plik doc

Rodzina i jej zagrożenia

Rodzina i jej zagrożenia
Rodzina- grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, w której dorośli członkowie biorą odpowiedzialność za dzieci. Więzy rodzinne- związki ustanowione między jednostkami poprzez małżeństwo luc pokrewieństwo (matki, ojcowie, rodzeństwo, potomstwo) Rodzina:       Środowisko stanowiące prywatną i wspólną własność       Wspólnota osób podporządkowana zasadzie maksymalizacji dobra wspólnego Małżeństwo- uznany i aprobowany społecz...

plik docx

rodzina zastępcza

rodzina zastepcza

Rodzina zastępcza- zakres pojęciowy i organizacyjny Rodziny zastępcze zajmują szczególne miejsce w systemie opieki kompensacyjnej. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej popularnych form rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem opuszczonym.

W Polsce funkcjonowanie rodzin zastępczych reguluje Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 paździe...

plik doc

Rodzina jako struktura w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Nowoczesna pielęgniarka rodzinna realizuje swoje zadania zgodnie z zasadą holizmu. Podmiotem tej opieki jest człowiek (jednostka, klient), postrzegany całościowo, w ujęciu biopsychospołecznym. Jednostka, grupa (rodzina, społeczność lokalna) obejmowana jest opieką pielęgniarską w miejscu bytowania (zamieszkania, nauki, pracy). Ideą pielęgniarstwa środowiskowego jest więc holistyczna opieka nad człowiekiem zdrowym, chorym i niepełnosprawnym., od 3-4 miesiąca życia aż do naturalnej śmierci. Podm...

plik doc

Rodzina z dziecmi

Rodzina z dziećmi: a) czas zawarcia małżeństwa: Najczęściej mamy do czynienia z przypadkami, że rodzice zawierając związek małżeński są zdrowi, po czym u jednego z nich zaczyna rozwijać się schizofrenia. W początkach schizofrenii współmałżonek często odczuwa lek i ma poczucie zagubienia, w rezultacie nie potrafi pomóc dzieciom w radzeniu sobie z tym, co przeżywają.
Marta Grabarczyk, Anna Jankowska Grupa II 14. Rodzina z dziećmi:       czas zawarcia małżeństwa: Najcz...

plik doc

RODZINA I JEJ FUNKCJE

FUNKCJE RODZINY
Rodzina i jej funkcje Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw. W jej skład zaliczamy dwoje ludzi związanych węzłem małżeńskim oraz ich dzieci (naturalnych lub przybranych), a także ich krewnych. Rodzin a w społeczeństwie pełni rolę pierwotnej grupy socjalizacyjnej i w związku z tym posiada wiele prerogatyw. Uczeni starają się je usystematyzować zarówno pod wz...

plik doc

RODZINA W DOBIE PRZEMIAN


Współczesne tendencje przemian rodziny. Podejmując problematykę przemian zachodzących w rodzinie współczesnej, należy mieć na uwadze to, iż jest ona z natury swej bytem dynamicznym, nigdy dokończonym i zamkniętym. Według F. Znanieckiego jest on ?światem w rozwoju?, w którym nie ma rzeczy niezmiennych, chociaż są w niej różne elementy bardziej trwałe mniej podatne na zmiany, występujące zawsze, gwarantujące jej tożsamość i jej kontynuację w każdym społeczeństwie i na każdym poziomie jego r...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,