plik doc

kontrola i ocenianie

streszczenie tekstu z metodyki
10. Kontrola i ocena Komu potrzebne jest ocenianie? Ewaluacja to pomiar umiejętności, wiedzy i osiągnięć ucznia. Ma ona nam pomóc w ocenieniu efektywności działań nauczyciela, zweryfikować skuteczność obranych metod nauczania, a także programów i podręczników. Powinna także wskazać poziom danej klasy lub szkoły. Ocenianie w szkole jednak ciągle kojarzy się z ogromnym stresem, selekcjonowaniem uczniów, dyktatorską rolą nauczyciela i uczeniem się dla samej oc...

plik odt

Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole


Temat: Rola i funkcje nauczyciela we współczesnej szkole.       Podstawy etyczne zawodu nauczyciela.       Rola nauczyciela współcześnie i funkcje nauczyciela. Podstawy etyczne zawodu nauczyciela: a) deontologia wartości etyki nauczyciela:       nauka o powinnościach zawodowych nauczyciela i o etyce nauczyciela       szczególne znaczenie konsekwencji moralnych przynależności do nauczycielskiej grupy zawodowej. Istotne t...

plik doc

Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

Edukacja wczesnoszkolna stanowi ważny i trudny okres w życiu każdego człowieka. Głównym jej celem jest stworzenie optymalnych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz wykształcenie go na człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Należy zapewnić dziecku takie warunki, aby zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym i ułatwić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny. Realizacja celów i za...

plik rtf

rola nauczyciela w procesie edukacyjnym

rola nauczyciela w wychowaniu
Nauczyciel to osoba, która zarówno kiedyś jak i dzisiaj, realizuje dwie podstawowe idee: nauczania i wychowania, które należą do podstawowych funkcji szkoły. Zawód nauczycielski zawsze stwarzał możliwości pełnienia misji, które to poczucie misji jest do teraz jedną z cech przypisywanych nauczycielom zarówno przez nich samych jak i przez otoczenie. Każdy nauczyciel i wychowawca powinien być przekonany o swojej niezwykle szlachetnej i ważnej społecznej misji wych...

plik docx

Planowanie pracy dydaktycznej,

Planowanie pracy dydaktycznej. Przygotowanie nauczyciela doprowadzenia zajęć merytoryczne, metodyczne i organizacyjne. Pomiar wyników kształcenia- kontrola, ocena, ewaluacja, funkcje kontroli i oceny, metody, techniki i narzędzia pomiaru dydaktycznego.

Temat: Planowanie pracy dydaktycznej. Przygotowanie nauczyciela doprowadzenia zajęć merytoryczne, metodyczne i organizacyjne. Pomiar wyników kształcenia- kontrola, ocena, ewaluacja, funkcje kontr...

plik odt

Zasady motywacji

Rola nauczyciela w stymulowaniu osiągnięć ucznia
Rola nauczyciela w stymulowaniu motywacji osiągnięć Chcąc zachęcić uczniów do jakiegokolwiek postępowania ważna jest motywacja ukazanie celów perspektyw,dodawanie odwagi zachęcanie by uczeń\człowiek sam siebie zachęcał do działania. Nauczyciel, by mógł skutecznie motywować uczniów do uczenia powinien dostosowywać stopień trudności do danego ucznia. Uczniom bardziej zdolnym dawać ambitniejsze zadania i pomagać gdy dla innych okaże się tru...

plik doc

Rola pielęgniarki szkolnej nad niepełnosprawnym uczniem

praca kolokwialna
C.M. w Bydgoszczy U.M.K. w Toruniu Wydział Nauk o Zdrowiu Kier. Pielęgniarstwo 5-letnie zaoczne Przedmiot POZ III rok, sem.VI, gr.II Wiesława Rudnicka Rola pielęgniarki szkolnej w opiece nad niepełnosprawnym uczniem. Niepełnosprawność to długotrwały stan , w którym występują pewne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te są spowodowane obniżeniem sprawności funkcji fizycznych i psychicznych. Niepełnosprawność to rów...

plik doc

praca na temat ucznia zdolnego

ROLA NAUCZYCIELA EDUKACJI POCZĄTKOWEJ W DOSTRZEGANIU I ROZWIJANIU RÓŻNORODNYCH UZDOLNIEŃ SWOICH UCZNIÓW
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna ROLA NAUCZYCIELA EDUKACJI POCZĄTKOWEJ W DOSTRZEGANIU I ROZWIJANIU RÓŻNORODNYCH UZDOLNIEŃ SWOICH UCZNIÓW Warszawa- 2011 ROZDZIAŁ I POJĘCIE ZDOLNOŚCI       Zdolności ujawniają się w działalności człowieka, w procesach poznawczych...

plik odt

pedagogika

pedagogika-podstawowe pojęcia
ZASADY NAUCZANIA 1.ZASADA SYSTEMOWOŚCI -dokonanie podziału realizowanych tresci kształcenia -realizowanie w/g ustalonego planu -wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy 2.ZASADA POGLĄDOWOŚCI -to możliwość poznania rzeczywistosci za pomocą zmysłow -polega na stosowaniu pomocy naukowych,modeli,plansz 3.ZASADA SAMODZIELNOŚCI-ograniczona zależność ucznia od nauczyciela,zasada ta zawiera w sobiepostulat aktywności i świadomości uczniów 4.ZASADA ZWIAZKU TEORI...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,