plik doc

zadania pielegniarki sciaga

1.ZADANIE PIELEGNIARKI WOBEC CHOREGO Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA: Choroba niedokrwienna serca jest to stan upośledzenia czynności serca wywołane zachowaniem równowagi pomiędzy wielkością przepływu wieńcowego a zapotrzebowaniem mięśnia serca na tlen. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Czynniki ryzyka miażdżycy:- hipelipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie papierosów, -wiek i płeć, -cukrzyca, -otyłość, -mała aktywność fizyczna, -typ osobowośc...

plik doc

CHORY W STANIE TERMINALNYM

ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD CHORYM W STANIE TERMINALNYM W UJĘCIU KLINICZNYM I PSYCHOSPOŁECZNYM.
ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD CHORYM W STANIE TERMINALNYM W UJĘCIU KLINICZNYM I PSYCHOSPOŁECZNYM. Śmierć jest faktem mającym miejsce w przyrodzie jako kres życia i funkcjonowania organizmu. Śmierć człowieka –nazywana też zejściem śmiertelnym lub zgonem- oznacza ustanie zasadniczych dla życia procesów fizjologicznych. Definicja śmierci jest następująca:...

plik doc

Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną

rola wspierająca pielęgniarki
                                          Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną. Wsparcie drugiej osoby jest ofiarowaniem przez inne osoby pomocy wyrażonej czynnościami, gestami lub słowami. Ma na celu przezwyciężenie problemów i trudności życiowych. Choroba stwarza specyficzną sytuację psychologiczną, nasila potrzeby, które są za...

plik doc

Reakcje dzieci na przewlekłą, postępującą chorobę prowadzącą do śmierc

Reakcje dzieci na przewlekłą, postępującą chorobę prowadzącą do śmierci. Rozpoznanie somatycznych aspektów cierpienia
„ Reakcje dzieci na przewlekłą, postępującą chorobę prowadzącą do śmierci. Rozpoznanie somatycznych aspektów cierpienia. ”       Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medyczn...

plik doc

stany naglace w opiece paliatywnej

wykład z opieki paliatywnej
SYTUACJE NAGLĄCE W OPIECE PALIATYWNEJ ZESPÓŁ UCISKU RDZENIA KRĘGOWEGO Przyczyną są krwiopochodne przerzuty nowotworowe do : Przestrzeni nadtwardówkowej opony twardej trzonu kręgowego masa nowotworowa niszcząca trzon i naciskająca rdzeń „ zapadnięcie ” trzonu kręgowego i „ wepchnięcie ” kości do kanału kręgowego Podstawowym warunkiem powodzenia leczenia jest szybka diagnoza i natychmiastowe wdrożenie leczenia OBJAWY PODMIOTOWE dziwne uczu...

plik doc

opieka paliatywna

notatka zawiera materiały z wykładów z przedmiotu opieka paliatywna
OPIEKA PALIATYWNA Wykład 1 06.10.08r. Idea opieki hospicyjnej wywodzi się ze średniowiecza. Otwierano wtedy hospicja dla chorych, bezdomnych, samotnych, w których otrzymywali opiekę, tworzyli wspólnotę Cecylia Saunders- twórczyni nowożytnego ruchu hospicyjnego C.Saunders- ur 1918 .ukończyła szkołę piel. W wieku 26 lat, założyła hospicjum w Londynie w 1967r 1978 wygłosiła w Polsce cykl wykładów poświęconych opiece ho...

plik pdf

pielęgniarstwo

chorby wewnętrrzne
5 Ból 116 Klasyfikacja i mechanizmy bólu 116 Ocena i pomiar natê¿enia bólu 116 Leczenie bólu 118 Najwa¿niejsze problemy u pacjentów objêtych opiek¹ paliatywn¹ 121 Kaszel 121 Dusznoœæ 122 Nudnoœci i wymioty 122 Niedro¿noœæ przewodu pokarmowego 123 Zmniejszenie masy cia³a i ogólne os³abienie 123 Lêk i depresja 123 Spl¹tanie i terminalne pobudzenie 123 D. OXENHAM Opieka paliatywna i leczenie bólu Faza umierania 123 Rozmowy o œmierci 123 Rozpoznawanie umierania 124 Postêp...

plik doc

opieka paliatywna

Pytania z opieki paliatywnej.
EGZAMIN TEORETYCZNY- PYTANIA Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ 1. Rolą pielęgniarki w opiece paliatywnej nie jest: A) pielęgnowanie pacjenta w poradni opieki paliatywnej B) opieka nad rodziną w okresie choroby C) pielęgnowanie pacjenta w okresie zdrowia i choroby D) współpraca z osobami duchownymi 2. Pielęgniarka dokonuje pomiaru stopnia natężenia bólu z zastosowaniem: A) skali VAS (wzrokowo-analogowej) B) skali NRS (numerycznej) C) obserwacji np. mimiki tw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,