plik doc

Prawo pracy wykład 2

wykład 2. prawo pracy dnia 28.02.09r Stosunek pracy umowa o pracę, dzieło, zlecenie Zasady prawa pracy.
Przedmiot : Prawo pracy dnia : 28 luty 2009 rok Wykład 2 Temat: Zasady prawa pracy i stosunek prawny Zasady prawa pracy: Prawo do pracy ( każdy znajduje pracę wg swoich potrzeb). Prawo do gwarantowania przez państwo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek pracodawcy poszanowania praw pracownika. Zasada równości p...

plik doc

Prawo pracy

prawo pracy 15.02.2009rok. Wykład 1 Pojęcie prawa pracy, kodeksu pracy, pracownik i pracodawca. itp.
Prawo pracy dnia 15 luty 2009rok. Wykład 1 Prawo pracy ? zespół norm prawnych regulujących stosunki prawne powstające między pracodawcą a pracownikiem. Kodeks pracy ? art.1 Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art.9, par. 1 Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i...

plik doc

Prawo pracy wykład 3

prawo pracy wykład 3 15.03.09
Prawo pracy dnia 15 marzec 2009 rok Wykład 3 Stosunek pracy na podstawie: Mianowanie ? stosunek pracy bardziej stabilny i trwały od umowy o pracę, istnieje dużo ograniczeń w kwestii odwołania, zakres podmiotowy ogranicza się do szeroko rozumianej służby publicznej. Powierzenie obywatelowi w drodze aktów administracyjnego, mianowania. Powołanie ? oprócz nawiązania stosunku pracy są podstawą przekazania pewnych funkcji o charakterze w...

plik doc

PRAWO PRACY 70 pytań i opracowane odpowiedzi do egzaminu

opracowanie wg Kodeksu Pracy stan prawny styczeń 2009
Co określa Kodeks pracy? Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców Kiedy został uchwalony Kodeks pracy? 26 czerwca 1974 r., wszedł w życie w 1975 roku Definicja pracownika. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Definicja pracodawcy. Osoba fizyczna Jednostka organizacyjna nawet jeśli nie ma zdolności prawnej np. urząd gminy jeżeli zatrudniają one...

plik doc

Prawo Pracy ; )

Notatki,moga sie przydać do kolosa bądź czegoś ;))
Cechy wyróżniające prawo pracy od innych gałęzi prawa odpłatność podporządkowanie przełożonym osobistości świadczenia ryzyko pracodawcy techniczne ? ryzyko ponoszenia ciężarów technicznych, np. niezawiniony przez pracownika przestój osobowe ? związane z zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby na dane stanowisko gospodarcze ? rezultat działalności pracodawcy nie może obciążać pracownika socjalne ? związane z ponoszeniem ciężar...

plik doc

Prawo Pracy ; )

W potrzebie ; > ; p
Przedmiot prawa pracy ? oznacza, że prawo zajmuje się świadczeniem pracy podporządkowanej za wynagrodzeniem. Praca podporządkowana ? pracownik podejmując pracę zobowiązuje się do jej świadczenie pod kierownictwem przełożonego. Zakres czynności ? nie wynika z przepisów prawa pracy. Prawo przełożonego do wydawania poleceń: Z Kodeksu Pracy wynika, że polecenia mają dotyczyć pracy (wyklucza się polecenia, których wykonanie prowadziłoby do, tego, że pracownik musiał...

plik doc

Prawo Pracy ; )

i next.
STOSUNKU PRACY pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego...

plik doc

prawo pracy


PRAWO PRACY ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE       Ogólne wiadomości o prawie pracy.       Definicja i cechy stosunku pracy.       Nawiązanie stosunku pracy (powołanie itd.).       Ryzyko pracodawcy.       Elementy umowy o pracę.       Rozwiązanie umowy o pracę.       Odpowiedzialność pracownika.       Świadectwo pracy.       Bezrobocie, instru...

plik doc

prawo pracy

opracowanie
PP EGZAMIN 1. Rozwój historyczny prawa pracy. 2. Pojecie prawa pracy i podmioty prawa pracy. Prawo pracy – prawo, które reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą (stosunek pracy). Cechy prawa pracy. Prawo pracy zajmuje się tylko (reguluje):       relacje, w które wchodzi człowiek (praca człowieka a nie np. zwierzęcia czy maszyny)       wykonywanie działalności w celu zarobkowym a nie np. hobby, sport amatorski, chyba że na czyjeś z...

plik rtf

PRAWO PRACY-DEFINICJE

PRAWO PRACY-DEFINICJE
      Prawo pracy definicja Prawo pracy‭ ‬-‭ ‬gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego‭ ‬pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji‭ ‬pracodawców i pracowników,‭ ‬układów i sporów zbiorowych,‭ ‬a także partycypacji‭ ‬pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają specjalne do tego‭ ‬powołane sądy pracy....

Ostatnie wyszukiwania