plik rtf

Prawo karne

Wykłady
Prawo karne Przez prawo karne rozumiemy normy prawne określające odpowiedzialność za przestępstwa, tj. czyny społecznie szkodliwe zabronione pod groźbą kary. Analogiczny charakter ma prawo wykroczeń, tyle że dotyczy czynów o mniejszym ciężarze gatunkowym niż przestępstwa (mniejszej społecznej szkodliwości). Prawo to, do pewnego stopnia, stanowi „przedłużenie” i „dopełnienie” prawa karnego. Prawo karne jest zespołem norm prawnych, regulującym czyny społecznie szkodliwe, zwane pr...

plik doc

Definicja prawa


Co to jest prawo? Prawo- to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środków przymusu. Prawo wyznacza wzorce zachowań, które powinny być respektowane przez społeczeństwo i określa zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Prawo dzieli się na gałęzie prawa, które zawierają normy prawne do siebie podobne i regulują podobne stosunki społeczne. Trzy podstawowe gałęzie prawa:  ...

plik doc

Zagadnienia Prawo Administracyjne


Zestaw pytań na egzamin Prawo administracyjne Katedra Prawa Administracyjnego 1. Pojęcie i normy prawa administracyjnego. I. a) Prawo Administracyjne: jest to zespół norm regulujących działalność administracyjną ( w sensie przedmiotowym), a szerzej jest to prawo, które normuje administrację publiczną. b) Prawo administracyjne dzieli się na prawo ustrojowe, prawo procesowe i prawo materialne. II. a) Norma prawa administracyjnego: zbiór przepisów regulujących zakres działania, komp...

plik doc

pytania egzaminacyjne z prawa cywilnego

materiały z prawa cywilnego przydatne podczas zaliczania sesji z prawa
Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 Scharakteryzuj pojęcie prawa zespół reguł stanowionych bądź uznanych przez odpowiednie organy danego państwa, posłuch wobec których zapewnia to państwo dzięki przymusowi. Pytanie 2 Klasyfikacja pojęcia prawa: prawo materialne ? prawo formalne Prawo materialne ? ogół norm regulujących treść stosunków prawnych. Prawo formalne ? tryb postępowania przed organami władzy pu...

plik docx

własność i współwłasność

notatka dotycząca własności i współwłasności

Własność - jest kategorią zarówno ekonomiczną, jak i prawną. W sensie ekonomicznym własność określana jest jako stosunek do dóbr materialnych, obejmujący wszelkie formy przynależności tych dóbr do poszczególnych osób. Prawo własności stanowi formę takiej przynależności uregulo...

plik doc

Pojęcia prawa rzeczowego

POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO, WŁASNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, NABYCIE WŁASNOŚCI, OCHRONA WŁASNOŚCI.
POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO Prawo rzeczowe jest jednym z działów prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym ( normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, jego...

plik doc

Prawo i jego koncepcje

prawo i jego koncepcje
I. PRAWO - POJECIE I JEGO KONCEPCJE ?Uznanie, że prawo naturalne jest podstawą i wyznacznikiem granic prawa pozytywnego oznaczą uznanie za słuszne przeciwstawienie się władzy w sytuacji, gdy poważnie i często łamie zasady prawa naturalnego? Papieska Rada ?Iustitia et Pax? 1. Pojecie prawa 1.1. ?Prawo naukowe ? ?Istrneją (...) pojęcia praw rozwoju przyrody, praw życia społecznego oraz praw ekonomicznych, przez które rozumie się obiektywne prawidłowości proc...

plik doc

wzory logika

wzory logika
Wybrane tezy rachunku zdań: 1) p ≡ p zasada tożsamości / każde zdanie jest równoważne z samym sobą. 3) p ≡ ~~p zasada podwójnego przeczenia / każde zdanie jest równoważne zdaniu powstałemu przez podwójne jego zanegowanie. 3) ~p(p~p) zasada sprzeczności / dwa zdania wzajem sprzeczne nie są oba prawdziwe, z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest praw. 4) p~p zasada wyłączonego środka / z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest prawdziwe. 5) (p...

plik doc

Prawo międzynarodowe


Prawo międzynarodowe publiczne 1. Pojęcie prawa międzynarodowego Prawo międzynarodowe jest to odrębny system prawny każdego państwa, czyli inaczej zespół norm regulujących stosunki między państwami. Funkcje prawa międzynarodowego       Utrzymywanie pokoju u bezpieczeństwa       Rozwój stosunków gospodarczych       Regulacja zewnętrznych i wewnętrznych spraw państw       Pokojowe rozwiązywanie sporów     &nb...

plik doc

system prawny RP

PRAWO, Norma prawna, Sankcja, Przepis prawny
SYSTEM PRAWNY RP ? 16.09.2007r. ćwiczenia I Koncepcje: -prawno ? naturalna -relatywistyczna: a)funkcjonalizm prawniczy ? fakt realny, ważny dopóki funkcjonuje w społeczeństwie b)psychologizm prawniczy ? Petrażecki Leon, istnienie prawa w umyśle człowieka, psychiczna moralność -pozytywistyczna ? prawem jest tylko to ale i wszystko to co jest zapisane w ustawie. PRAWO Normy społeczne ? kanony, wzorce postępowania uznane przez wszystkich....

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,