plik doc

etyka zawodowa pracownika socjalnego

Referat z pracy socjalnej na temat zasad etycznych jakimi powinien kierować się pracownik socjalny w swojej pracy.
ETYKA ZAWODOWA PRACOWNIKA SOCJALNEGO – WYBRANE ELEMENTY Etyka zawodowa to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Można powiedzieć, że etyka zawodowa wskazuje na obowiązki moralne dotyczące czynności, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem danego zawodu. Etyka zawodowa występuje...

plik rtf

Przeszkody małżeńskie referat

Przeszkody małżeńskie referat
PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka‭ ‬.‭ ‬ Z tego nie wynika,‭ ‬że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń.‭ ‬Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza,‭ ‬że‭ „‬małżeństwo mogą zawierać wszyscy,‭ ‬którym prawo tego nie zabrania‭"‬.‭ ‬Ograniczenia mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego‭ (‬naturalnego i pozytywnego‭)‬,‭ ‬jak‭ ‬ i ze strony prawa ludzkiego,‭ ‬a więc także kanonicznego.‭ ‬W...

plik doc

Referat PRAWNE I RELIGIJNE ASPEKTY .......

Referat przygotowany na ćwiczenia UO I rok Prawa
PRAWNE I RELIGIJNE ASPEKTY OSKARŻEŃ O PRAKTYKI MAGICZNE W OKRESIE REPUBLIKI Wstęp: Władza w republice rzymskiej była podzielona między lud, senat i urzędników: najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą sprawował lud i wykonywał ją poprzez skomplikowany system zgromadzeń ludowych ? zebrań całego ludu. Te różnego rodzaju zgromadzenia to komicja trybusowe (comitia tributa),komicja tensurialne (comitia centuriata), komicja turialne (...

plik doc

opór_władcom

referat
OPÓR WŁADCOM I PRAWO OPORU U SŁOWIAN W WIEKACH ŚREDNICH Na podstawie artykułu prof. Stanisława Russockiego (Czasopismo Prawno-Historyczne tom XX zeszyt 1 z 1968 r.) Pojęcie prawa oporu . Prawo oporu (łac. ius resistendi) to prawo poszczególnych osób, zwłaszcza zaś grup społecznych, do odmowy posłuszeństwa (bierne prawo oporu) lub czynnego wystąpienia przeciwko władcy naruszającemu ustalone w danej społeczności zasady postępowania ( z...

plik docx

Kilka żywotów prawa rzymskiego

Referat z prawa rzymskiego

„Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją”

według artykułu Tomasza Giaro

 Tematem naszego referatu jest artykuł Tomasza Giaro pt. „Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją”  (

plik doc

nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat

co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia
Olga Trandziuk Co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia Nagły wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której człowiek, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Pojęcie wypadku    W potocznym rozumieniu wypadek jest utożsamiany z nagłym zdarzeniem, niemożliwym do przewidzenia, w wyniku, którego ludzie doznają obrażeń ciała i ponoszą straty. Można rów...

plik doc

administracja publiczna w Polsce

podziała systemu administracji publicznej w Polsce ,wymienione i opisane niktóre urzędy.
V rok OZP Gr. 1 ADMINISTRACJA W OCHRONIE ZDROWIA System Administracji Publicznej w Polsce Administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Administracja jest działalnością trwałą, celową i planową. System ten występuje w całej historii ludzkiej cywilizacji (odkąd ludzie zaczęli żyć w grupach) Podstawowym impulsem do stworzenia tego sy...

plik docx

rozwój budownictwa zamkowego w Polsce

referat na temat budownictwa zamkowego w polsce

Ruiny zamków, które są nieodłączną częścią krajobrazu Polski, od dawna przyciągały wzrok ludzi wędrujących obok nich. Niezależnie od tego, czy wznosiły się na wyniosłych i niedostępnych wzgórzach, czy też rysowały się na nizinach, oddziaływały na ludzką wyobraźnię.

plik doc

Henryk Rowid i jego szkoła twórcza

W referacie znajduje się biografia Rowida oraz opis szkoły twórczej w teorii i praktyce. Referat przygotowany jest w sposób sumienny i dokladny.
Henryk Rowid Pierwotnie Naftali Herz Kanarek, urodzony 12 listopada 1877 roku w Rzeszowie w mało zamożnej rodzinie żydowskiej. Zmarł 31 sierpnia 1944 roku. Kształcił się w seminarium nauczycielskim (1893- 1898) które zapewniało naukę osobom zdolnym ale niezamożnym i rozpoczął swą prace zawodową jako nauczyciel tzw. wtedy szkoły ludowej w R...

plik odt

badania ilościowe w naukach

referat
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Badania ilościowe w naukach pedagogicznych i ich interpretacja. Obserwacja skategoryzowana, wywiad kwestionariuszowy i ankieta. Izabela Raszeja Pedagogika z pracą socjalną gr. M       Metodologia badań pedagogicznych jest nauką zajmującą się zasadami (ogólnymi zaleceniami mającymi na celu ułatwienie skutecznego przeprowadzenia badań) i sposobami (strategiami gromadzenia i opracowywania wyników badań) postępowania...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,