plik docx

Filozofia, wybrane zagadnienia na jedno koło

4 prawidła metody Kartezjusza, Cogito ergo sum, wolność i istota umowy społecznej wg. Rousseau, wolność a użyteczność wg. Mill\'a, pragmatystyczna koncepcja prawdy wg. James\'a

1. Cztery prawidła metody. (Kartezjusz)

Metoda podstawowa Kartezjusza składa się z 4 prawideł: 1.Nie należy nigdy pojmować rzeczy za prawdziwą dopóki nie została jako taka r...

plik doc

KARTEZJUSZ

Rene Descartes - Kartezjusz, praca na zaliczenie z filozofii
KARTEZJUSZ Plan Pracy:       Tło Historyczne       Biografia       Bibliografia       Poglądy       Jego szkoła i jego uczniowie       Co z jego wiedzy pozostało i jest aktualne na dzień dzisiejszy? Rene Descartes urodził się 31 marca 1596 roku w La, Haye która obecnie nazywa się La Haye- Descartes w prowincji Tour...

plik rtf

Kontrowersje na temat podziału metod na aktywizujące i podające.

Kontrowersje na temat podziału metod na aktywizujące i podające. Referat z dydaktyki
Kontrowersje na temat podziału metod na aktywizujące i podające. Wiele kontrowersji wzbudza nazwanie sposobów, jakimi jest realizowany proces kształcenia. Co to jest technika, metoda czy strategia kształcenia? Jakie są ich definicje i wzajemne relacje? Ogólnie rzecz biorąc strategia kształcenia to sposób interpretacji ogólnych celów kształcenia i sposób ich wprowadzania, ogół środków, metod i tech...

plik doc

Metody badań w pedagogice społecznej

Notatka z ćwiczeń z pedagogiki społecznej
(Notatki z ćwiczeń z pedagogiki społecznej) Metody badań pedagogiki społecznej Studium indywidualnego przypadku Metoda grupowa Metoda organizowania środowiska Ad.1. Studium indywidualnego przypadku (twórca- Mary Richmond) Metoda indywidualnych przypadków podejmuje i rozwija to co jednostkowe, indywidualne w człowieku, jego losie i najbliższym środowisku w celu usprawnienia, wzmocnienia i poprawy jego sytuacji życiowej bądź trakt...

plik odt

metody kształcenia dorosłych

metody kształcenia dorosłych
W procesie kształcenia dorosłych mogą być wykorzystane różne metody, które moga się przyczynić do łatwiejszego przyswajania wiedzy. Nadal można zauważyć dominację metod opartych na przekazywaniu „gotowej” wiedzy. Jednak człowiek dorosły uczy się także przez doświadczenie, refleksję, obserwację itp. Techniki- czynności praktyczne podporządkowane metodzie. Metody- to określony sposób działania, który jest wypróbowany, to pewien układ czynności realizowan...

plik doc

organizaja i zarządzanie

ściaga
Funkcje Zarządzania 1. planowanie ? wskazuje, że kierownicy z góry wyznaczają swoje cele i działania, które są oparte na określonej metodzie, planie czy logice, a nie na przeczuciu, 2. organizowanie ? oznacza, że kierownicy koordynują ludzkie i materialne zasoby organizacji, której efektywność zależy od umiejętności gospodarowania tymi zasobami dla osiągnięcia celów, 3. przewodzenie ? określa, w jaki sposób kierownicy kierują podwładnymi i wpływają na nich doprowadzając do wykonania...

plik doc

łobocki

METODA BIOGRAFICZNA- Łobocki - opis
METODA BIOGRAFICZNA Metoda biograficzna szersze zastosowane znalazła szczególnie w badaniach socjologicznych. Występuje tam również pod nazwą metody badan biograficznych, metody dokumentów autobiograficznych lub biograficznych albo metody „dokumentów osobistych” czy „dokumentów ludzkich”. Ostatnio coraz częściej stosowana w badaniach pedagogicznych i psychologicznych Tamże, str. 293. Wyróżnia się dwie odmiany metody biograficznej:     &n...

plik doc

Cele hodowli roślin

Hodowla
Cele hodowli roślin- zwiększenie plenności. Osiąga się to przez wytworzenie plenniejszych odmian, ale nie przez ulepszenie ich swoistych cech, lecz przez zwiększenie ogólnej sprawności roślin. - wytwarzanie odmian ulepszonych pod względem technicznej dogodności dla producenta - otrzymanie odmian odpornych na choroby i szkodniki Określenie celu hodowli następne uzależnione jest od właściwości danego gatunku i dostępności materiału wyjściowego. Hodowca musi zadecydować - jaki w...

plik docx

METODY UCZENIA SIĘ WG WINCENTEGO OKONIA

Metoda jest to dynamiczny proces formowania się człowieka, polegający na ciągłym wyborze treści, sposobów działania nauczyciela i ucznia oraz takim doborze warunków, aby wychowanek przeżywał kształcenie jako jego własny proces, sprawiający jemu samemu satysfakcję , a zarazem , aby jak najchętniej przystępował do jego realizacji i kontynuacji.

...

plik doc

sondaż diagnostyczny

sondaż diagnostyczny
Metody badań pedagogicznych- sondaż diagnostyczny Sondaż diagnostyczny jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie zlokalizowanych- posiadających znaczenie wychowawcze- w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której bada...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,