plik doc

wpływ globalizacji.doc


Globalizacja to ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Pojecie globalizacji jes...

plik doc

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji
Społeczno-kulturowy wymiar procesu globalizacji. Jedną z cech charakteryzujących koniec XX wieku było poszukiwanie przez ludzi własnej tożsamości, próba bardziej indywidualnego samookreślenia się względem „globalnej wspólnoty" i „wszechpochłaniającej” presji kultury popularnej, W. J. Burszta: Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 157. którą tak naprawdę kształtują obecnie podróże, telewizja i Internet. W zasadzie swobodne przemi...

plik doc

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE

Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjenta. Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności w której żyją. W. Ciechaniewicz
Edukacja (łac. educatio), kształcenie, wychowywanie, ocena kwalifikacji do wyższych etapów rozwoju. U podstaw edukacji leży przekonanie, iż kształtowanie postaw i wdrażanie wiedzy i umiejętności przynosi efekty w postaci nie tylko zmiany życia i myślenia ale integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Edukacja...

plik doc

Prace zaliczeniowe

1.Globalizacja gospodarcza - korzyści i ryzyka. 2.Ewolucja światowego systemu monetarnego.
?Problemy globalizacji? Tematy prac: Globalizacja gospodarcza - korzyści i ryzyka. Ewolucja światowego systemu monetarnego.

plik doc

MEDIA

MEDIA
Rola mediów we współczesnej edukacji W ostatnich dwóch dziesięcioleciach obserwujemy gwałtowny przyrost wiedzy spowodowany głównie dynamicznym rozwojem technicznym. Wiedza ta powinna być przyswojona w trakcie nauki przez współczesnego człowieka. Tradycje metody nauczania, które w swej zasadniczej części opierania się na pamięciowym przyswajaniu wiedzy, nie są w stanie sprostać współczesnym wymogom dydaktycznym. Związane jest to z ograniczeniem czasu potrzebnego do przyswajania określ...

plik doc

media jako IV władza

Media jako IV władza
Anna Bednarczyk kierunek: Pedagogika II stopnia, rok II nr albumu: 16181 MEDIA JAKO IV WŁADZA ,,Nie ma teraz instytucji, która miałaby taką siłę kształtowania świadomości, jaką mają współczesne media” (Ryszard Kapuściński)       P. Znyk: Propaganda - Współczesne Oblicza. Wyd. Bracia Zybert APR ,,Gryf” s.c. 2011, s.15       Wiek XXI uznaje się za epokę mediów i komunikowania. Nigdy w historii ludzkości komunikowanie nie miało t...

plik doc

media lokalne i srodowiskowe

spko
MEDIA LOKALNE I R ODOWISKOWE ZAGADNIENIA: 1. SPOSOBY DEFINIOWANIA MEDIÓW LOKALNYCH I SRODOWISKOWYCH 2. INNE OKRESLENIA, NAZWY MEDIÓW LOKALNYCH 3. FUNKCJE MEDIÓW LOKALNYCH 4. CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA ROZWÓJ MEDIÓW LOKALNYCH 5. ZAGRO ENIA DLA MEDIÓW LOKALNYCH 6. MEDIA LOKALNE A SPOŁECZE STWO LOKALNE 7. NAJWA NIEJSZE ZJAWISKA DOTYCZ CE PRASY LOKALNEJ W POLSCE DO 1918 ROKU 8. NAJWA NIEJSZE ZJAWISKA DOTYCZ CE PRASY LOKALNEJ W POLSCE W OKRESIE MI DZYWOJENNYM 9. PRASA LOKALNA A C...

plik doc

Wpływ mediów na człowieka

oddziaływanie mediów
ODDZIAŁYWANIE PSYCHOLOGICZNE MEDIÓW       Media nie na próżno nazywane są czwartą władzą, gdyż władza kojarzy się głównie z narzucaniem zdania, wpływaniem na zachowanie innych. Media mają właśnie taką siłę. Poprzez środki przekazu realizują swoje funkcje. Przede wszystkim informują społeczeństwo o najistotniejszych i najbardziej znaczących wydarzeniach w kraju i poza nim. Realizują potrzebę człowieka do bycia informowanym. Odbiorca oczekuje od mediów p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,