plik doc

Istota aktywnej polityki społecznej

Referat o polityce społecznej. Przepraszam, ale z roztargnienia nie usunęłam swoich danych...
Paula Biczyk I rok Politologii gr. 1 Istota aktywnej polityki społecznej Aby przejść do omawiania istoty aktywnej polityki społecznej, w pierwszej kolejności powinniśmy się skupić na dwóch zasadniczych pojęciach: ?polityka społeczna? oraz ?istota?. Pierwsze z nich, polityka społeczna, oznacza działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych zmierzających do kształtowania ogó...

plik doc

pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna (przedmiot, cele, zadania, definicje) Pedagogika resocjalizacyjna – geneza „wyrosła z korzenia” Pedagogiki Specjalnej w rewalidacja dzieci upośledzonych społecznie (niedostosowane społecznie), - zachowania destruktywne spowodowane są zaburzeniami charakterologicznymi oraz emocjonalnymi; - społeczna rewalidacja wymaga działań leczniczo-wychowawczych; jednostki należy pobudzać do społecznie pożądanej aktywności, w tym do poprawnyc...

plik doc

Psychologia społeczna wstęp.

Może się przydac
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Konwersatoria numer 1. Zagadnienia z psychologi społecznej. 1. Człowiek istota społeczna 2. Konformizm i czynniki określające go 3. Grupa - system interakcji 4. Poznanie społeczne i dystans poznawczy. 5. Procesy emocjonalne i wrażliwość interpersonalna ( efekty miłości) LITERATURA E. Aron son - Człowiek istota społeczna R. Brown - Procesy grupowe dynamika wewnętrzna i metody grupy R.Cialdini - Wywieranie wpł...

plik doc

Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I

Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I na : Pedagogika resocjalizacyjna (zaoczne). Poprawić: punkt 3. i 6. !! Ma byś Nawrata i Ringelmana.
Pedagogika resocjalizacyjna (zaoczne) Kolokwium z Wprowadzenia do Psychologii rok I sem. I 1. Definicja Psychologii 2. 5 podejść psychologii podstawowa wiedza 3.`Program eksperymentalny Dolińskiego i Nawrota. 4. Co to jest eksperyment, randomizacja. 5. Prosty schemat eksperymentu do rozrysowania. 6. Próżniactwo społeczne...

plik docx

PYTANIA na Psychologię społeczną

Przydatne zagadnienia na egzamin z Psychologii społecznej

Psychologia społeczna

1.Manipulacja społeczna

To celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi aby skłonić ją do działania sprzecznego z ich dobrem. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia osobistych korzyści...

plik doc

Antropologia kulturowa

Antropologia
ANTROPOLOGIA KULTUROWA ćwiczenia wiadomości podstawowe Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Kierunek: pedagogika Specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna; praca socjalna; opiekuńczo-wychowawcza; Nazwa przedmiotu: ANTROPOLOGIA KULTUROWA Liczba godzin i forma zajęć: 10ćw./ 15ćw. Forma i warunki zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach; lektura tekstów źródłowych; praca pisemna; kolokwium zaliczeniowe. Tematyka ćwiczeń 1. PRZEDMIOT, PODSTAWOWE ZAGA...

plik doc

zagadnienia na kolokwium z socjologii

zagadnienia na kolokwium z odpowiedziami
KOLOKWIUM SOCJOLOGIA 1.Główne założenia i poglądy twórców socjologii: Comte- Twierdził, że społeczeństwo podlega niezmiennym prawom tak samo jak świat fizyczny. Uważał socjologię za naukę pozytywną czyli stosującą metody nauk przyrodniczych. Sformułował prawo trzech etapów pojmowania świata: teologiczny( myśleniem rządziły idee religijne i wiara, że społeczeństwo jest wyrazem woli Boga), metafizyczny i pozytywny ( zapoczątkowały odkry...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,