plik rtf

Prawo karne

Wykłady
Prawo karne Przez prawo karne rozumiemy normy prawne określające odpowiedzialność za przestępstwa, tj. czyny społecznie szkodliwe zabronione pod groźbą kary. Analogiczny charakter ma prawo wykroczeń, tyle że dotyczy czynów o mniejszym ciężarze gatunkowym niż przestępstwa (mniejszej społecznej szkodliwości). Prawo to, do pewnego stopnia, stanowi „przedłużenie” i „dopełnienie” prawa karnego. Prawo karne jest zespołem norm prawnych, regulującym czyny społecznie szkodliwe, zwane pr...

plik pdf

zagadnienia na kolokwium prawo

zagadnienia na kolokwium prawo do jana Goli
1. Pojęcie prawa: prawo to zbiór obowiązujących norm, których nieprzestrzeganie jest zazwyczaj zagrożone zastosowaniem przymusu państwowego. Normy prawne wyrażone są w postaci przepisów prawnych, należycie ustanowionych przez organy państwa, w aktach prawnych normatywnych i opublikowanych. 2. Źródła prawa: Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawo pierwotne i wtórne UE 3. Pojęcie normy pr...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
16.10.2010 r. - wykład 20 h - Egzamin - 3 pytania opisowe Literatura:       Wioletta Konarska- Wrzosek, Tomasz Oczkowski „Prawo karne skarbowe” PRAWO KARNE SKARBOWE – POJĘCIE, FUNKCJE Prawo karne skarbowe – stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego sensu largo, wyodrębnioną ze względów przedmiotowych, regulującą kwestię odpowiedzialności karnej za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo Wspólnot Europejskich oraz p...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY DR. IGOR ZDUŃSKI Ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t. j. z 2007r., Nr 111, poz. 765, Nr 112, poz. 766 ze zmianami) „Prawo karne skarbowe” Tonarska, Wrzosek, Oczkowski, Skorupka. Prawo karne skarbowe (PKS) – elementy najistotniejsze : stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, posiada pewna elementy wspólne dla prawa karnego powszechnego – one się pojawiają ale będą zmodyfikowane. Specjali...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
PRAWO KARNE SKARBOWE WYKŁADY DR. IGOR ZDUŃSKI Ustawa z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (t. j. z 2007r., Nr 111, poz. 765, Nr 112, poz. 766 ze zmianami) „Prawo karne skarbowe” Tonarska, Wrzosek, Oczkowski, Skorupka. Prawo karne skarbowe (PKS) – elementy najistotniejsze : stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, posiada pewna elementy wspólne dla prawa karnego powszechnego – one się pojawiają ale będą zmodyfikowane. Specjali...

plik doc

Konstytucyjny system organów państwa

Wykłady
KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWA Prawo (pojęcie abstrakcyjne) ? ogół regulacji prawnych, obejmujący wszystkie dziedziny życia. Prawo obejmuje każdą dziedzinę prawa. Przepisy prawa regulują praktycznie wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Cały system prawa opiera się na Konstytucji. Wszystkie gałęzie prawa muszą być zgodne z Konstytucją. Prawo Konstytucyjne jest podstawą całego systemu prawa. Gałęzie prawa: karne administracyjne pracy cywilne ubezpieczeń...

plik doc

prawo karne skarbowe

...
PRAWO KARNE SKARBOWE ĆWICZENIA MGR DOMINIK MELLER KPA, KPK, KC. Źródła prawa karno – skarbowego : KKS, KK, prawo wykroczeń, również ustawa szczególna – ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, zagrożone pod groźbą kary. Istnieją przepisy proceduralne, umieszczone w samym KKS – Tytuł II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, od art.113. Przepisy te odwołują się również do przepisów Kodeksu...

plik docx

Prawoznawstwo

Prawoznawstwo

Prawo zespół norm wydanych przez państwo i usankcjonowanych przymusem państwowym.

Prawo cywilne sankcja: odsetki karne

Prawo administracyjne sankcja: rozbiórka domu

Prawo karne

plik doc

prawo karne

opracowane zagadnienia
PRAWO KARNE ? część ogólna POJĘCIE PRAWA KARNEGO PRAWO KARNE to zespół norm prawnych określających czyny społecznie szkodliwe, zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne i zabezpieczające stosowane wobec ich sprawców. W prawie karnym można wyróżnić 3 zakresy zagadnień: Prawo karne materialne ? za jaki czyn jaka kara, normy procedury karnej - w jaki sposób wykryć przestępstwo, przestępcę i jego osądzić, prawo karne w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,