plik doc

ewakuacja i transport pacjenta

jak sam tytuł mówi
Ewakuacja i transport pacjenta Rzadko zdarza się, aby świadkiem zdarzenia był zespół ratownictwa medycznego. Często natomiast bezpośrednio po wypadku zachodzi bezwzględna konieczność ewakuacji pacjenta. Świadkowie zdarzenia niedysponujący odpowiednim sprzętem i nie dość liczni, aby przeprowadzić bezpieczną ewakuację rannego, mogą się podjąć przemieszczenia go w sytuacjach wyższej konieczności, a mianowicie: - gdy wokół miejsca zdarzenia istnieje strefa zagrożenia,...

plik doc

ratownictwo medyczne


ZAJĘCIA II Łańcuch Ratunkowy Prawdopodobieństwo przeżycia w przypadku wystąpienia tachykardii komorowej bez wyczuwalnego pulsu (pulsless VT) lub migotania komór (VF) jest odwrotnościa czasu między jego wystapieniem i zakończeniem. Oznacza to, iż im dłużej występuje u chorego pulsless VT lub VF tym mniejsze jest prawdopodobieństwo przeżycia. Każda minuta tego stanu zmniejsza szanse przeżycia o 7 do 10%. Optymalnym rozwiązaniem jest więc szybkie rozpoczęcie resuscytacj krążeniowo-oddec...

plik doc

Udar mózgu

Wytyczne postępowania w udarze mózgu
Ratownictwo medyczne W 21.10.2005 Udar mózgu Definicja udaru: Nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu wskutek zaburzeń krążenia mózgowego. Krążenie mózgowe- koło tętnicze mózgu Fizjologia krążenia mózgowego       tkanka mózgowa jest bardzo wrażliwa na niedokrwienie       przepływ krwi przez tkankę mózgową jest stały i wynosi ok. 55 ml/ 100g/ min       800 ml krwi...

plik pdf

Ustawa o Państwowym ratwnictwie medycznym

kwestie prawne w zawodzie ratownika medycznego
©Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwany dalej „systemem”. Art. 2. 1. Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewni...

plik pdf

Doskonalenie ratownika medycznego

kwestie prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zwanego dalej ,,doskonaleniem zawodowym”; 2) sposób i zakres doskonalenia zawodowego. § 2. Doskonalenie zawodowe jest realizowan...

plik doc

nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat

co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia
Olga Trandziuk Co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia Nagły wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której człowiek, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Pojęcie wypadku    W potocznym rozumieniu wypadek jest utożsamiany z nagłym zdarzeniem, niemożliwym do przewidzenia, w wyniku, którego ludzie doznają obrażeń ciała i ponoszą straty. Można rów...

plik doc

CHIRURGIA

Rozne ciekawostki z chirurgii napewno sie moze komus przyda:)pozdrawiam
WYŻSZA SZKOLA KOSMETOLOGII I OCHRONY ZDROWIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 i 2006/2007/2008 KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE 1. Wybrane prawne aspekty praktyki chirurgicznej 1.1.zgoda na operację ( chorzy ubezwłasnowolnieni, chorzy małoletni, niebezpieczeństwo utraty życia i/lub ciała ) 1.2. zgoda na wykonanie diagnostycznych badań o podwyższonym ryzyku tajemnica zawodowa wywiad z chorym i świadkami zdarz...

plik doc

Pioruny

NOtatki
Marcin Haraburda Ratownictwo Medyczne II Rok Nr indeksu 1352 TEMAT: PORAŻENIE PIORUNEM,EPIDEMIOLOGIA WYSTĘPOWANIA W POLSCE,JAKA JEST ILOŚĆ ENERGII W PIORUNIE,CO TO JEST PIORUN?? Człowiek od zarania dziejów musi mierzyć się z naturą. Przyroda pełna jest bowiem zjawisk, które z jednej strony zachwycają swym pięknem, a z drugiej budzą lęk i obawy. Takimi z pewnością są burze i powstające podczas nich błyskawice. Pioruny od wieków były atrybutem boskości. Grom...

plik doc

Udary, mózgowe

Udar
Marcin Haraburda Ratownictwo Medyczne III Rok NEUROLOGIA Choroby naczyniowe mózgu ( Udar mózgu, tętniaki, krwotok podpajęczynówkowy, ostra encefalopatia nadciśnieniowa, przewlekła miażdżyca naczyń mózgu) UDARY MÓZGOWE EPIDEMIOLOGIA: W Europie każdego roku na udar mózgu zapada ok. 2,5 mln ludzi, z czego w Polsce ok. 60 000. W literaturze przedmiotu udar jest najczęściej określany jako :? zespół kli...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,