plik odt

procesy poznawcze - wykład

zagadnienia poruszane na wykładach

PROCESY POZNAWCZE- wykład
Treści programowe:
Wykład 1.
Temat: Wprowadzenie do psychologii poznawczej
Podstawowe założenia paradygmatu poznawczego. Przedmiot zainteresowań psychologii poznawczej. Narodziny i rozwój dyscypliny. Kluczowe dylematy psychologii poznawczej. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem. Miejsce psychologii procesów poznawczych wśród innych dział...

plik doc

Procesy poznawcze

procesy poznawcze i ich funkcje
7. Wymień podstawowe procesy poznawcze człowieka i podaj ich funkcje.       Wrażenie – doświadczenie lub recepcja prostych właściwości bodźców takie jak jasność, kolor, siła dotyku, głośność – czyli różnych receptorów. Wrażenie jest odzwierciedleniem pojedynczych cech bodźców. Funkcja: Odbieranie informacji z otoczenia, przetwarzania ich i wykorzystywania do kierowania własnym zachowaniem.       Spostrzeganie – jest doświ...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuywu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą...

plik doc

Proscesy Percepcji itp.

Procesy percepcji
Co to jest spostrzeżenie i postrzeganie- spostrzeganie Co to są zmysły, jakie mamy zmysły? Co to są receptory, jakie pełnią funkcję? Jakiem mamy rodzaje receptorów? Co to jest próg dolny, próg górny i próg różnicy receptora? Co to są złudzenia, jakie są rodzaje i przyczyny? Co to są halucynacje, jakie są przyczyny złudzeń i halucynacji? Kiedy ulegamy złudzeniom a kiedy halucynacjom? Co to jest złudzenie ruchu? Co to jest wrażliwość? Co to...

plik doc

Wrażenia

Charakterystyka wrażeń jako podstawowych procesów poznawczych
Wrażenia Wrażenia to najprostsze procesy poznawcze. Wrażeniem nazywa się pojedynczą cechę danego przedmiotu odzwierciedloną przez receptory człowieka, np. barwa, ciepło, ciężar. W wyniku badan psychofizycznych ustalono (XIX, XX w.) pewną klasyfikację wrażeń, a mianowicie: a) Wrażenia skórne ( ciepła, zimna, bólu dotyku i nacisku).       Wrażenia ciepła i zimna – jeżeli bodziec ma temperaturę zbliżoną...

plik odt

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.

Motywacje - najważniejsze informacje o motywach działania ludzkiego.
MOTYWACJE:       MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE       MOTYW – jest to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ukierunkowuje ona nasze zachowania. Część motywów może być uświadomiona, część nie.       MOTYWACJA – wszystkie motywy jakie posiadamy.       MOTYWACJA – jest to proces regulacji psychicznej, od której zależy kierunek naszych działań i ilość energ...

plik doc

psychologia- zagadnienia

behawioryzm, warunkowania....
Psychologia 1. dr Węgrzecka ?Zarys Psychologii? 2. Zimbardo, Rudi ? ?Psychologia i życie? 1995 3. Ciarwini ? ?Wywieranie wpływu na ludzi? 4. Kozielecki ? ?Koncepcje psychologiczne człowieka? 5. Skrawań ? ?Psychologia? Tom I. Rozdział II ? Psychologiczne koncepcje człowieka Wykład 1 Podstawowe koncepcje człowieka Psychologia ? nauka o zachowaniu i procesach psychicznych kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika) ? całokształt pro...

plik pdf

Motywacje i emocje

motywacje i emocje
Motywacje i emocje Wykłady z psychologii UŁ Podstawowe terminy Motyw to gotowość do zmierzania ku określonym celom. Ta tendencja, która ukierunkowuje nasze zachowanie moŜe występować na róŜnym poziomie świadomościnieświadomości MOTYW = PRAGNIENIE/UNIKANIE Podstawowe terminy Motywacja to wszystkie motywy jakie posiadamy Motywacja to proces psychicznej regulacji, od której zaleŜy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii jaką człowiek gotów jest poświęcić na reali...

plik doc

psychologia formanski


mgr psych. Jacek Formański Podręcznik dla szkót medycznych Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL ? Copyright by Jacek Formański 1998, 2000, 2003 ? Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, 2000, 2003 SPIS TREŚCI Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione....

plik doc

Psychologia - pytania

28 pytań z psychologii
1. Przedmiot badań w Psychologii Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych. Psychologia składa się z wielu działów: Psychologia ogólna- jest to poznawanie ogólnych procesów i zjawisk psychicznych, ich charakterystyki, przebiegu, uwarunkowań z nimi związanych, ma podać ogóln...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,