plik odt

referat o teatrze Dormana

referat o teatrze Dormana
Sylwia Zając Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie       Założycielem i patronem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie był Jan Dorman, który urodził się 11.03.1912 r. w Dębowej Górze, natomiast zmarł 21.02.1986 r. w Będzinie. Był on twórcą, menadżerem teatralnym, reżyserem, aktorem, pedagogiem, dyrektorem teatru. Już w seminarium nauczycielskim grywał na scenie, reżyserował i tworzył scenografie do spektakli. Zajęcie teatralne z dziećmi pr...

plik txt

Referat dowód pośredni

referat dowód pośredni w średniowiecznym procesie karnym
DOWÓD POŒREDNI W ŒREDNIOWIECZNYM PROCESIE KARNYM Jako dowód w procesie karnym nale¿y rozumieæ wytworzenie w umyœle najpradopodobniejszej wizjii zdarzenia. Wizji, która jest produktem racjonalnego rozumowania, prawid³owego kojarzenia zjawisk i wyci¹gania z nich nale¿ytych wniosków opartych na logice i doœwiadczeniu. Dowody dzielimy na dwie grupy: -dowód bezpoœredni, czyli udowodnienie wprost tzw. factum probandum (zarzutu aktu osk...

plik doc

referat

moj referat z powszechnej historii państwa i prawa
Powstanie i rozwój prawnych form ochrony wynalazcy na przestrzeni XIV-XVIII w. Paweł Kawecki Grupa I Powstanie i rozwój prawnych form ochrony wynalazcy na przestrzeni XIV-XVIII w. W swojej pracy chciałbym przedstawić, kształtowanie się na przestrzeni wieków ochrony interesów wynalazcy, twórcy postępu technicznego. Postaram się nakreślić, gdzie odnotowano pierwsze wzmianki o prawie patentowym i jaką rolę odgrywał...

plik doc

konkubinat w soborach powszechnych XII - XVI

referat
Konkubinat z historycznego punktu widzenia występował jako forma trwałego pożycia na wzór małżeństwa bez woli lub też możliwości zawarcia prawdziwego małżeństwa. Występowanie zjawiska konkubinatu zostało zauważone już w społeczeństwach antycznych, potwierdzają to źródła prawne i literackie. Jedną z takich społeczności była społeczność Rzymska. Rozkwit religii chrześcijańskiej spowodował konieczność ustosunkowania się do tego zjawiska, także przez kościół pierwotny. Również...

plik doc

muzyka

referat
RUCH Z MUZYKĄ JAKO „NATURALNA” FORMA AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM.       Pierwsze teorie dotyczące estetycznych walorów muzyki i jej możliwości wychowawczych powstały już w starożytności. Muzyka działa uspokajająco, rekompensująco i daje dzieciom możliwość uzyskania sukcesu. Dzięki niej można usuwać wiele defektów w rozwoju dziecka, które są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Muzyka kształtuje także wrażliwość na piękno, rozwij...

plik doc

referat z kosmetologii


Olga Trandziuk Studium Kosmetyczne w Warszawie. REFERAT Z KOSMETOLOGII Temat: Pielęgnacja skóry suchej. Wyróżniany trzy typy cery: sucha, normalna i tłusta. Typ cery może ulegać zmianie w zależności od pory roku (np. zimą skóra staje się bardziej sucha), od poziomu hormonów i aktualnego stanu zdrowia. Każdy typ cery wymaga szczególnej pielęgnacji, tylko odpowiednio zadbana skóra może być piękna i pełna blasku. Jednak zanim przystąpimy...

plik doc

Komunizm w Polsce

referat, historia komunizm
                                          Referat: Polska w czasach komunizmu 1.       PKWN zgodnie z decyzją Stalina przekształcił się 31 grudnia 1944 r. w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Jego premierem pozostał Edward Osóbka – Morawski. Z rządu natomiast ustąpiła Wanda Wasilewska, była przewodnicząca Związku Patriotów Pols...

plik doc

poz referat

referat poz
Nowicka Justyna Podstawowa opieka zdrowotna Sem. V Podstawowa opieka zdrowotna i pielęgniarstwo środowiskowo – rodzinne       Walka z nieprzyjazną naturą i licznymi schorzeniami oraz troska o zdrowie czy życie, towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia. Pierwsze, prymitywne działania lecznicze, wspierane wiarą w moc duchów i licznych bóstw zostały zastąpione wiedzą empiryczną, do której z czasem dołączyły rzeczowe podstawy naukowe. Wiedza ta ewol...

plik doc

symonides referat

Biografia Symonidesa i omówienie wybranych przykładów dzieł.
SYMONIDES Z KEOS Symonides był poetą greckim urodzonym w Julius na wyspie Keos (stąd przydomek). Przez większą część życia przebywał na dworach władców i tyranów. Najpierw mieszkał w Atenach na dworze Pizystrata, potem udał się do Tesalii, gdzie przyjmowano go na dworach Aleaudów i Skopadów. Cieszył się wielkim autorytetem zarówno pisarza jak i twórcy dzieł literackich. Większość jego dzieł powstawała na zamówienie...

plik odt

Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego

Referat z chirurgii
Skóra odgrywa ważna rolę dla całego organizmu człowieka, Jej rolą jest ochrona organizmu przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Ponadto bierze udział w termoregulacji organizmu i zapewnieniu równowagi wodno-elektrolitowej i współdziała w syntezie witaminy D. Przyczyny oparzeń *TERMICZNE – kontaktowe (przedmioty), płomienie, gorący płyny *CHEMICZNE – kwasy, zasady *ELEKTRYCZNE- niskie napięcie ( do 1000V ), wysokie nap...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,