plik doc

metody i organizacja badań

metody i organizacja badań własnych nieodzowna w pisaniu pracy magisterskiej
Metody i organizacja badań 1. Określenie przedmiotu i celu badań, sformułowanie problemów i hipotez badawczych. Obiektem moich zainteresowań są stosunki międzyludzkie od strony ich wychowawczego znaczenia, a więc: zjawiska zachodzące w zbiorowościach ludzkich, grupach formalnych i nieformalnych; oddziaływania grupy na jednostkę i na odwrót; funkcjonowanie instytucjonalnych form wychowania, placówek i i...

plik doc

Teoria wychowania kolokwium

Opracowani zagadnień z Teorii Wychowania
1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki. Przedmiot badań, struktura, metodologia, geneza i rozwój teorii wychowania. Teoria wychowania to usystematyzowana wiedza o celach, metodach, formach, treściach, systemach i organizacji procesu wychowawczego, a także o jego prawidłowościach, uwarunkowaniach i skutkach. Przedmiotem badań jest świadome i celowe oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież, zgodnie z przyjętą koncepcją natury człowie...

plik docx

Metodologia

metodologia

PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE

Punktem wyjścia wszelkich badań naukowych są pytania i problemy, jakie nasuwa obserwacja życia codziennego. Zbiór pytań odnoszących się do przedmiotu ba...

plik pdf

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce
Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO UWYBORU WYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce raport KOWEZiU Warszawa 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STAN SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POLSCE – RAPORT Publikacja opracowana w ramach projektu Szkoła zawodowa szko...

plik doc

badania naukowe w pielegniarstwie

tdgfd
Badania Naukowe w Pielęgniarstwie Wykład 1 Wprowadzenie w zagadnienia metodologii.       Najogólnie mówiąc metodologia badań naukowych to nauka o zasadach, sposobach postępowania badawczego, zalecanych i stosowanych w różnych przypadkach. Cechy i zasady poznania naukowego:       Poprzez zasady, czy reguły bądz normy postępowania naukowego rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy ( zalecenia ), mające na celu ułatwienie w miare skutecznego...

plik doc

zagadnienia pedagogiczne

zagadnienie z pedagogiki
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z WPROWADZENIA DO PEDAGOGIKI       Subdyscypliny pedagogiczne – jakie są podstawowe subdyscypliny pedagogiki i czym się zajmują Do subdyscyplin pedagogiki zaliczamy:       Metodologia – ma dwie subdyscypliny: - pedagogika ogólna – patrzy na całość pedagogiki gdzie jest miejsce nauki - metodologia badań pedagogicznych - zajmuje się procesem badań nad edukacją, określa również jakie metody techniki, narzęd...

plik doc

Metodyka pracy socjalnej

Wszystkie notatki z metodyki pracy socjalnej
Metodyka – ustandaryzowanie dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od metorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, szczególnie na metodach zarządzania, w odróżnieniu od metodologii, która skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak to należy zrobić? Generalnie metodyka bardziej kieruje się ku praktyce wykonawczej, a metodologia ku teorii zazwyczaj sprawnego dz...

plik doc

badania ilościowe i jakościowe


Metoda- to zespół czynności i działań Metodologia: nauka o całej procedurze badań naukowych 1- pragmatycznym-nauka o metodach zbierania danych i inf. ich przetwarzania i wytwarzania danych z tej wiedzy. 2- w aspekcie apragmatycznym- nauka o systemach naukowych, które maja swoje elementy i strukturę metodologia ogólna- bada wszystkie dyscypliny nauki/szczegółowa- zw. z okr. dyscyplina naukową, W badaniach współczesne ped. stosujemy 2 grupy metod badawczych: 1- Metody ilościowe zo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,