plik pdf

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z WZW


""."". PROBLEMY PIELEGNACYJNE PACJENTA Z WZW ELEMENTY ROZPOZNANIA 1.Przyjecie pacjenta do oddzialu CEL -nawiazanie kontaktu z chorym -uspokojenie chorego. .. REALIZACJA 2. Rezim sanitarny ~ -."'. 3.0bserwacja pacjenta -rozmowa z chorym -stworzenie atmosfery spokoju i zaufania -zapoznanie pacjenta z -zapewnieme POCZUCIa bezpieczenstwa topografia oddzialu tak aby -powiadomienie stacji mógl sie swobodnie poruszac; po oddziale ~\ sanitarno-epidemiologicznej -poinformowanie o koniecznos...

plik doc

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
WYKŁAD PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE Temat : Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z anoreksją i bulimią. OPIEKA PIELEGNIARSKA WOBEC PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO Z POWODU ANOREKSJI GRUPA CHORYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ:       Osoby z zaburzeniami odżywiania,       Dziewczęta w okresie dojrzewania,       Chłopcy z zaburzeniami tożsamości psychoseksualnej CEL OPIEKI PIELE...

plik doc

proces pielęgnacyjny pediatria dziecko z zapaleniem płuc

kompleksowy opis działań pielęgnacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę u dziecka z rozpoznanym zapaleniem płuc przyjętego do oddziału pediatrii
Bieżąca ocena stanu zdrowia dziecka: 17.03.2014 Dziecko gorączkuje , temperatura wyniosła o 7 rano 38,2’C, u dziecka od tygodnia występuje kaszel wilgotny z odksztuszaniem lekko zażółconej wydzieliny oraz katar, obecna waga dziecka wynosi 10, 850 kg, dziecko jest karmione piersią oraz bebikiem 2x200 ml, dziecko jest stale nawadniane do ustnie or...

plik doc

proces pielęgnacyjny zespół nerczycowy

proces pielęgnacyjny
Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Realizacja celu opieki Ocena działań pielęgniarskich Dyskomfort psychiczny dziecka spowodowany hospitalizacją Obniżenie dyskomfortu psychicznego u dziecka - Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z dzieckiem poprzez: ● akceptację i szacunek ● cierpliwość i opanowanie ● życzliwość ● aktywne słuchanie - Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez: ● zapewnienie dziecku i rodzicom że zostanie mu udzielona fachowa i rzeteln...

plik odt

konspekt

konspekt kąpiel dziecka
SKRÓCONY PLAN METODYCZNY ZAJĘĆ Ogniwa zajęć/czas trwania Czynności nauczyciela Czynności ucznia Metody nauczania Środki dydaktyczne Metody kontroli i oceny (ewaluacja) Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego / 5 min / Przedstawienie się Sprawdzenie listy obecności Sprawdzenie umundurowania Słuchanie Zgłaszanie obecności i umundurowania Lista obecności Wygląd zewnętrzny Uświadomienie celów i zadań zajęć / 5 min / Podanie tematu zajęć...

plik doc

pediatria wykłady pielegniarstwo

pediatria wyjklady
Problematyka dziecka krzywdzonego. Krzywdzenie dziecka według Gila jest każdym działaniem lub bezczynnością jednostki, instytucji lub społeczeństwa i każdy rezultat, który narusza prawa i swobodę dzieci, zakłóca ich racjonalny rozwój. Rodzaje przemocy:       Fizyczna- bicie, kopanie, zadawanie ran ciętych, szarpanie, duszenie, oparzenia, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa       Seksualna- angażowanie dziecka w jakąkolwiek aktywność natu...

plik pdf

Maurice Debesse

Maurice Debesse \"Etapy wychowania\"
Maurice Debesse „Etapy wychowania”      postawa moralna dziecka kształtuje się nie podstawie sukcesywnych postaw moralnych; wychowanie opiera się na sferze wiedzy, jak i wiedzy o dziecku i na sferze wartości, wartości moralnych; celem ma być umożliwianie dziecku określenia własnej osobowości, harmonia nie oznacza kompromisu; wychowanie powinno pomóc w osiągnięciu mądrości; podstawowe zadania wychowawcy to opieka nad rozwojem dziecka,  ewolucja...

plik doc

dziecko maltretowane

praca zaliczeniowa z pediatrii
Problemy społeczne i prawne przypadku podejrzenia znęcania się nad dzieckiem lub zespołem dziecka maltretowanego. Lidia Szwed Położnictwo zaoczne I I stopnia Przez wiele lat uważano, że stosowanie przemocy fizycznej wobec dziecka jest czymś naturalnym, wręcz koniecznym dla jego dobra. Takiego zdania jest niestety nadal wielu rodziców i opiekunów. W dalszym ciągu wiel...

plik doc

Dziecko w szpitalu

Pobyt dziecka w szpitalu; na przykładzie Kaliskiego szpitalu
Ewa Wszołek EWA III gr II DZIECKO W SZPITALU Według definicji Encyklopedii PWN- Szpital- to zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających stałej opieki leczniczej. Encyklopedia PWN 2009 Europejska Karta Praw Dziecka w szpitalu zawiera informację: dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką poradni lub na oddziale dziennym...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,