawalających stanów jednostki ludzkiej, jej niedostosowania społecznego, zaburzeń w zachowaniu się, wykolejeń, degradacji społecznej. Renata Woźniak Pojęcie i typy diagnozy Diagnostyka społeczna, podobnie jak lekarska, stosowana jest dla rozpoznania przyczyny niezadawalających stanów jednostki ludzkiej, jej niedostosowania społecznego, zaburzeń w zachowaniu się, wykolejeń, degradacji społec...

Ostatnie wyszukiwania