plik doc

CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE wg Hollanda i Geiera

PODZIAŁ NA TYPY OSOBOWOŚCI, PREFERENCJE I OBSZARY ZAWODOWE
CECHY OSOBOWOŚCI A PREFERENCJE ZAWODOWE J.L. Holland opisał typy osobowości i odpowiadające im środowiska pracy. Typy osobowości wg Holland TYPCECHY ? PREFERENCJEOBSZARY ZAWODOWERealistyczny(R ? realistic)wysiłek fizyczny, zdolności manualne;praca z przedmiotami, maszynami, narzędziami, roślinami i zwierzętami;praca na świeżym powietrzu.leśnictwo, rolnictwo, architektura, policjaBadawczy(I - investigative)obserwuje, ek...

plik pdf

Podstawy zarządzania - skrypt

Podstawy zarządzania - skrypt

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

MARIA SZELOCH WROCŁAW 2003

2

Spis treści

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu 1.1 Interdyscyplinarność 1.2 Wi...

plik doc

Koszty logistyki

Koszty logistyki
Koszty logistyki Logistyka obejmująca wszelkie działania związane z fizycznym przepływem surowców, półfabrykatów, materiałów i wyrobów gotowych, dbając, aby wszystkie wymienione elementy były do dyspozycji we właściwym czasie, w określonym miejscu w potrzebnej ilości i odpowiedniej jakości, wymaga ponoszenia kosztów. Koszty te, określane mianem kosztów logistyki, stanowią istotny element w pla...

plik doc

konkurencyjnośc i innowacyjnośc w gospodarce


Konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce Wprowadzenie Konkurencyjność gospodarki jest sumą konkurencyjności pojedynczych przedsiębiorstw. Jak pokazują badania, konkurencyjność przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce jest silnie uwarunkowana ich innowacyjnością. Przez innowacyjność gospodarki należy rozumieć zdolność i motywacje przedsiębiorców do poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Oznacza rów...

plik doc

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 10.X.2009r Adamczewski P. - Zintegrowane systemy informatyczne, Mikom 1998 Bielecki W.T. - Informatyzacja zarządzania, PWE 2001 Kisielniki J.,Sroka M. - Systemy informacyjne biznesu Informatyka zarządzania, Wyd. Placet 2005 Nowicki A. - Komputerowe wspomaganie biznesu, Wyd. Placet 2006 Systemy informatyczne zarządzania ( SZI ) Dane są rozproszoną reprezentacją zdarzenia, procesu, zjawiska lub faktu, są pozb...

plik doc

finanse publiczne

finanse publiczne
FINANSE PUBLICZNE – to zasoby, które ma państwo – środki pieniężne, to środki finansowe będące w dyspozycji podmiotów publiczno prawnych. Będą to operacje finansowe podmiotów publiczno prawnych polegające na gromadzeniu dochodów, dokonywaniu wydatków, zarządzaniu przychodami i rozchodami na cele publiczne. W skład operacji finansowych wchodzi: zarządzanie długiem publicznym w tym finansowanie deficytu i zobowiązań angażujących środki publiczne. Funkcja alokacyjna – skłani...

plik pdf

skrypt z noiz

skrypt z noiz
NAUKA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Rozdział 1. WIEDZA O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA. 1. Sceptycyzm wobec nauki organizacji i zarządzania. Prowadzenie badań w obrębie NOiZ natrafia na trudności wynikające z samej materii przedmiotu, a także z oporu adresatów. Żyjemy w świecie, w którym powodzenie w gospodarce zależy często nie od wiedzy, a od wrodzonych umiejętności i doświadczenia. Prowadzi to do spostrzeżenia, iż NOiZ sama nie daje umiejętności, ale może st...

plik rtf

skrypt z noiz

skrypt z noiz niepelny
NAUKA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Rozdział 1. WIEDZA O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA. 1. Sceptycyzm wobec nauki organizacji i zarządzania. Prowadzenie badań w obrębie NOiZ natrafia na trudności wynikające z samej materii przedmiotu, a także z oporu adresatów. Żyjemy w świecie, w którym powodzenie w gospodarce zależy często nie od wiedzy, a od wrodzonych umiejętności i doświadczenia. Prowadzi to do spostrzeżenia, iż NOiZ sama nie daje umiejętno...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,