plik doc

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE I.UWAGI OGÓLNE 1.POJĘCIE PRAWA RODZINNEGO -prawo rodzinne: zajmuje się szeroko rozumiana rodziną i stosunkami prawnymi jakie zachodzą w rodzinie zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi, jakie wynikają z małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli 2.ŹRÓDŁA PRAWA RODZINNEGO -źródła prawa rodzinnego:       konstytucja       kodeks rodzinny i opiekuńczy-ustawa z 25.02.1964r. (obowiązująca od 01....

plik doc

prawo cywilne

prawo cywilne
Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Regulacja prawno – cywilna oparta jest na stosunkach prawnych o charakterze majątkowym. Prawna równorzędność stron to cecha charakterystyczna prawa cywilnego. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z dn. 23.IV.1964r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami. Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:       Część ogólna. Znajdują się...

plik doc

Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin

Wszystko zgodne z najnowszymi przepisami.
Pytania Egzamin Prawo Rodzinne i Opiekuńcze Przesłanki zawarcia małżeństwa wg art. 1 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. *************************************************************************************** Odmienność płci nupturientów (art 18KRP...

plik doc

Prawo rodzinne i opiekuńcze opracowane pytania na egzamin

Wszystko zgodne z najnowszymi przepisami.
Pytania Egzamin Prawo Rodzinne i Opiekuńcze Przesłanki zawarcia małżeństwa wg art. 1 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. *************************************************************************************** Odmienność płci nupturientów (art 18KRP...

plik doc

Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne

Pytania na egz z onkologii - położnictwo USM dzienne
Najczęściej występującymi nowotworami jajnika są: a) nowotwory gonadalne b) nowotwory przerzutowe c) nowotwory nabłonkowe d) nowotwory z podścieliska jajnika e) nowotwory terminalne Źródło: T. Opala ?Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów?, PZWL W-wa 2003 Czynniki ryzyka raka jajnika: a) niepłodność, wielokrotna stymulacja jajeczkowania w programie In vitro, doustna antykoncepcja, kobiety mniej...

plik docx

POJĘCIE I FUNKCJE PRZYSPOSOBIENIA-referat

1. Pojęcie prawa rodzinnego i jego zasady 2. Pojęcie przysposobienia i jego funkcja 3. Przesłankami przysposobienia: 4. Rodzaje przysposobień 5. Rozwiązanie przysposobienia

plik doc

prawo cywilne

definicje, pojęcie, rodzaje prawa cywilnego
      Pojęcie i cechy prawa cywilnego Prawo cywilne jest jedną z gałęzi obowiązującego w Polsce prawa i łącznie z innymi gałęziami, jak prawo konstytucyjne, finansowe, karne, itd. tworzy system prawa naszego państwa       prawo cywilne – skodyfikowana gałąź prawa regulująca stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 kc).Prawo cywilne dzieli się na następujące działy: A/ część ogóln...

plik pdf

podstawy prawa

PRAWO RODZINNE- (dział prawa cywilnego, nie ma samodzielnego charakteru)- tworzą normy regulujące podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny (sposób zawarcia małżeństwa, osobowe majątkowe relacje między małżonkami, relacje rodziców z dziećmi itd.) PRAWO OPIEKUŃCZE- Normy dotyczące zabezpieczenia ogółu interesów życiowych (sprawy osobowe i majątkowe)osobom małoletnim, nad którymi nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej. OSOBA FIZUCZNA- Osoba posiadająca zdolność prawną (od chwili...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,